Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Давидюк Тетяна Вікторівна

ДАТА ТА МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

16.02.1979р. – с. Нова Рудня, Житомирський район. Житомирська область, Україна (УРСР)

ОСВІТА:

 • 2001 – Житомирський інженерно-технологічний інститут, факультет економіки і менеджменту за спеціальністю «Облік і аудит».
 • 2004 – кандидат економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)
 • 2004 – доцент (кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету)
 • 2011 – доктор економічних наук (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит)
 • 2013 – професор (кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ:

З 2015 року професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування – 2004 р.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом: теорія та методологія – 2011 р.

МОНОГРАФІЇ:

 • Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект. Колективна монографія. Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с. Співавтор Малюга Н.М.
 • Теоретико-исторические предпосылки отображения человеческого капитала в бухгалтерском учете. Монография, под общей редакцией Кивачука В.С. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2009. – 416 с. Колектив авторів.
 • Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку. Монографія під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 480 с. Співавтори Замула І.В., Легенчук С.Ф.
 • Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки. Монографія за ред. проф. М.П. Денисенко, проф.  А.П.Гречан,  доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціо-центр, 2010. – 688 с. Колектив авторів.
 • Теория измерения капитала и прибыли. Монографія под общ. ред. проф. Бутынца Ф., проф. Добии М. – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. Колектив авторів.
 • Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації держави і регіонів. Монографія у 2 т. / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – Т. 1. – 336 с. Колектив авторів.
 • Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія. Монографія. − Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.
 • Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала: теория и методология. Монографія. − LAP LAMBERT Aca-demic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 160 с.
 • Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України. Монографія. − за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 с. Співавтори Бутинець Т.А., Жиглей І.В., Замула І.В. 
 • Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин. Колективна монографія / за ред. О.Г. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. (Давидюк Т.В. Оцінка людського капіталу – основний фактор зростання вартості підприємства на ринку капіталу, с. 40-67);
 • Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан та тенденції розвитку: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   350 с. (Давидюк Т.В., Боримська К.П. Комплексна обліково-аналітичної система та її побудова в інтересах забезпечення економічної безпеки підприємств, с. 243-257);
 • Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання: монографія / за заг. ред. С.А. Ткаченка, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Міжнар. технол. ун-т «Миколаївська політехніка»; Нац. гірн. ун-т, Харк. ін-т банк. спр., Житомир. держ. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 179 с. (Давидюк Т.В.,Міронова О.І. Вибір критеріїв та їх застосування як факторів для визнання інвестиційної нерухомості за умови одночасного використання її для передачі в операційну оренду і у власній діяльності підприємства, с. 40-54);
 • Соціально-економічний розвиток України: проблеми та перспективи: кол. монографія / За ред. О.В. Манойленко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 537 с. (Давидюк Т.В. Стан та перспективи розвитку управлінського обліку, с. 7-15)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

(в тому числі за останні 5 років):

 • Давидюк Т.В. Процесс продаж как стадия кругооборота капитала и его отображение в бухгалтерском учете / Т.В. Давидюк, Я.В. Сливка  // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – №  5(203) – С. 50-57;
 • Давидюк Т.В. Класифікація витрат в розрізі складових людського капіталу як передумова розвитку методології бухгалтерського обліку / Т.В. Давидюк  // Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки. – 2012. – № 1 (13) – С. 102-107;
 • Давидюк Т.В. Систематизація наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості / Т.В. Давидюк  // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2012. – № 1 (59). – 274 с. – С. 58-61;
 • Давидюк Т.В. Визнання та оцінка поточної дебіторської заборгованості: напрями удосконалення / Т.В. Давидюк  // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 1(22). – Житомир: ЖДТУ, 2012. − 448 с. – С. 102-108;
 • Давидюк Т.В. Людський капітал як об’єкт вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку / Т.В. Давидюк  // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 2(23). – Житомир: ЖДТУ, 2012. − 644 с. – С. 73-80;
 • Давидюк Т.В. Облікова інформація в системі управління людським капіталом / Т.В. Давидюк  // Наукові записки. Серія “Економіка”: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво  Національного університету ”Острозька академія”, 2012. – Випуск 19. – 472 с. – С. 267-270;
 • Давидюк Т.В. Гармонізація стандартів оцінки, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в частині відображення витрат на людський капітал / Т.В. Давидюк  // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. –2012. – № 3 (61). – 384 с. – С. 35-37;
 • Давидюк Т.В. Соціальна звітність в системі управ-ління людським капіталом підприємств / Т.В. Давидюк,  Н.М. Малюга  // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. –2012. – № 4 (62). – 460 с. – С. 140-142;
 • Давидюк Т.В. Микола Григорович Чумаченко – науковець, який змінив світ бухгалтерського обліку / Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга //Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 3(24). – Житомир: ЖДТУ, 2012. − 628 с. – С. 316-321;
 • Давидюк Т.В. Якість економічної освіти як важлива складова удосконалення вітчизняної освіти у вищій школі / Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга  // Вісник Запорізького національного університету. Серія: економічні науки. – 2012. – № 4 (16) – С. 142-146;
 • Давидюк Т.В. Розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом підприємства / Т.В. Давидюк  // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. − 2012. − № 3, Т. 2(188). – C. 108-113;
 • Давидюк Т. В. Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки : епістемологічний підхід / Т. В. Давидюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Випуск 1(25). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 39-52;
 • Давидюк Т. В. Методика внутреннего контроля дебиторской задолженности : опыт Украины / Т. В. Давидюк, В. В. Скоробагатова // Вестник Брестского государственного технического университета (Экономика). - Брест : Издательство, БрГТУ.  ‒ 2013. ‒  № 3. ‒ С. 9-124
 • Давидюк Т. В. Підвищення фінансової складової економічної безпеки через розвиток обліково-аналітичного інформаційного забезпечення діяльності підприємства / Т. В. Давидюк // Вісник Львівської комерційної академії /  Серія : Економічні науки.  Львів : Видавництво Львівської комерційної академії. − 2013. ‒ Випуск 42. ‒ С. 171-179;
 • Давидюк Т. В. Позиціонування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в начальних планах підготовки фахівців напряму підготовки “Облік і аудит” / Т. В. Давидюк, К. П. Боримська // Економіка : реалії часу. – Одеса : ОНПУ. – 2013. − № 3 (8). – С. 83-90;
 • Давидюк Т. В. Методика внутреннего контроля операций с монетарными и немонетарными векселям полученными / Т. В. Давидюк, В. В. Скоробагатова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - Воронеж : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I . – 2013. − № 3 (38). – С.  224-231;
 • Давидюк Т. В. Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом / Т. В. Давидюк // Збірник наукових статей "Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики".  Харків : ХІБС УБС НБУ. − 2013. − № 2 (15). – С. 310-316;
 • Давидюк Т. В. Взаємозв’язок понять «інвестиційна діяльність» та «інвестиційна нерухомість» в системі бухгалтерського обліку / Т. В. Давидюк,  О. І. Міронова // Вісник Запорізького національного університету / Серія : Економічні науки. - Запоріжжя : Запорізький національний університет.  – 2013. – № 2 (18). ‒  С. 111-116;
 • Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік в підготовці фахівців з фінансово-економічної безпеки / Т. В. Давидюк, К. П. Боримська // Вісник Львівської комерційної академії / Серія : Економічні науки.  Львів : Видавництво Львівської комерційної академії – 2013. ‒ Випуск 42. ‒ С. 123-134;
 • Давидюк Т. В. Стандарти для малого і середнього бізнесу : переваги в порівнянні з повною версією МСФЗ / Т. В. Давидюк, О. І. Мельник // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. – 2014. − № 3(43). – С.31-40;
 • Давидюк Т. В. Облікове забезпечення таргетування інфляції / Т. В. Давидюк, Н. А. Остапюк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).  Київ : УБС НБУ.  2014. − № 3 (21). – С. 14-19;
 • Давидюк Т. В. Систематизація моделей управління матеріальними запасами для прийняття управлінських рішень бухгалтерами-аналітиками / Т. В. Давидюк, І.І. Дорошенко // Молодий вчений. - Херсон : ТОВ Видавничий будинок «Гельветика». – 2014. − № 6 (09). – С. 109-112;
 • Управлінський облік  : навч. посібник / О. О. Гончаренко, Т. В. Давидюк, А.О. Саюн, Н.В. Рогова. – К.  : УБС НБУ, 2014. – 415 с.;
 •  Давидюк Т. В. Контроль якості аудиторських послуг на рівні виконання завдання : підсумкова документація контролера якості / Т. В. Давидюк,  О. І. Миронова // Аудитор України.  Київ : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор Украни». – 2014. − № 11 (228) – С. 22-29;
 • Давидюк Т. В. Информационные технологи как инструмент развития управленческого учета / Т. В. Давидюк,  О. В. Москаленко // Ученые записки Международного банковского института. Вып. № 8 (2). Актуальные проблемы экономики и инноваций в образовании / Под науч. Ред. А.С. Харланова. – СПб. : Изд-во МБИ, 2014. – 254 с. Т.2. – С. 118-122;
 • Рудницький В. С. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті : навч. посібник для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / В. С. Рудницький, Т. В. Давидюк, С. М. Деньга, І. І. Стеців, З. Б. Живко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 243 с.;
 • Давидюк Т. В. Расширение учебных планов подготовки специалистов по бухгалтерскому учету через учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности компании / Т. В. Давидюк,  К. П Боримская // Экономика и управление : проблемы и решения. - Москва : ООО "Издательский дом "Научная библиотека". – 2015. −  Т. 3 № 12 (48). – С. 336-341;
 • Davydiuk Т.  Accounting financial results of enterprises : from history to the present / Т. Davydiuk,  І. Bondar // Економіка : реалії часу. – Одеса : ОНПУ. – 2015. − № 5 (21). – С. 58-63;
 • Давидюк Т. В. Практические аспекты усовершенствования  методики и организации аудита операций  с инвестиционной недвижимостью в Украине / Т. В. Давидюк,  О. И. Миронова // Вестник АПК Ставрополья. - Ставрополь : Издательство Ставропольского государственного аграрного университета «АГРУС». – 2015. − № 3(19). − С. 212-216;
 • Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік фінансових результатів як передумова попередження банкрутства підприємства / Т. В. Давидюк,  Л. М. Ріпка, О. В. Тарасова // Збірник наукових статей "Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики".  Харків : ХІБС УБС НБУ. − 2015. − № 1 (18). – С. 123-129;
 • Davydiuk Т.  Accounting in the system of human capital management at the business entities / Т. Davydiuk,  N. Ostapiuk, N. Petrenko, V. Malakhov // Економічний часопис ХХІ ст.  Київ : ТОВ ВКП «СТ-друк». – 2015. − №1-2(1). – С102-105;
 • Afanasieva М. Statistical approach to vat calculation and problems of the tax credit and the export tax refund (Статистичний підхід до розрахунку ПДВ та проблеми податкового кредиту і експортного відшкодування) / М. Afanasieva, Т. Davydiuk // Економічний часопис ХХІ ст.  Київ : ТОВ ВКП «СТ-друк». – 2016. − № 9-10 – С. 39-42;
 • Бухгалтерський облік  : навч. посібник / Т. В. Давидюк,  О. В. Манойленко, Т. І. Ломаченко, А. В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.;
 • Давидюк Т. В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у вітчизняних нормативних актах : напрями удосконалення / Т. В. Давидюк // Економіка : реалії часу. – Одеса : ОНПУ. – 2016. − № 1 (23). – С. 6-13.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Управлінський облік
 • Аудит підприємницької діяльності
 • Інформаційні системи бухгалтерського обліку
 • Методика наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті
 • Бухгалтерський облік в забезпеченні стійкого розвитку економіки України

ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ:

 • 2010 – Боримська К.П. – к.е.н.
 • 2011 – Іваненко В.О. – к.е.н.
 • 2012 - Юхименко-Назарук І.А. – к.е.н.
 • 2012 - Пономаренко Є.Б. – к.е.н.
 • 2012 - Сливка Я.В. – к.е.н.
 • 2014 -  Дашкевич О.Ю. к.е.н.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО:

 • член редколегії наукового журналу «Економіка: реалії часу»
 • Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Облік та аудит» з 2012 р.;
 • Члени Ради Палати аудиторів і бухгалтерів України;
 • Сертифікований аудитор України з 2017 р.
вгору