Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Верига Юстина Андріївна

Дата та місце народження

27 лютого 1941 р. с. Бордуляки, Бродівського району, Львівської області

Освіта

1964р. - Львівський торгово-економічний інститут, за спеціальністю „Бухгалтерський облік”;

1982 р. - кандидат економічний наук;

1985 р. - доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності;

1992 р. - професор кафедри бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності

2006 р. - доктор філософії

Останнє місце роботи

З 1971 року по теперішній час працює у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», і понад 21 рік 1987 – 2001р.р., з 2006р. по теперішній час – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Кандидатська дисертація

«Удосконалення міжзаводського економічного аналізу основних показників ефективності виробництва консервних підприємств споживчої кооперації» за спеціальністю 08.00.12 „Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”

Монографії

 • Еккаунтинг ефективності  вкладання капіталу в торговельну сферу. Частина 1. Теоретичні аспекти системи еккаунтингу: Монографія. / Ю.А. Верига, С.М. Деньга. – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 355с.
 • Отдельные аспекты организации стратегического еккаунтинга. Развитие  бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: Монография.  / Ю.А. Верига, С.М. Деньга. – Житомир – Краматорск, ЧП «Рута», 2005, – 588с. – С. 246-261.
 • Забезпечення наступних витрат і платежів: облік та звітність. Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи її розв’язання: Колективна наукова монографія / Ю.А. Верига, М.М. Астахова // За наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008. – 452 с. - С. 428-435.
 • Товарні запаси: Проблеми обліку, контролю та звітності: монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 153с.
 • Облік і звітність при реорганізації суб’єктів господарювання : досвід України і Російської Федерації. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Монографія / Ю.А. Верига / За загальною редакцією Губачової О.М. – Полтава. РВВ ПУСКУ, 2009. – 364 с.- С.196-204. 
 • Резервування капіталу: облік, аудит та звітність: [монографія] / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с.

Основні публікації

(в т.ч. за останні 5 років)

Має 397 публікацій, з яких 94 за останні роки.

Навчальні посібники, рекомендовані МОН України

 • Звітність підприємств. Навчальний посібник. /за ред. професора Вериги Ю.А. -  Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.
 • Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник / За редакцією професора Д.М. Фесенка. – Полтава: ВАТ «Видавництво «Полтава», 2005. – 500  с.
 • Звітність підприємств. 2-ге видання доповнене і перероблене : навч. посібник / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 776 с.
 • Бухгалтерський облік : навчальний посібник / За заг ред.. Ю.А. Вериги. –  К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.
 • Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: Навчальний посібник / Ю.А. Верига, А.М. Волошин. – К.: ПП „Видавничий дім „Комп’ютерпрес”, 2008. – 472с.
 • Бухгалтерський облік. Нормативно-правові документи. Коментар : Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Г.І. Зима. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656с.
 • Верига Ю.А. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 157с.
 • Бухгалтерський облік. Навчальний посібник  / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких, О.С. Гусакова, А.Ж. Пшенична, Н.В. Фірсова / За заг. ред. проф. Ю.А. Вериги. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 500с.
 • Фінансовий облік. Навчальний посібник / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 438с.
 • Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах [текст] : навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І. Мілька, – Київ: «Центр учбової літератури», 2012. – 592 с.
 • Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 292с.
 • Облік у зарубіжних країнах. [текст] : навч. посіб. / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, С.І. Мельник, Н.В. Хоменко ; за заг. ред. Ю.А. Вериги. – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 216с.
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: Навчальний посібник. / Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець, 2013р.

===================

 • Облік у зарубіжних країнах: Навчально-методичний посібник / Ю.А. Верига, С.І. Мельник, Н.В. Хоменко // Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 228с.
 • Облік в бюджетних установах. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму „Облік і аудит” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І. Мілька // – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 317 с.
 • План рахунків бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець //– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 176с.
 • Звітність підприємств : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, Н.В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 272 с.
 • Університетська освіта : нав.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ / Ю.А. Верига. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 100с.
 • Плани рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб’єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків. Коментар [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець]. - [2-ге вид. перероб. та доп.] / К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 276с.

===================

 • Приклади складання річної звітності підприємства при використанні ручної та автоматизованої форм обліку / Ю.А.Верига, М.М. Орищенко, О.В. Клименко // Журнал „Бухгалтерський облік і аудит”. – 2010. - №1. – С.23-48.
 • Передумови формування системи обліку в Україні. / Н.В. Смірнова, Ю.А. Верига // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.. 16. ч. – ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – 352 с. – С.8-17.
 • Інфляційні процеси та їх вплив на складання квартальної фінансової звітності / Ю.А. Верига // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1. –2010. С.261-270.
 • Сутність та класифікація витрат торгівлі: теорія і практика / Ю.А. Верига // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка” Спеціальний випуск 29 (частина  2) . – Ужгород, 2010.– С.112-115. - фахове видання.
 • Аудит персоналу підприємства в комп’ютерному  середовищі / Ю.А. Верига // Науковий журнал „Вісник ЖДТУ”. – 2010р. – Вип. 4 (54). – Серія „Економічні науки». – 396с. – С.37-39
 • Теоретичні аспекти управління товарними запасами на підприємствах торгівлі. / Ю.А. Верига, Н.В. Хоменко // Вісник Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. –С. 60-64
 • Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект / Ю.А. Верига, В.Ю. Захарченко, Є.А. Карпенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011. – № 20. – С. 186-193
 • Вклад кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” у розвиток бухгалтерської науки (50-річчю заснування навчального закладу та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту). / Ю.А. Верига, Н.О. Кулявець // – Журнал „Бухгалтерський облік і аудит”. – 2011. - №4. – С.56-57.
 • Напрями вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях / Ю.А. Верига, Н.В. Прохар. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – Вип. 28. – С. 106-113
 • Использование системы индикаторов для диагностики структуры управления денежными потоками в организациях потребительской кооперации. / Ю.А. Верига, Н.О. Кулявець // – „20 лет мира и созидания: становление и развитие бухгалтерського учета и аудита в Республике Казахстан”: Материалы международной научно-практической конференции – Караганда, 2011г. – 214с. – С. 52 -56
 • Бухгалтерський облік : програма навчальної облікової практики та метод. рек. щодо виконання завдань у системі «Віртуальне підприємство» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / [Ю.А. Верига, М.О. Любимов, Ю.О. Ночовна, М.М. Орищенко]. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 63с.
 • «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”. – Дистанційний курс, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=332

Наукові інтереси

 • Історичний аспект розвитку звітності підприємств;
 • Дослідження проблем організації фінансового обліку;
 • Удосконалення фінансової звітності в умовах євроінтеграції;
 • Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.

Громадська діяльність і членство

 • Член підкомісії „Облік і аудит” науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України.
 • Член-кореспондент Академії економічних наук зі спеціальності «Облік та аудит» (з 2011р.).
 • Член спеціалізованої вченої ради К 64.088.0 в Харківському державному університеті харчування і торгівлі (2013 – 2015 р.р.).
 • Член редакційної колегії «Збірника наукових робіт магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
 • Експерт Вищої акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України за фахом „Облік і аудит”.
 • Член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки.

 

вгору