Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Веріга Ганна Володимирівна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

21.07.1962 р. – м. Торез, Донецької області, Україна  

ОСВІТА:

1984 - Донецький політехнічний інститут,

спеціальність – економіка та організація гірничої промисловості, кваліфікація – гірничий інженер-економіст

1991 – Московський ордену Трудового Червоного Прапору гірничий інститут, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 — «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями» )

2008 - доцент кафедри обліку і аудиту

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2004 року доцент кафедри обліку і аудиту Донецького державного університету управління

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Метод і організація внутрішньошахтного планування у нових умовах господарювання - 1990 р.

МОНОГРАФІЇ

Веріга Г. В. Валютний ринок України: проблеми і перспективи регулювання: Монографія / Г. В. Веріга. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2013. – 323 с.

Поважний О. С. Управління валовим зовнішнім боргом держави: валютний аспект / О. С. Поважний, Г. В. Веріга // колективна монографія – Харків, 2013. (0,89 д.а.). 356 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Веріга Г. Планування в аудиті / Г. Веріга, Д. Сазонова // СХІД. – 2009. – № 4. – С.25–29.
 • Веріга Г. В. Складання звітності за МСФЗ як засіб підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств / Г. В. Веріга, Т. М.  Кондрашова // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Сер. : «Економіка». – Вип. 122. – Т. Х, вип. 122, – С. 298–309.
 • Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України у відповідності з принципами МСФЗ / Г. Веріга, А. Савро // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С.19–25.
 • Веріга Г. В. Стан та перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні / Г. В. Веріга, Г. Ю. Плітченко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Сер. : «Економіка». – Вип. 165. – Т. ХІ. – С. 276–285
 • Веріга Г. В. Проблемні аспекти використання міжнародних стандартів аудиту в Україні / Г. В. Веріга, Д. О. Бєлих // Економіка промисловості. – 2010. – № 3. – С. 202–206.
 • Веріга Г. Проблеми і перспективи валютного курсоутворення в Україні / Г. Веріга // Cхід. – 2011. – № 5. – С. 6–10.
 • Веріга Г. В. Індикатори валютної кризи в Україні / Г. В. Веріга // Менеджер. – 2011. – № 3. – С. 114–119
 • Веріга Г. В. Валютні показники фінансової стійкості економіки України / Г. В. Веріга // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : «Економічна думка», 2011. – Ч. 1. – С. 69–72.
 • Поважний О. С. Методичні підходи до оцінки доларизації та монетизації національної економіки / О. С. Поважний, Г. В. Веріга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія і практика: зб. наук. праць. – Донецьк, ДонДУУ, 2012. – Сер. : Економіка. – Вип. 216. – Т. ХІІІ. – С. 24–35.
 • Веріга Г. В. Операції підприємств в іноземній валюті : бухгалтерський аспект / Г. В. Веріга // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2012. – № 721. – С. 62–67.
 • Веріга Г. В. Удосконалення валютної політики в регламентах суб’єктів господарювання / Г. В. Веріга, Е. В. Чехоцька // Вісник СевНТУ. – 2012. – Сер. : Економіка і фінанси. – Вип. 130. – С. 39–42.
 • Веріга Г. В. Облікова політика як інструмент стратегічного управління підприємством / Г. В. Веріга, Е. В. Чехоцька // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць. – Донецьк, ДонДУУ, 2012. – Сер. : Економіка. – Т. ХІІІ. – Вип. 232. – С. 56–67.
 • Поважний О. С. Валютний курс як інструмент регулювання національного господарства / О. С. Поважний, Г. В. Веріга // Менеджер. – 2012. – № 3. – С. 5–10. 
 • Веріга Г. В. Реальний обмінний курс валюти: теорія і реалії української економіки / Г. В. Веріга // Науковий вісник: Фінанси, Банки, Інвестиції. – 2012. – № 6. – С. 48 – 54. 
 • Веріга Г. В. Проблеми реформування системи валютного контролю України / Г. В. Веріга // Держава та регіони. – 2012. – № 6. – С. 11 – 13.
 • Веріга Г. В. Валютні ризики банку : удосконалення методів оцінки і управління / Г. В. Веріга // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Сер.: «Економіка». – Вип. 256. – Т. ХІІІ. – С. 47–54.
 • Веріга Г. В. Незалежний аудит в системі валютного контролю України / Г. В. Веріга // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ ім.  Вадима Гетьмана. – Спец. вип. / Саки : ПП «Підприємство Фєнікс», – 2013. – С. 65–71. 
 • Веріга Г. В. Платіжний баланс і валютний курс: діалектика взаємозв’язку / Г. В. Веріга // Бізнес Інформ.  – 2013. – № 2. – С. 231–235.
 • Веріга Г. В. Національний банк України як регулятор валютного ринку: проблеми посткризового періоду / Г.В. Веріга // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : зб. наук. пр. – Спец. вип. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – Сер.: «Економіка». – Вип. 263. – Т. ХІV.  – С. 61–67.
 • Верига А. В. Европейская валютная интеграция: перспективы для Украины / А. В. Верига // Теория и практика общественного развития. – Краснодар : Изд. Дом «ХОРС», 2013. – № 4. – С. 244–246.
 • Поважний О. С. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України / О. С. Поважний, Г. В. Веріга // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – C. 172-179.
 • Веріга Г. В. Діагностика типів валютної політики банків України / Г. В. Веріга // Економічний часопис -ХХІ. – 2013. – № 5-6(1). – С. 45–48.
 • Веріга Г. В. Проблеми регулювання міжнародних резервів і платіжного балансу України / Г. В. Веріга // Культура народов Причерноморья.  – 2013. – № 253. – С. 6-9.
 • Веріга Г. В. Стрес-тестування як інструмент оцінки валютних ризиків підприємства / Г. В. Веріга // Економіка. Фінанси.Право. – 2013. – № 7. – С. 6-9

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Валютне регулювання
 • Фінансовий облік
 • Аудит
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

1995 – сертифікований аудитор

вгору