Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бенько Микола Миколайович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

04.12.1955р. – Львівська обл., Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1990 - Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, спеціальність «Економіка і планування матеріально-технічного постачання».

1998 – кандидат економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

2003 – доцент (кафедри бухгалтерського обліку, КНТЕУ)

2012 – доктор економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

2012 – професор (кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2012 року професор кафедри «Фінансового аналізу і контролю» КНТЕУ

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Облік і контроль витрат на виробництво (на прикладі підприємств переробної промисловості України) – 1998 р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Бухгалтерський облік в торгівлі за інноваційними інформаційними технологіями – січень 2012 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія / М. М. Бенько. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 336 с.
 • Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. О. Непочатенко. ― Умань : Уманьськ. нац. ун-т садівн., 2011. ― 278 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Бенько. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. — 362 с.
 • Бухгалтерський облік : навч. посіб / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. — Тернопіль : Астон, 2005. — 496 с.

==============

 • Бенько М.М. Види облікових інформаційних елементів у бухгалтерському обліку / М.М. Бенько // Наук. вісн. нац. акад. статистики, обліку та аудиту. ― 2011. — № 3 (32). ― С. 19―23.
 • Бенько М. М. Вдосконалення облікового процесу в інноваційному розвитку інформаційних технологій  /  М. М. Бенько  //  Зб.  наук.  пр. Черкаськ. держ. технол. ун-ту. Серія : Економічні науки. — Вип. 25 : у 3 ч. / М-во освіти і науки України ; Черкаськ. держ. технол. ун-т. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — Ч.  І. — С. 173—177.
 • Бенько М.М. Ієрархія облікових інформаційних елементів в організації бази даних бухгалтерського обліку / М.М. Бенько // Економічні науки : вісн. Донецьк. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. ― 2011. — № 3 (51). ― С. 4―11.
 • Бенько М.М. Концепція організації облікового технологічного процесу в торговельному підприємстві / М.М. Бенько // Агросвіт. ― Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, 2011. ― № 10. ―           С. 15―17. (0,3 друк. арк.)
 • Бенько М.М. Концепція визначення економічного ефекту застосування інноваційних інформаційних технологій в бухгалтерському обліку підприємств торгівлі / М.М. Бенько // Економіка ринкових відносин. — 2011. — № 7. —   С. 163—169.
 • Бенько М.М. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній технології управління торгівельним підприємством / М.М. Бенько // Економіка. Управління. Інновації : електронне наук. фахове вид. — Житомир : Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2011. — № 1 (5).
 • Бенько М. М. Новітні інформаційні технології в бухгалтерському обліку / М.М. Бенько // Вісн. Львів. комерц. акад. : зб. наук. праць. Серія економічна. — Вип. 35. — Л. : ЛКА, 2011. –– С. 29—33. (0,5 друк. арк.)
 • Бенько М. М. Організаційно-методологічна модель розробки і впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку /         М.М. Бенько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. — Вип. 1 (11). — Х. : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. –– С. 56—63.
 • Бенько М.М. Особливості та структурна схема організації бухгалтерського обліку в автоматизованій формі / М.М. Бенько // Бізнес-інформ. ― ХНЕУ : Інжек, 2011. ― № 4 (397). ― С. 100―102.
 • Бенько М.М. Розвиток бухгалтерського обліку як цільової підсистеми інновацій / М.М. Бенько // Зб. наук. пр. ЧДТУ. Серія: Економічні науки. — Вип. 28. — Ч. 1. ― Черкаси : ЧДТУ, 2011. ― С.70―73.
 • Бенько М.М. Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управління торговельним підприємством / М.М. Бенько // Бухгалтерський облік і аудит. ― 2011. ― № 7. —               С. 21―26.
 • Бенько М. М. Технології визначення фінансового результату в інформаційній системі бухгалтерського обліку / М.М. Бенько, В.В. Сопко // Наукові праці НУХТ : наук. журн. — Київ : НУХТ, 2010. — № 34. —        С. 111—114.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • методологія, організація та удосконалення бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту як науки та практичної діяльності в умовах застосування інформаційних технологій

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

Постійний член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи вищих навчальних закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України – з 2003 р.

вгору