Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Гушко Сергій Володимирович

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

20.04.1977р. - м. Кривий Ріг, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

1999 - Київський національний економічний університет, обліково-економічний факультет отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю “Облік і аудит”

2003 – кандидат економічних наук (спеціальність 08.06.04 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

2006 – доцент (кафедри обліку і аудиту)

2012 – доктор економічних наук (спеціальність 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності))

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

Декан обліково-економічного факультету, завідувач кафедри економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства – 2003р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу – 2012р.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні основи проведення аудиту діяльності промислових підприємств: [Монографія] / С.В. Гушко.  – Кривий Ріг: КЕІ, 2007. – 272с.
 2. Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу: [Монографія] / С.В. Гушко. – Київ: КНЕУ, 2010. – 332 с.
 3. Облік, аналіз, аудит. Актуальні питання [Монографія]/ А.В. Шайкан, С.В. Гушко, Н.Л. Шкіря та ін.. / – Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут, Діоніс (ФО – П Чернявський Д.О.), 2012. – 212 с.
 4. Методологія та організація обліково-аналітичної системи управління холдингових компаній: [Монографія] / С.В. Гушко, А.В. Шайкан, М.І. Іщенко, Н.Л. Шкіря., М.П. Сагайдак. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – 645 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] /  Гушко С.В., Шайкан А.В., Шайкан Н.П., Гушко О.А. [Вид. 2-ге перер. і доп.] – КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2011. – 176с. (гриф МОН України лист №1.4/18-Г-466 від 20.02.2008р.)
 • Управлінські інформаційні системи. [Підручник] / Л.А. Терещенко, С.В. Гушко, А.В. Шайкан. - Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2008. – 488с. (гриф МОН України лист №1.4/18-Г-1631 від 05.10.2007р.)

==============

 • Організаційні передумови створення департаменту внутрішнього аудиту на промислових підприємствах / С.В. Гушко // Збірник  наукових праць  «Фінанси,  облік  і  аудит» - ДВНЗ «КНЕУ ім..В.Гетьмана». – 2013. - № 20/1. – С. 127-133.
 • Удосконалення сутності капіталізації підприємства / С.В. Гушко, А.А. Турило // Вісник Криворізького національного університету. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. - №34. – С.264-266.
 • Стратегічна роль інформаційних систем в управлінні промисловим холдингом / С.В. Гушко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврийский Национальный университет. – 2013. - №256. – С.134-138.
 • Індикативний комплекс ключових показників, як один з елементів системи ефективності управління компанією / C.В. Гушко, М.О. Пустовіт // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць.  – Київ: НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. - №5/144. – С.106-109.
 • Модель управління ризиками і внутрішній аудит / С.В. Гушко //  Збірник наукових праць "Вісник ЧДТУ.Серія: Економічні науки". – ЧДТУ: Черкаський державний технологічний університет. – 2013. - № 34. – С. 204-209.
 • Напрями та змістовне навантаження внутрішніх інформаційних потоків обліково-аналітичної системи управління підприємства / С.В. Гушко // Незалежний аудитор. – Киев. – 2012. - № 1(III). – С. 50-57.
 • Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства / С.В. Гушко // Незалежний аудитор. – Киев. – 2012. - № 2(IV). – С. 14-19.
 • Аналітичні процедури в обґрунтуванні програм стратегічного розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу / С.В. Гушко // Вісник. Науковий журнал. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - №3/2(51). – С.164-172.
 • Моделювання організаційно-управлінської структури в сучасних корпоративних структурах // Вчені записки. Наукових збірник. - К.: КНЕУ. - 2009. - №11. – С.140-148.
 • Економічні передумови реорганізації економіко-інформаційної  політики підприємств ГМК України // Формування ринкової економіки. Наукових збірник. - К.: КНЕУ. - 2009. - №21. – С.122-134.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Методологічні та організаційні проблеми обліку, аналізу та контролю, проектування та функціонування управлінських інформаційних систем на промислових підприємствах

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 • член редколегії Всеукраїнського науково-практичного журналу «Фінансовий контроль»
 • член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів з 2005р.
вгору