Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Бауліна Тетяна Володимирівна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

16.03.1979 р. – м. Дзержинськ, Донецька область, Україна

ОСВІТА:

2000 р. – Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ, магістратура за спеціальністю Міжнародна економіка.

2005 р. – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами)

2005 р. – доцент (кафедри менеджменту організації)

2011 р. – доктор економічних наук (зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством)

2012 р. – професор (кафедри менеджменту організації)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2012 року завідувач кафедри «Міжнародної економіки» Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, м. Київ.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Управління процесом організаційних змін на підприємстві – 2005р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Державна політика формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства – 2011р.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інтелектуальний капітал: стратегічний ресурс трансформації національного господарства, Монографія. – Київ, РВПС України НАН України та МНТУ МОН України, 2009. – 276 с.
 2. Формування державної політики розвитку інноваційно-інтелектуальної сфери, Монографія. – Київ, РВПС України НАН України та МНТУ МОН України, 2010. – 384 с.
 3. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін, Колективна монографія. - Київ, РВПС України НАН України та КНУТД МОН України, 2010. – 694 с. Співавтори В.І.Барканов, І.С.Гращенко, інші

Державні патенти україни та авторські свідоцтва на винахід

 • Авторське свідоцтво  34032 Комп’ютерна програма «Прогнозно-аналітична оцінка та добір технологій стратегічного управління «MainStreaM.For.IC v.6.3», А. с. 34032 Україна / Заявл. 02.06.2010 р. №34532. – Опубліковано у бюлетені «Офіційний бюлетень авторське право і суміжне право», 2010. - №22. – С. 342
 • Авторське свідоцтво  33748 Макроекономічне регулювання процесів забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу: методологія оцінки і прогноз, методичні підходи та практичний інструментарій, А.с. 3374 Україна / Заявл. 25.05.2010 р. №34424. – Опубліковано у бюлетені «Офіційний бюлетень авторське право і суміжне право», 2010. - №22. – С. 237.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов для його ефективного використання і активізації/ Україна: аспекти праці. – К.: НДІ праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України, 2012. - № 3. – С. 41 – 46.
 • Природа державної політики формування інтелектуального капіталу: погляд крізь призму структурно-інформаційного підходу / Проблеми науки. – К.: ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України, 2012. - №3. – С. 2 – 7.
 • Розроблення організаційно-економічного механізму реалізації  державної економічної політики формування інтелектуального капіталу/ Проблеми науки. – К.: ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України, 2012. - №4. – С. 2 – 7.
 • Сучасний інституційний механізм відтворення робочої сили в системі державного регулювання формуванням людського капіталу в Україні/ Університетські наукові записки. – 2012. №2(42). – с. 4-8.
 • Інтелектуальний капітал суспільства, як головний орієнтир інвестиційної привабливості України / Інвестиції: практика та досвід. – К.: України НАН України, 2012. - №8. – С. 32 – 37.
 • Особливості організаційно-практичного зміст державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства / Економіка та держава [наук.-пр. ж-л / гол. ред. В.Г. Федоренко]. – К.: України НАН України, 2012. - №5. – С. 2 – 7.
 • Забезпечення розвитку інноваційності промислових підприємств при активізації інтелектуального капіталу суспільства  / Проблеми науки. – К.: ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України, 2012. - №5. – С. 2 – 6.
 • Вдосконалення цінового управління інтелектуальним капіталом в умовах сучасних інтеграційних процесів в світовій економіці / Агросвіт. – К.: України НАН України, 2012. - №9. – С. 2 – 7.
 • Основні засади процесу комерціалізації інтелектуального потенціалу суспільства / Інвестиції: практика та досвід. – К.: України НАН України, 2012. - №9. – С. 32 – 37.
 • Формування і нарощення інтелектуального капіталу держави в умовах кризи / Ефективна економіка [Електронний ресурс], № 4. – 2012. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1075.
 • Діагностика механізмів державного ті інституційного регулювання процесів формування соціального капіталу / Український соціум: освіта – наука – виробництво №1. 2012.- с. 56-6

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Управління інтелектуальним капіталом
 • Оцінювання інтелектуального капіталу
вгору