Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Грицак Неля Юріївна

Дата народження: 29.11.1979 р. 

Місце народження: місто Київ, Україна

Освіта

2003 р. – Київський національний економічний університет, спеціальність – «Облік і аудит»

2012 – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Останнє місце роботи: 

Директор Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних організаціях та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (за сумісництвом).

Кандидатська дисертація (тема та рік захисту):

«Облік і внутрішній аудит витрат автотранспортних підприємств», 2012 рік.

Основні публікації (у тому числі за останні 5 років):

  • Грицак Н.  Методологічне  забезпечення аналізу господарської діяльності як  складової  облікової  системи   суб’єктів   господарювання   / Н.Ю. Грицак,     С.В. Калабухова  // Формування  ринкової економіки в Україні : наук. зб. — Вип. 15 (ч. 2). — Львів, 2005. — С. 132—139 (0,63 друк. арк., особисто авторові належить 0,3 друк. арк.: розглянуто питання аналізу господарської діяльності як складової частини бухгалтерського обліку).
  • Грицак Н. Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних підприємств  / Н.Ю. Грицак // Бухгалтерський облік та аудит. — 2007. —
  • № 2. — С. 37—40 (0,3 друк. арк.).
  • Грицак Н.Ю. Організація бухгалтерського обліку на автотранспортному підприємстві / Н.Ю. Грицак // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. зб. наук. пр. / серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. — Вип. 2 (20). — Житомир : ЖДТУ, 2011. —  С. 144—154 (0,8 друк. арк.).
  • Грицак Н.Ю. Методичні положення обліку витрат на технічну експлуатацію автотранспортного засобу / Н. Ю. Грицак // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту / Економічні науки. — Житомир : ЖДТУ, 2011. — Вип. №2 (56). — С. 64—68 (0,8 друк. арк).
  • Грицак Н.Ю. Автотранспортна послуга як об’єкт калькулювання та її зв’язок з системою бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н.Ю. Грицак // Ефективна економіка. — 2011. — № 12 (0,3 друк. арк.). — Режим доступу : http: www.ekonomy.nayka.com.ua
  • Грицак Н.Ю. Роль внутрішнього аудиту витрат на автотранспортних підприємствах / Н.Ю. Грицак // Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики її вдосконалення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих учених ; Київ, 27–28 квіт. 2005 р. — К. : КНЕУ, 2005. — С. 210—213 (0,17 друк. арк.).
  • Грицак Н.Ю. Формування витрат автотранспортних підприємств у процесі інтеграції до світової транспортної системи / Н.Ю. Грицак // Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин : матеріали Міжвід. наук. конф. ; Київ, 17 трав. 2006 р. — К. : НДІ МВ НАУ, ІСЕМВ НАН України, 2006. — С. 138—142 (0,13 друк. арк.).
  • Грицак Н. Еволюція витрат як економічної категорії та необхідність їх класифікації / Н. Грицак // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : IX Междунар. науч.-практ. конф. — Москва–Киев–Симферополь–Алушта, 2006. — С. 428—429 (0,16 друк. арк.).
  • Грицак Н. Особливості звітності автотранспортних підприємств / Н. Грицак // Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 листоп. 2011 р., Київ. — К. : МІБО КНЕУ, 2011. — С. 55—58 (0,2 друк. арк.).

Наукові інтереси:

Облік і звітність бюджетних установ.

вгору