Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Євдокимов Віктор Валерійович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

15.10.1979 р. – м. Житомир, Україна.

ОСВІТА:

2003 р. – закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит», отримав диплом спеціаліста за фахом «Економіст з бухгалтерського обліку».

2005 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит в Державній академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України (м. Київ).

2006 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі бухгалтерського обліку і контролю.

2011 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит в Житомирському державному технологічному університеті.

2012 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі бухгалтерського обліку.

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2011 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Житомирського державного технологічного університету.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування – 2005 р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація – 2011 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Евдокимов В.В. Моделирование в развитии бухгалтерского учета: проблемы и возможности.\\ Н.М. Малюга. Очерки по бухгалтерскому учету и контролю: Монография по результатам диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 444 с. – С. 85-149.
 • Євдокимов В.В. Моделювання в розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку. Бухгалтерский учет: исторический аспект. \\ Н.М. Малюга. Монография по результатам диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. – Житомир: ЧП «Рута», 2006. – 620 с. – С. 224-247.
 • Евдокимов В.В. Роль и место интегрированной системы учета в управлении экономическим объектом. Монография. Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля ЖНБШ: под общ. ред. [и с предисл.] Ф.Ф. Бутынца.– Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с. – С. 140-160.
 • Евдокимов В.В. Бухгалтерская информация – инструмент информационного обеспечения общества. Монография. Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы: / [Ф.Ф. Бутынец и др.]. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – C. 233-250.
 • Евдокимов В.В. Идентификация экономической постоянной и оценка ее размера. [Монография] Теория измерения капитала и прибыли: Под общей редакцией проф. Ф. Бутынца, проф. М. Добии. – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – ISBN 978-83-929699-4-5. – 400 с. – С. 68-105
 • Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку. [Монографія] – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.
 • Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель. \\ С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишин. [Монография] – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с.
 • Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 240 с.
 • Євдокимов В.В. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 200 с.
 • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 252 с.
 • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 200 с.

ОСНОВНІ ПРАЦІ (в тому числі за останні 5 років):

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Євдокимов В.В. Підходи науковців щодо проблем інтеграції обліку: історичний аспект / В.В. Євдокимов // Економіка розвитку. – № 2 (50). – Харків: ХНЕУ, 2009. – 108 с. – С. 23-26.
 • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік як інформаційна система: загальні методологічні підходи / В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2009. – № 1 (47). – С. 35-40.
 • Євдокимов В.В. Особливості впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на великих підприємствах / В.В. Євдокимов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – Вип. 1 (13). – С. 193-201.
 • Євдокимов В.В. Порівняльна характеристика соціалістичного та  капіталістичного обліку: переваги та недоліки / В.В. Євдокимов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – Вип. 2 (14). – С. 55-63.
 • Євдокимов В.В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності / В.В. Євдокимов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Серія: Економічні науки, вип. 16. ч. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – 314 с. – С. 227-235.
 • Євдокимов В.В. Організаційно-економічні питання комп’ютеризації підприємств: обліковий аспект / В.В. Євдокимов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Серія: Економічні науки. – Полтава: ПУСКУ, 2009. – № 4 (35). – С. 162-169.
 • Євдокимов В.В. Аналіз економічної ефективності впровадження бухгалтерських інформаційних систем / В.В. Євдокимов, Д.Л. Лозинський // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2009. – № 3 (49). – С. 55-59.
 • Євдокимов В.В. Формування облікової інформації в системі контролю діяльності підприємства / В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2009. – № 4 (50). – С. 42-44.
 • Євдокимов В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку в корпораціях / В.В. Євдокимов, Ю.Д. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – № 7 (110). – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2010. – 174 с. – С. 123-129.
 • Євдокимов В.В. Застосування сучасних комп’ютерних технологій для аналітичної роботи в системі управління діяльністю суб’єкта господарювання / О.В. Олійник, В.В. Євдокимов // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2010. – Випуск 24. – 588 с. – С. 503-512.
 • Євдокимов В.В. Технологія комп’ютеризації економічного аналізу як окремого виду економічної діяльності / О.В. Олійник, В.В. Євдокимов// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. – Суми: “УАБС НБУ”. – 2010. – Випуск 28. – 294 с. – С. 262-270.
 • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік як джерело інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України / В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2010. – № 1 (51). – С. 46-50.
 • Євдокимов В.В. Ефективність впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку у корпораціях / В.В. Євдокимов, Ю.Д. Довгаль // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – Вип. 1 (16). – С. 76.
 • Євдокимов В.В. Внутрішній контроль операцій експорту та імпорту товарів / В.В. Євдокимов, В.Т. Венцель // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2011. – № 3(24). – С. 79-84.
 • Євдокимов В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність / В.В. Євдокимов, В.Т. Венцель // Вісник Ужгородського університету / Серія: Економіка. – 2011. – № 34. ‑ С. 270-275.
 • Євдокимов В.В. Екологічні аспекти аудиту фінансової звітності підприємств в контексті концепцій стійкого розвитку: організаційно-методичні аспекти / В.В. Євдокимов, Ю.В. Кулій-Дем’янюк // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г. І., Апопій В.В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 38. – 342 с. – (Серія економічна).– C. 330-332.
 • Євдокимов В.В. Шляхи інтеграції підсистем обліку з урахуванням особливостей умов вітчизняної економіки / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (19). – Житомир ЖДТУ, 2011. – 488 с. – С. 263-279.
 • Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації / В.В. Євдокимов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (21). Ч.1. – 2011. – 464 с. – С. 135-146.
 • Євдокимов В.В. Надійність бухгалтерської інформації як передумова забезпечення економічної безпеки підприємства / В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2011. – №  3 (57). – С. 46-50 (0,73 друк. арк.).
 • Євдокимов В.В. Стійкий розвиток країн Організації Ісламської конференції: оцінка сучасного стану / В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2011. – № 4 (58).– С. 218-225.
 • Євдокимов В.В. Бренд та товарний знак професійного футбольного клубу в системі бухгалтерського обліку: теоретичні положення / В.В. Євдокимов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3 (21). Ч.2. – 2011.– С. 92-105.
 • Євдокимов В.В. Економічний аналіз стійкого розвитку діяльності підприємств / В.В. Євдокимов,  Ю.В. Кулій-Дем’янюк // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 37. –– 342 с. – (Серія економічна).– C. 227-234.
 • Евдокимов В.В. Анализ устойчивого развития стран Большой Семерки / В.В. Евдокимов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (22). – 2012. – С. 278-291.
 • Євдокимов В.В. Глобальний договір як інструмент регулювання звітності стійкого розвитку: досвід використання в вітчизняній бухгалтерській практиці / В.В. Євдокимов, О.В. Кузнєцова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2012. – №  1 (59).– С. 98-101.
 • Евдокимов В.В. Экономические, экологические и социальные составляющие развития стран СНГ в условиях рыночной трансформации / В.В. Евдокимов, Е.В. Кузнецова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 21, ч. 1. – Кіровоград, 2012. – С. 9-22.
 • Євдокимов В.В. Система бухгалтерської звітності судноплавних компаній / В.В. Євдокимов, С.В. Тарасенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 4 (66). – С. 40-50.
 • Євдокимов В.В. Економічний аналіз діяльності судноплавних компаній / С.В. Тарасенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – Вип. 3 (27). – С. 493-502.
 • Євдокимов В.В. Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента. / О.О. Нестеренко // Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" серія: “Економічні науки” - Полтава: – 2013. – Вип. 6. – С. 273-284.

Статті у фахових виданнях інших країн:

 • Евдокимов В.В. Конфликт интересов пользователей бухгалтерского учета: исламский опыт урегулирования / В.В. Евдокимов, Д.А. Грицишен // Международный бухгалтерский учет. – 2010. – № 2 (134). – С. 32-43.
 • Евдокимов В.В. Исламская модель бухгалтерского учета в преодолении социально-экономических последствий глобализации. Д.О. Грицишен. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2012. ‑ № 41 (239). – С. 56-60.
 • Евдокимов В.В. Развитие теоретико-методологических основ исламской модели бухгалтерского учета. Д.О. Грицишен. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2012. ‑ № 15 (165). – С. 72-81
 • Евдокимов В.В. Исламская экономическая доктрина как среда формирования и развития исламской модели бухгалтерского учета. Д.О. Грицишен. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2012. ‑ № 15 (165). – С. 56-60
 • Евдокимов В.В. Международные модели регулирования отчетности устойчивого развития (Часть первая). Лаговская А.А., Грицишен Д.А. Международный бухгалтерский учет. – Москва: ИД “Финансы и кредит”. 2012. ‑ № 15 (213). – С. 89-99.
 • Евдокимов В.В. Международные модели регулирования отчетности устойчивого развития (Часть вторая). Лаговская А.А., Грицишен Д.А. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2012. ‑ № 16 (214). – С. 56-60.
 • Евдокимов В.В. Управление безопасностью функционирования предприятия как социально-эколого-экономической системы. Д.О. Грицишен. О.А. Грищенко. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2013. ‑ № 8 (254). – С. 46-54.
 • Евдокимов В.В. Принципы GRI в системе формирования отчетности устойчивого развития. Д.О. Грицишен. О.А. Грищенко. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2013. ‑ № 22 (268). – С. 44-53.
 • Евдокимов В.В. Принципы раскрытия информации об устойчивом развитии организации в соответствии с международными системами регулирования. Д.О. Грицишен. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2013. ‑ № 8 (254). – С. 46-54.
 • Евдокимов В.В. Бухгалтерский учет флота судоходных компаний в Украине. Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. Международный бухгалтерский учет. ‑ Москва: ИД “Финансы и кредит”. ­ 2013. ‑ № 7 (253). – С. 47-56.

Основні підручники та навчальні посібники:

 • Інформаційні системи і технології в обліку: [підручник для студентів ВНЗ Спеціальності “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук; за ред. [і з передм.] д.е.н, проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – [3-тє вид., прероб. і доп.] – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 468 с. (загальний обсяг 33,3 друк. арк., індивідуально автора 6,5 друк. арк.: обґрунтовано значення інформаційних систем в управлінні підприємством, розкрито особливості трансформації елементів методу бухгалтерського обліку при його комп’ютеризації).
 • Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл.] / [Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – [8-ме вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. (загальний обсяг 69,77 друк. арк., індивідуально автора 1,84 друк. арк.: розкрито правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні, економічну сутність грошового обігу та розрахунків).
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності: тести: [навч. посібник] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 172 с. (загальний обсяг 12,66 друк. арк., індивідуально автора 0,32 друк. арк.: розкрито МСФЗ 8 “Облікова практика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки).
 • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: [навч. посібник] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 180 с. (загальний обсяг 11,32 друк. арк., індивідуально автора 0,24 друк. арк.: розкрито питання обліку грошових коштів).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Теорія та методологія бухгалтерського обліку
 • Моделювання в бухгалтерському обліку
 • Комп’ютеризація бухгалтерського обліку
 • Інтеграція підсистем бухгалтерського обліку
 • Економічна безпека суб’єктів господарювання
 • Асиметрія економічної інформації
 • Концепція стійкого розвитку

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ ТА ЗДОБУВАЧІ:

 • 2010 р. – Дикий Анатолій Петрович, к.е.н.
 • 2010 р. – Довгаль Юрій Дмитрович, к.е.н.
 • 2012 р. – Венцель Віктор Тарасович, к.е.н.
 • 2012 р. – Лозинський Дмитро Леонідович, к.е.н.
 • 2014 р. – Тарасенко Сергій Вікторович, к.е.н.
 • 2014 р. – Ніколаєва Світлана Петрівна, к.е.н.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 • Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.06 у ДВНЗ Київський національний економічний університет.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д. 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті.
 • Член редакційної колегії фахових видань України: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз Житомирського державного технологічного університету.
 • Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік і аудит» з 2012 р.
 • Сертифікований користувач за програмними продуктами “1С:Бухгалтерия 7.7”, “1С:Бухгалтерия 8.0”, сертифікований користувач-методист програмного забезпечення “Парус-Предприятие 7.20”, “Парус-Менеджмент и Маркетинг 7.40”, “Парус-Зарплата 7.40” з правом викладання у навчальних закладах.
вгору