Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Березін Олександр Вікторович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

11.11.1954 р., - м. Полтава, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1979 – Полтавський кооперативний інститут, спеціальність економіка торгівлі

1987 – кандидат економічних наук (зі спеціальності  економіка, організація і управління національним господарством)

1991 – доцент (кафедри економіки та організації заготівель продуктів сільського господарства Полтавського кооперативного інституту

2006 – доктор економічних наук (зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК)

2007 – професор  (кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2006 року  професор, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Організаційно-економічні аспекти формування ринку продуктів тваринництва та шляхи його удосконалення в СРСР – 1987 р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Організаційно-економічний механізм формування і розвитку  продовольчого ринку України – 2006 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: колективна монографія. – Том 2. Розділ: Господарський механізм аграрної сфери  і проблеми національного продовольчого ринку / за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 851 с.  (с. 29-31).
 • Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: колективна монографія / за ред. П.Т. Саблука. – Частина  4. Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК. Розділ: Проблеми та завдання внутрішньорегіональних ринків продовольства. – К.: Інститут аграрної економіки української академії аграрних наук, 2001. – 241 с. (с. 9-13).
 • Ринкова трансформація економіки АПК: колективна монографія у чотирьох частинах. – Ч. 4. Стабілізація доходів сільських товаровиробників. Розділ: Про формування національного продовольчого ринку та перспективи вступу України до СОТ / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2002. – 489 с. (с. 135-137).
 • Проблеми формування продовольчого ринку України: монографія. – К.: Вища школа, 2002. –   211 с.
 • Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України: монографія / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Полтава: ПУСКУ, 2007. – 193 с.
 • Продовольчий ринок України: теоретико-методичні засади формування і розвитку: монографія. –  К.: ЦУЛ, 2008. –  184 с.
 • Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку : монографія / О.В. Березін, О.Д. Плотник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 221 с.
 • Теорія і практика забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств: монографія О.В. Березін, Ю.В. Карпенко. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 204 с.
 • Стратегія забезпечення інвестиційної привабливості рекреаційних підприємств АР Крим: монографія / О.В. Березін, М.М. Клемпарська. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 324 с.
 • Механізми формування та методологія розвитку закладів і підприємств соціального обслуговування: монографія / О.В. Березін, М.Г. Безпарточнимй, Л.О. Нікілєва. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2013. – 210 с.
 • Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія /за ред. д.е.н., проф. О.А. Паршиної.  – У 4 томах.  – Том 4. Розділ: Альтернативи забезпечення ефективності функціонування підприємств аграрної сфери України. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 325 с. (С. 57-63).
 • Механізми стабілізації й розвитку  діяльності підприємств: колективна монографія / за ред. О.О. Шубіна, Л.В. Фролової. Розділ 6.7. Шляхи забезпечення розвитку діяльності  підприємств аграрної сфери. –  Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення), 2013. – 513 с. (С. 468-477).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІІ (за останні п’ять років):

 • Споживча кооперація України: стан та стратегія розвитку // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Вип. 29. – Львів: ЛКА, 2009. – С. 121-125.
 • Економіка підприємства: навчальний посібник /у співавторстві Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с.
 • Економіка підприємства: практикум / у співавторстві Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 254 с.
 • Інноваційні аспекти соціально-економічної результативності функціонування ринку продовольства / у співавторстві Л.М. Березіна // Економічні інновації. – Випуск 35. – 2009. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, – С. 102-111.
 • Формування конкурентних переваг системи споживчої кооперації України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Економічні науки. – Вип. 92. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 3-11.
 • Управління формуванням потоків продовольства засобами інтернет-технологій / у співавторстві Ярова І.І. / Вісник національного університету водного господарства та природокористування // Збірник наукових праць. Економіка.– Вип. 4 (48). – Частина 1. – Рівне: РНУВГП, 2009. – С. 3-8.
 • Інтернет-технології як важіль управління формуванням потоків продовольства / у співавторстві Ярова І.І. // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку // Збірник наукових праць. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2009. – С. 63 -71.
 • Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва / у співавторстві О.В. Ващук // Економіка АПК // Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2010. –  № 2. – С. 26-30.
 • Засоби інтернет-технологій у формуванні потоків продовольства / Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві / Матеріали Третіх регіональних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (10 грудня 2009 року, м. Харків). – Харків: Національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2010 . – С. 224-232.
 • Формування ефективних механізмів функціонування підприємств АПК / у співавторстві Л.М. Березіна //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 1. – С. 76-79.
 • Стратегія підприємства: навчальний посібник / у співавторстві М.Г.  Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с.
 • Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник / у співавторстві Н.Г. Міценко, С.Т. Дуда. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 308 с.
 • Сучасні підходи до організації соціального забезпечення та захисту населення // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія “Економічні науки”. – 2010. – № 4 (43). – Ч. ІІ. – С. 15-20.
 • Забезпечення конкурентних переваг підприємств споживчої кооперації України / Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві // Збірник матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (25-26 лютого 2010 року, м. Київ). – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2010. – С. 536-540.
 • Взаємозв’язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / у співавторстві Л.М. Березіна // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 104-109.
 • Технічне забезпечення підприємства: навчальний посібник / у співавторстві С.Р. Вахтін, М.І. Дрогомирецька. – Суми: Університетська книга, 2012. – 336 с.
 • Управління ціноутворенням: навчальний посібник / у співавторстві Ю.В. Карпенко. – Суми: Університетська книга, 2012. – 176 с.
 • Інтернет-технології як чинник розвитку торговельних підприємств  споживчої кооперації України / у співавторстві О.А. Шовкова // Торгівля і ринок України // Тематичний  збірник наукових праць. – Випуск 33. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 295-300.
 • Инновации как фактор обеспечения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий / в соавторстве Л.М. Березина // Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции / Материалы  Международной научно-практической конференции (7-8 ноября 2013 года, г. Комрат, Республика Молдова). – Комрат: Tipogr. A&V Poligraf, 2013. – С. 19-23.
 • Факторы и формы государственного воздействия на развитие АПК Украины / в соавторстве Л.М. Березина // Economic growth in conditions of globalizations / International Scientific and Practical Conference VIII-th edition (17-18 October, 2013, Chisinau, Moldova). Volume 1. – Chisinau:  National Institute for Economic Research, 2013. – P. 297-302.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Формування та функціонування національного продовольчого ринку України
 • Організаційно-економічні механізми формування господарських відносин торговельних підприємств з суб’єктами ринку
 • Стратегії господарського розвитку  підприємств різних галузей національної економіки

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

 • Безпарточний Максим Григорович – к.е.н.;
 • Ярова Ірина Іванівна – к.е.н.;
 • Карпенко Юрій Вікторович – к.е.н.;
 • Самойлик Юлія Василівна – к.е.н.;
 • Плотник Ольга Дмитрівна – к.е.н.;
 • Ващук Ольга Володимирівна – к.е.н.;
 • Дрогомирецька Мар’яна Іванівна – к.е.н.;
 • Клемпарська Мірослава Миколаївна – к.е.н.;
 • Животенко Віталій Олександрович – к.е.н.;
 • Нікілєва Лідія Олександрівна – к.е.н.;
 • Мокляк Мирослава Володимирівна – к.е.н.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 • член Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (Національний Науковий Центр «Інститут аграрної економіки»)

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

 

11.11.1954 р., - м. Полтава, Україна (УРСР)

 

ОСВІТА:

 

1979 – Полтавський кооперативний інститут, спеціальність економіка торгівлі

 

1987 – кандидат економічних наук (зі спеціальності  економіка, організація і управління національним господарством)

 

1991 – доцент (кафедри економіки та організації заготівель продуктів сільського господарства Полтавського кооперативного інституту

 

2006 – доктор економічних наук (зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК)

 

2007 – професор  (кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України)

 

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

 

З 2006 року  професор, завідувач кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

 

Організаційно-економічні аспекти формування ринку продуктів тваринництва та шляхи його удосконалення в СРСР – 1987 р.

 

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

 

Організаційно-економічний механізм формування і розвитку  продовольчого ринку України – 2006 р.

 

МОНОГРАФІЇ:

 

Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: колективна монографія. – Том 2. Розділ: Господарський механізм аграрної сфери  і проблеми національного продовольчого ринку / за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 851 с.  (с. 29-31).

 

 

Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: колективна монографія / за ред. П.Т. Саблука. – Частина  4. Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК. Розділ: Проблеми та завдання внутрішньорегіональних ринків продовольства. – К.: Інститут аграрної економіки української академії аграрних наук, 2001. – 241 с. (с. 9-13).

 

 

Ринкова трансформація економіки АПК: колективна монографія у чотирьох частинах. – Ч. 4. Стабілізація доходів сільських товаровиробників. Розділ: Про формування національного продовольчого ринку та перспективи вступу України до СОТ / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2002. – 489 с. (с. 135-137).

 

Проблеми формування продовольчого ринку України: монографія. – К.: Вища школа, 2002. –   211 с.

 

Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України: монографія / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Полтава: ПУСКУ, 2007. – 193 с.

 

Продовольчий ринок України: теоретико-методичні засади формування і розвитку: монографія. –  К.: ЦУЛ, 2008. –  184 с.

 

Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку : монографія / О.В. Березін, О.Д. Плотник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 221 с.

 

Теорія і практика забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств: монографія О.В. Березін, Ю.В. Карпенко. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 204 с.

 

Стратегія забезпечення інвестиційної привабливості рекреаційних підприємств АР Крим: монографія / О.В. Березін, М.М. Клемпарська. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 324 с.

 

Механізми формування та методологія розвитку закладів і підприємств соціального обслуговування: монографія / О.В. Березін, М.Г. Безпарточнимй, Л.О. Нікілєва. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2013. – 210 с.

 

Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія /за ред. д.е.н., проф. О.А. Паршиної.  – У 4 томах.  – Том 4. Розділ: Альтернативи забезпечення ефективності функціонування підприємств аграрної сфери України. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 325 с. (С. 57-63).

 

Механізми стабілізації й розвитку  діяльності підприємств: колективна монографія / за ред. О.О. Шубіна, Л.В. Фролової. Розділ 6.7. Шляхи забезпечення розвитку діяльності  підприємств аграрної сфери. –  Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення), 2013. – 513 с. (С. 468-477).

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІІ (за останні п’ять років):

 

Споживча кооперація України: стан та стратегія розвитку // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Вип. 29. – Львів: ЛКА, 2009. – С. 121-125.

 

Економіка підприємства: навчальний посібник /у співавторстві Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с.

 

Економіка підприємства: практикум / у співавторстві Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 254 с.

 

Інноваційні аспекти соціально-економічної результативності функціонування ринку продовольства / у співавторстві Л.М. Березіна // Економічні інновації. – Випуск 35. – 2009. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, – С. 102-111.

 

Формування конкурентних переваг системи споживчої кооперації України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Економічні науки. – Вип. 92. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – С. 3-11.

 

Управління формуванням потоків продовольства засобами інтернет-технологій / у співавторстві Ярова І.І. / Вісник національного університету водного господарства та природокористування // Збірник наукових праць. Економіка.– Вип. 4 (48). – Частина 1. – Рівне: РНУВГП, 2009. – С. 3-8.

 

Інтернет-технології як важіль управління формуванням потоків продовольства / у співавторстві Ярова І.І. // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку // Збірник наукових праць. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2009. – С. 63 -71.

 

Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва / у співавторстві О.В. Ващук // Економіка АПК // Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2010. –  № 2. – С. 26-30.

 

Засоби інтернет-технологій у формуванні потоків продовольства / Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві / Матеріали Третіх регіональних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (10 грудня 2009 року, м. Харків). – Харків: Національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2010 . – С. 224-232.

 

Формування ефективних механізмів функціонування підприємств АПК / у співавторстві Л.М. Березіна //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 1. – С. 76-79.

 

Стратегія підприємства: навчальний посібник / у співавторстві М.Г.  Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с.

 

Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник / у співавторстві Н.Г. Міценко, С.Т. Дуда. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 308 с.

 

Сучасні підходи до організації соціального забезпечення та захисту населення // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія “Економічні науки”. – 2010. – № 4 (43). – Ч. ІІ. – С. 15-20.

 

Забезпечення конкурентних переваг підприємств споживчої кооперації України / Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві // Збірник матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (25-26 лютого 2010 року, м. Київ). – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2010. – С. 536-540.

 

Взаємозв’язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / у співавторстві Л.М. Березіна // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 104-109.

 

Технічне забезпечення підприємства: навчальний посібник / у співавторстві С.Р. Вахтін, М.І. Дрогомирецька. – Суми: Університетська книга, 2012. – 336 с.

 

Управління ціноутворенням: навчальний посібник / у співавторстві Ю.В. Карпенко. – Суми: Університетська книга, 2012. – 176 с.

 

Інтернет-технології як чинник розвитку торговельних підприємств  споживчої кооперації України / у співавторстві О.А. Шовкова // Торгівля і ринок України // Тематичний  збірник наукових праць. – Випуск 33. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 295-300.

 

Инновации как фактор обеспечения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий / в соавторстве Л.М. Березина // Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции / Материалы  Международной научно-практической конференции (7-8 ноября 2013 года, г. Комрат, Республика Молдова). – Комрат: Tipogr. A&V Poligraf, 2013. – С. 19-23.

 

Факторы и формы государственного воздействия на развитие АПК Украины / в соавторстве Л.М. Березина // Economic growth in conditions of globalizations / International Scientific and Practical Conference VIII-th edition (17-18 October, 2013, Chisinau, Moldova). Volume 1. – Chisinau:  National Institute for Economic Research, 2013. – P. 297-302.

 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 

Формування та функціонування національного продовольчого ринку України

 

Організаційно-економічні механізми формування господарських відносин торговельних підприємств з суб’єктами ринку

 

Стратегії господарського розвитку  підприємств різних галузей національної економіки

 

 

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

 

Безпарточний Максим Григорович – к.е.н.;

 

Ярова Ірина Іванівна – к.е.н.;

 

Карпенко Юрій Вікторович – к.е.н.;

 

Самойлик Юлія Василівна – к.е.н.;

 

Плотник Ольга Дмитрівна – к.е.н.;

 

Ващук Ольга Володимирівна – к.е.н.;

 

Дрогомирецька Мар’яна Іванівна – к.е.н.;

 

Клемпарська Мірослава Миколаївна – к.е.н.;

 

Животенко Віталій Олександрович – к.е.н.;

 

Нікілєва Лідія Олександрівна – к.е.н.;

 

Мокляк Мирослава Володимирівна – к.е.н.

 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 

член Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (Національний Науковий Центр «Інститут аграрної економіки»)

вгору