Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бабій Леся Іванівна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

25.08.1981р. - м.Київ, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

2004 - Київський національний економічний університет, обліково-економічний факультет за спеціальністю магістр з «Обліку та аудиту».

2010 – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності)

2011 – доцент (кафедри бухгалтерського обліку ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2011 року доцент кафедри «Бухгалтерського обліку» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Методика і організація обліку та аудиту операцій з експорту – 2010р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

==============

  • Упровадження інформаційних технологій у діяльність посередницького підприємства у зовнішній торгівлі (с.426-438). Журнал «Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности» м. Донецьк.- Вып. 3.- т. 3.-Д.: Інститут економіки промисловості,НАН України, 2010. 0,54 д.а.
  • Удосконалення обліку експортних операцій (с.392-395). Журнал «Економічний аналіз» м. Тернопіль - Вип. 8. – Частина 2. – Т.: Видавництво Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. 0,2 д.а.
  • Удосконалення методичних прийомів та підходів до управлінського контролю експортних операцій (с.36-40). Журнал «Економічний аналіз» м.Тернопіль - Вип. 9. – Частина 2. – Т.: Видавничо – поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. 0,2 д.а.
  • Вдосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній (с.22-25). Журнал «Інвестиції : практика та досвід» м.Київ - №20, жовтень 2011. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН України 2011.0,3 д.а.
  • Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості (с.23-26). Журнал «Економіка та держава» м.Київ - №9, вересень 2012. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2012. 0,3 д.а.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

  • Теорія бухгалтерського обліку
  • Облік міжнародної економічної діяльності
  • Облік із застосуванням інформаційних 
вгору