Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бондар Валерій Петрович

Дата та місце народження:

26.03.1958 р. - м. Ульянівка, Кіровоградська область, Україна

Освіта:

1979 р. – Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка,  обліково-економічний факультет, спеціальність 1737 «Бухгалтерський облік у промисловості», диплом економіста;

1998 р. – виробнича практика у програмі «SABIT», Диплом Департаменту Комерції США, Washington D.C.;

1999 р. – Lovanium International Management Center, курс з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку (International Accounting Standards), Brugge, Belgium;

2001 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Науковий ступінь присуджено рішенням спеціалізованої Вченої Ради Інституту аграрної економіки УААН,

2003 р. – ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права», факультет інтелектуальної власності;

2005 р. – професор кафедри бухгалтерського обліку, Державна академія статистики, обліку і аудиту,

2009 р. – доцент кафедри аудиту

2009 р. – доктор економічних наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Науковий ступінь присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Державної академії статистики, облік і аудиту Держкомстату України;

Останнє місце роботи:

З 2010 р. – Керуючий Партнер міжнародної аудиторської компанії «HLB Ukraine», провідний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»)

Кандидатська дисертація:

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємств (на матеріалах хлібокомбінатів м. Києва) – 2001 р.

Докторська дисертація:

Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегії якості та відповідальності – 2009 р.

Монографії:

 • Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: монографія / В.П. Бондар – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-683-181-4 (32,9 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Інвентаризація в господарському контролі: історичний аспект / В.П. Бондар, Н.І. Петренко / Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с. – ISBN 966-683-080-9 (загальний обсяг 40,7 друк. арк., особисто автору належить 0,98 друк. арк.: досліджені наукові публікації з питань проведення інвентаризації в період командно-адміністративної економіки на сторінках журналу “Бухгалтерский учет”).
 • Міхельс В.О., Бондар В.П. Об’єднана стратегія економічного управління підприємницьким проектом: монографія / В.П. Бондар, В.О. Міхельс; під заг. ред. проф. В.О. Міхельса. – К.: КНУБА, 2003. – 200 с. (загальний обсяг 12,71 друк. арк., особисто автору належить 6,36 друк. арк.: Розділ 2. Система комплексного ковзного аналізу і пасивного прогнозування показників виробничої діяльності підприємства; Розділ 3. Система активного прогнозування).

Основні публікації:

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Бондарь В.П. Оптимизация организации негосударственного инвестиционного процесса / В.П. Бондарь, В.А. Міхельс, Н.Н. Осетрин // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин / Збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. 11. – С. 143-152 (загальний обсяг 0,50 друк. арк., особисто автору належить 0,17 друк. арк.: розроблено методику оптимізації організації недержавного інвестиційного процесу).
 • Бондар В.П. Проблема відповідальності перед третіми особами в аудиті / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 4 (30) – С. 21-26 (0,58 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Відповідальність аудитора в зарубіжних країнах / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 1 (31) – С. 38-44 (0,67 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Коригування статутного фонду відповідно до вартості чистих активів / В.П. Бондар, М.Д. Корінько // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 4. – С. 70-76 (загальний обсяг 0,52 друк. арк., особисто автору належить 0,26 друк. арк.: визначенні умови проведення коригування статутного фонду).
 • Михельс В.А. Единый критерий оценки экономической эффективности капитальных инвестиций / В.А. Михельс, М.Д. Коринько, В.П. Бондарь, И.В. Вахович // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин / Збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 2005. – Вип. 14. – С. 22-27 (загальний обсяг 0,38 друк. арк., особисто автору належить 0,01 друк. арк.: охарактеризовані три найважливіші критерії оцінки ефективності інвестицій).
 • Бондар В.П. Організація аудиту: сутність та правове забезпечення / В.П. Бондар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. –Частина 2, Том 2. – № 4. – С. 76-80 (0,67 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Система стимулюючого оподаткування доданої вартості і прибутку підприємств / В.П. Бондар , М.М. Кисельова, В.О. Міхельс // Формування ринкових відносин в Україні / Збірник наукових праць. – К., 2005. – Вип. 6 (49). – С. 83-85 (загальний обсяг 0,33 друк. арк., особисто автору належить 0,11 друк. арк.: економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності).
 • Бондар В.П. Економічні методи рекомендаційного управління для асоціації банків України / В.П. Бондар, В.О. Міхельс // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 3-9 (загальний обсяг 0,50 друк. арк., особисто автору належить 0,25 друк. арк.: економічно-статистичні моделі критеріїв групування банків України їх точність та діапазон змін критеріїв).
 • Бондар В.П. Види відповідальності аудитора в Україні / В.П. Бондар // Економіка: проблеми теорії і практики / Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Випуск 203. В 4 т. – Том ІІ. – С. 450-455 (0,10 друк. арк.).
 • Бондарь В.П. Культура экономического обоснования – системный залог инвестиционной привлекательности экономики / В.А. Михельс, А.Ф. Гойко, Э.В. Лещенко, Бондарь В.П. // Економіка і держава. – 2006. – № 4. – С. 14-18 (загальний обсяг 0,36 друк. арк., особисто автору належить 0,23 друк. арк.: економічно обгрунтовано особливості інвестиційної привабливості економіки).
 • Бондар В.П. Можливості комплексної автоматизації обліку і аудиту в SAP R/3 / В.П. Бондар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(8) / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – С. 26-30 (0,32 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Докази в аудиті: протиріччя теорії та практики / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – № 4 (42) – С. 23-31 (0,70 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Нормативна регламентація вибіркового способу в аудиті / В.П. Бондар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3(9). / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – С. 5-17 (0,55 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Аудиторські процедури та проблеми їх розробки / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 1 (43). – С. 18-27 (0,68 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Підходи до проведення вибіркового аудиту: статистичний і нестатистичний / В.П. Бондар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1(10). / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 14-24 (0,69 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Системи організації та регулювання аудиторської діяльності країн світу / В.П. Бондар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(11). / Відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 5-20 (0, 72 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 2 (44) – С. 13-21 (0,70 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Тестування в аудиті: термінологічний аспект / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 3 (45). – С. 15-20 (0,41 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Особливості проведення аудиту в зарубіжних країнах / В.П. Бондар // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2008. – № 27. – С. 20-22 (0,52 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Особливості зовнішнього та внутрішнього аудиту в системі економічного контролю / В.П. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні / Збірник наукових праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки України, 2008. – № 4 (83). – С. 73-76 (0,50 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Порядок розрахунку аудиторського ризику / В.П. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні / Збірник наукових праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки України, 2008. – № 10 (89). – С. 11-14 (0,49 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Удосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні / В.П. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні / Збірник наукових праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки України, 2008. – № 9 (88). – С. 16-18 (0,39 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Аналіз проблем банківського аудиту / В.П. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні / Збірник наукових праць. – К.: Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки України, 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 3-6 (0,51 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Якість аудиту та фактори її підвищення / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 4 (46) – С. 22-27 (0,45 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Процедури оцінки аудиторського ризику / В.П. Бондар // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного. Наука й економіка. – 2008. – Випуск 4 (12). – С. 80-84 (0,46 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Порядок здійснення аудиторської перевірки [Електронний ресурс] / В.П. Бондар // Проблеми системного підходу в економіці. – 2008. – випуск 1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua./e-journals /PSPE/ index.html. (0,49 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Дії аудитора при виявленні шахрайства і помилок як наслідок реалізації принципів аудиту [Електронний ресурс] / В.П. Бондар // Проблеми системного підходу в економіці. – 2008. – випуск 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-4/Bondar_408.htm. (0,67 друк. арк.).
 • Бондарь В., Михельс В., Курганов Р. Оптимизация управления производством на основе аудиторского анализа.–К.:”Бухгалтерский учет и аудит”, 1998, №9.–с.18-20.
 • Міхельс В., Бондар В. Феноменальні властивості процентних таблиць бухгалтерської та статистичної звітності. – К.: “Банківська справа”, 1999, № 4. – с. 41-47.
 • Бондарь В.П. Прогнозування на основі згладжування проміжних тенденцій динамічних рядів / В.О. Міхельс, В.П. Бондар, Н.М. Вакуленко // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2009. – № 4 (25). – С. 50-58.
 • Новак В.О., Макаренко Л.Г., Бондар В.П. Деякі аспекти інформаційного забезпечення розвитку корпорацій [ Електронний ресурс] //Проблеми системного підходу в економіці. – 2010.- випуск 2 – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Makarenko_2010.htm
 • Бондар В.П. Методичні засади експертизи правового та фінансового становища компанії при складанні звіту Due Diligence /В.П. Бондар // Науково - практичний журнал. Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – випуск 8. – С. 23-28.
 • Бондар В.П. Репутація та імідж сучасних корпорацій/ [Електронній ресурс]//Проблеми системного підходу в економіці.- 2010. випуск 3. - http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_3/Bondar_310.htm.

Статті в іноземних виданнях:

 • Бондар В.П. Методичні прийоми аудиту в Україні, Польщі та інших країнах: порівняльний аналіз / В.П. Бондар // Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. – 06-07 października 2008. – Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2008. – S. 68-76 (0,55 друк. арк.).
 • Бондар В.П. Якість аудиту як основа розвитку ринку цінних паперів / В.П. Бондар // Тринадцята міжнародна наукова конференція “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового”. – 25 вересня – 2 жовтня 2008 р. – Анталія (Туреччина), 2008. – С. 340-345 (0,66 друк. арк.).

Інші публікації:

 • Бондарь В.П. Экономико-статистические модели критериев группировки субъектов инвестиционной деятельности / В.П. Бондарь, В.О. Михельс, О.М. Найко // Строительное производство. – 2004. – № 45. – С. 36-41 (загальний обсяг 0,50 друк. арк., особисто автору належить 0,17 друк. арк.: узагальнені критерії групування суб’єктів інвестиційної діяльності).
 • Бондар В.П. Управлінський облік при диверсифікації / В.П. Бондар, М.Д. Корінько // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи / Збірник наукових праць. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – С. 145-153 (загальний обсяг 0,82 друк. арк., особисто автору належить 0,41 друк. арк. : характеристика внутрішніх керованих перемінних системи управління).
 • Бондар В.П. Прогнозування показників діяльності підприємств на основі зглажування тенденцій динамічних рядів / В.П. Бондар, Н.М. Вакуленко, Р.М. Курганов, В.О. Міхельс // Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Випуск 46. – 2005. – С. 83-93 (загальний обсяг 1,0 друк. арк., особисто автору належить 0,26 друк. арк.: розроблена методика зглажування динамічних рядів та пасивного прогнозування).
 • Бондарь В.П. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия методом “Гонки за лидером” / В.П. Бондар, Ю.В. Дорошук, В.А. Михельс  // Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Випуск 47. – 2006. – С. 66-69 (загальний обсяг 0,42 друк. арк., особисто автору належить 0,14 друк. арк.: здійснено розподіл існуючих методів прогнозування за групами: інтуїтивні, індикативні, нормативні, метод зворотного зв’язку).
 • Бондар В.П., Корінько М.Д. Судово-бухгалтерська експертиза. Практичні завдання для семінарських занять і самостійної роботи студентів [для заочної та денної форм навчання] / В.П. Бондар, М.Д. Корінько. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – 76 с. (загальний обсяг 4,12 друк. арк., особисто автору належить 2,06 друк. арк.: Матеріали до семінарських занять № 1 “Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи”, № 2 “Організація проведення судово-бухгалтерської експертизи”; № 3 “Експертне дослідження в судово-бухгалтерській експертизі, його особливості”, “Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи”).
 • Бондар В.П., Корінько М.Д., Калюта Т.А. Судово-бухгалтерська експертиза. Курс лекцій [для заочної та денної форм навчання] /В.П. Бондар, М.Д. Корінько, Т.А. Калюта / – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – 116 с. (загальний обсяг 5,54 друк. арк., особисто автору належить 1,85 друк. арк.: Тема 2. Організація проведення судово-економічної експертизи; Тема 3. Інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи).
 • Бондар В.П., Корінько М.Д. Управлінський облік: лекції [для студентів заочної форм навчання] / В.П. Бондар, М.Д. Корінько / – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – 76 с. (загальний обсяг 4,55 друк. арк., особисто автору належить 2,28 друк. арк.: Тема 5. Аналіз взаємозв’язку “затрати-обсяг-результат”; Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами; Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень).

Підручники та навчальні посібники:

 • Світовий бізнес: навч. посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – ISBN 966-8059-27-1 – 498 с. (загальний обсяг 36,4 друк. арк., особисто автору належить 0,65 друк. арк.: Тема 3. Проблеми та розвиток малого та середнього бізнесу).
 • Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: “ПП Рута”, 2004. – ISBN 966-8059-29-8 – 460 с. (загальний обсяг 28,7 друк. арк., особисто автору належить 1,89 друк. арк.: Тема 7. Дослідження первинних документів експертом-бухгалтером).
 • Звітність підприємства: навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”]. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с. – ISBN 966-683-111-2 (загальний обсяг – 28,8 друк. арк., особисто автору належить – 0,62 друк. арк.: Тема 5. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів).
 • Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: підручник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, В.П. Бондар, Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – [4-те вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8059-65-4 (загальний обсяг 38,85 друк. арк., особисто автору належить 4,85 друк. арк.).
 • Організація і методика обліку та аудиту за міжнародними стандартами. Навчальний посібник / За ред. к.е.н. В.П. Бондаря. – К.: Державна академія, статистики, обліку та аудиту, 2006. – 320 с. – ISBN 966-777-3-65-5 (17,47 друк. арк.).
 • Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / За ред. к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів: “Поліфаст”, 2006. – ISBN 966-7758-44-3 – 440 с. (загальний обсяг 22,11 друк. арк., особисто автору належить 0,65 друк. арк.: Тема 5. Методика внутрішнього контролю кредиторської заборгованості).
 • Міхельс В.О. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві: навч. посібник [для студ. вищих навчальних закладів освіти] / В.О. Міхельс, П.С. Шилюк, А.Ф. Гойко, В.П. Бондар; під заг. ред. В.О. Міхельса. – К.: Міленіум, 2006. – ISBN 966-8063-15-6 – 380 с. (загальний обсяг 19,0 друк. арк., особисто автору належить 4,77 друк. арк.: Розділ 5. Пасивне прогнозування показників діяльності підприємства; Розділ 6. Активне прогнозування показників діяльності підприємства).
 • Бондарь В.П., Петренко Н.И., Кузьмин Дм.Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе: Учебное пособие. - Житомир: ЖГТУ, 2009. - 868 с.
 • Бондар В.П., Дудка К.П., Жук В.М., Жук Н.Л. Рекомендації та практичний приклад заповнення форм річної звітності за 2000 рік сільськогосподарськими підприємствами. – К.: ІАЕ, УААН, 2000. – 84с.
 • Міхельс В.О., Беркута А.В., Гойко А.Ф., Бондар В.П., Вахович І.В., Гриценко Ю.О. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві:Підручник для студ. вищ. навч. закладів освіти/ За заг. ред. В.О. Міхельса. – К.: Міленіум, 2010. – 464 с.
 • Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2010.- 536 с.

Наукові інтереси:

 • Організація аудиторської діяльності.
 • Методологія та методи аудиту.
 • Теорія бухгалтерського обліку.
 • Судово-бухгалтерська експертиза.
 • Внутрішній контроль.
 • Управлінський менеджмент.
 • Due Diligence.
 • Бізнес планування.
 • Аналіз господарської діяльності.
 • Психологія особистості.

Захищені аспіранти:

 • Ковбич Т.М.;
 • Переймивовк Т.В.;
 • Сушко Д.С.;

Громадська діяльність та членство:

 • Сертифікований аудитор (АПУ) з 1993 р.
 • Сертифікований оцінювач власності, прав власності та бізнесу (ФДМУ) з 1996 р.
 • Сертифікований оцінювач інтелектуальної власності та нематеріальних активів (ФДМУ) з 1996 р.
 • Сертифікований оцінювач земельних ділянок з 2014 р.
 • Сертифікований судовий експерт економіст за спеціальностями 11.1, 11.2, 11.3 (Міністерство Юстиції України) з 2007 р., свідоцтво № 1093.
 • Сертифікований судовий експерт з інтелектуальної власності за спеціальністю 13.9 (Міністерство Юстиції України) з 2011 р. , свідоцтво № 1093.
 • Член Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік та аудит».
 • Член ФАБФ АПК України.
 • Член Союзу Аудиторів України.
вгору