Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Герасимович Анатолій Михайлович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

08.12.1936р. – Житомирська область, Коростишівський район, с. Горіхове, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1961 - Українська академія сільськогосподарських наук, спеціальність – бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, кваліфікація - бухгалтер-економіст

1973 - кандидат економічних наук, (зі спеціальності економіка і організація сільськогосподарського виробництва)

1984 – доцент (кафедри бухгалтерського обліку Київського інституту народного господарства)

1993 – доктор економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

1996 – професор (кафедри банківської справи КНЕУ)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2005 року професор кафедри «Менеджменту банківської діяльності» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Ефективність використання оборотних коштів в племінному скотарстві – 1973 р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Облік витрат виробництва – 1993р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Використання оборотних засобів у сільському господарстві (у співавторстві Б.О. Надточій, І.Ф. Бублик), Київ, «Урожай», 1979, 5,46 д.а., 105 с.
 • Організація обліку і контролю на міжгосподарських підприємствах і в об’єднаннях (у співавторстві Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, П.Є. Горбатенко), Київ, «Урожай», 1984, 8,78 д.а., 216 с.
 • Учет в плодоовощных комплексах (в соавторстве В.В. Сопко, М.С. Игнатенко) Киев, «Урожай», 1986, 7,6 п.л., 204 с.
 • Нормативный метод планирования и учета в пищевой промишленности (в соавторстве В.В. Сопко, М.С. Игнатенко), Киев, «Урожай», 1990, 8,4 п.л.,  160 с.
 • Банковское обслуживание предприятий и населения (в соавторстве Н.И. Мирун), Киев, Национальная академія управления, 1996, 16,2 п.л., 278с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. За заг. редакцією д.е.н., професора Ф.Ф. Бутинця та А.М. Герасимовича, обягом 25,2 др. арк. в т.ч. авторських 2,5 др.ар. Житомир ПП «Рута», 2011, 383 с.
 • Облік і аудит у банках. Підручник за ред. д.е.н., професора А.М. Герасимовича, обягом 31,38 др. арк. в т.ч. авторських 10,1 др.ар. КНЕУ, Київ, 2004, 425 с.
 • Аналіз банківської діяльності. Підручник, за ред. д.е.н., професора А.М. Герасимовича, обягом 34,87 др. арк. в т.ч. авторських 7,0 др.ар. КНЕУ, Київ, 2006, 600 с.
 • Збірник задач з аналізу банківської діяльності. Навчальний посібник за ред. д.е.н., професора А.М. Герасимовича, обягом 29,29 др. арк. в т.ч. авторських 7,8 др.ар. КНЕУ, Київ, 2006, 502 с.
 • Аналіз банківської діяльності. Підручник, за ред. д.е.н., професора А.М. Герасимовича, обягом 48.05 др. арк. в т.ч. авторських 2,5 др.ар. КНЕУ, Київ, 2010, 590 с.
 • Фінансовий облік у банках. Навчальний посібник. За заг. редакцією д.е.н., професора А.М. Герасимовича обсягом 32,09 друк. арк., в т.ч. авторських 3,25 друк. арк., КНЕУ, Київ, 2010, 549 с.

 ==============

 • Факторингові операції: механізм проведення, ризики, оподаткування, аналіз та аудит (сс. 16 -24). Журнал «Аудитор України». 2008. / 0,8 д.а. у співавторстві з Герасимович І.А.
 • Оцінка вартості капіталу банку (сс. 254-257). Журнал «Вісник ЖДТУ. Економічні науки», №3(45). 2008. 0,8 д.а. у співавторстві з Бондаренко В.М.
 • Лізингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз. Збірник наукових праць КНЕУ «Фінанси, облік, аудит» КНЕУ Випуск 13. 2009. / 0,5 д.а.
 • Уроки досвіду і сьогоднішні проблеми аудиту в Україні (cc. 29-30).  Збірник «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації». Спец, випуск. - Національна академія статистики обліку та аудиту. 2010./ 0.1 д.а.
 • «Форфейтингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз, аудит» (сс. 251-262). Збірник наукових праць. / Збірник Фінанси, облік, аудит. КНЕУ, 2011. / 0,5 д.а.
 • «Облік і аудит діяльності інститутів спільного інвестування», (сс. 28-52)/ Збірник наукових праць Національної академії статистики, обліку та аудиту. Вип. 1 (8) – Київ, Бізнес Медіа Консалтинг, 2012./ 1 д.а.
 • Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку (сс. 37-42) Журнал Бухгалтерія в с/г, №23-24. 2011./ 0,4 д.а. у співавторстві з Герасимович І.А., Морозова - Герасимович Н.А.
 • Аудит діяльності ломбардів (сс. 31-34) Журнал «Бухгалтерія в сільському господарстві» № 1-2, 2013./ 0,3 д.а. у співавторстві з Герасимович І.А., Морозова - Герасимович Н.А.
 • Особливості обліку інвестиційних операцій недержавного пенсійного фонду (сс. 246-248) Матеріали міжнародної наукової- практичної конверенції 19-20 квітня 2013 р. м. Сімферополь, 20-ти річчя аудиту Досягнення, проблеми та перспективи розвитку. 2013 / 0,1 д.а. у співавторстві з Герасимович І.А., Недеря Л.В.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Облік, аналіз та аудит промислових підприємств, банків, страхових компаній та сфери фінансових послуг ─ кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, компаній з управління активами та недержавних пенсійних фондів.

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

Аспірантів 8, період 1993-2013

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 • член редколегії, науково-практичний Журнал «Бухгалтерія в сільському господарстві»
 • член редколегії, науковий Журнал ВІСНИК Житомирського державного технологічного університету
 • член спілки аудиторів України
 • член Спеціалізованої вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту (НАСОА)
 • Заступник голови Спеціалізованої вченої ради ДВНЗ "КНЕУ имені Вадима Гетьмана" Д26.006.06 із захисту дисертацій на здобуття доктора та кандидати економічних наук за спеціальністю 08.00.09 (за видами економічної діяльності).
вгору