Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна;

Вступ………………………………………………………………………………………6
Розділ 1. Вимоги нормативних документів Євросоюзу і їхній вплив на обліковозвітний
процес підприємств і податкове регулювання в Україні ………………………..8
1.1 Загальні засади та етапи адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу відповідно до Угоди про партнерство у період 1994-
2013 рр. (О. Малишкін)
1.2 Значення, зміст і напрями імплементації Угоди про асоціацію між Україною і
Євросоюзом щодо економічної інтеграції у період з 2014 року
1.3 Обліково-податкові об’єкти економічної інтеграції відповідно до Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС (О. Малишкін)
1.4 Вимоги директив ЄС як фактор побудови обліково-звітного процесу і податкового
регулювання в Україні (О. Малишкін)
Розділ 2. Аналіз обліково-звітних норм і практики країн Європи з фінансової
звітності і можливості їх використання в Україні …………………………...……………55
2.1 Стандартизація і конвергенція звітності в ЄС як база розвитку системи
інформаційного забезпечення інтеграційних процесів
2.1.1 Склад звітності компанії за Директивою 2013/34/ЄС та принципи її побудови
(О. Малишкін)
2.1.2 Історичний аспект показників фінансової звітності за директивами ЄС
(О. Малишкін)
2.1.3 Тренди взаємозв’язку між фінансовою та податковою звітністю (О. Малишкін)
2.1.4 Порівняльний аналіз нормативного забезпечення бухгалтерського обліку
підприємств Польщі, Німеччини та України в умовах європейських директив (О. Малишкін)
2.2 Баланс компанії Євросоюзу за нормами Директиви 2013/34/ЄС (О. Малишкін)
2.2.1 Методика побудови балансу компанії за нормами Директиви 2013/34/ЄС та
трансформації вітчизняної форми до євростандартів (О. Малишкін)
2.2.2 Досвід Польщі у побудові балансу компанії в умовах європейських
директив (О. Малишкін)
2.2.3 Структура і зміст балансу компанії Німеччини (О. Малишкін)
2.3 Звіт про прибутки і збитки компанії країн Євросоюзу за нормами Директиви
2013/34/ЄС. Примітки до фінансової звітності
2.3.1 Побудова звіту про прибутки і збитки за нормами Директиви 2013/34/ЄС та
трансформації вітчизняної форми до євростандартів. Примітки до фінансової
звітності (О. Малишкін)
2.3.2 Структура і зміст звіту про прибутки і збитки компанії Польщі і
Німеччини (О. Малишкін)
Розділ 3. Нефінансова звітність суспільно значимих суб’єктів господарювання в
умовах
глобалізації………..…………………………………………………………………………..158
3.1 Компанії суспільного інтересу: обліковий вимір і оприлюднення
звітності (О. Малишкін)
3.2 Зміст, роль та види нефінансової звітності в системі інтегрованої інформації
(К. Безверхий, О. Малишкін, С. Шуляренко)
3.3 Поглиблення інформації про діяльність компаній на базі інтегрованої звітності
(К. Безверхий, О. Малишкін )
3.4 Місце і роль звіту про управління в системі звітної інформації
компанії (С. Шуляренко)
3.5 Звіт про платежі на користь Уряду – нові вимоги до прозорості (С. Шуляренко)
Розділ 4. Аналіз міжнародної, європейської та української практики консолідації
фінансової звітності ……....…………………………………………………………………208
4.1 Економічна сутність та концептуальні основи консолідації фінансової
звітності (К. Безверхий)
4.2 Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності. Законодавство ЄС та МСБО
і МСФЗ з питань консолідованої фінансової звітності (К. Безверхий)
4.3 Організація підготовки, складання, затвердження і подання консолідованої фінансової
звітності (К. Безверхий)
4.4 Консолідований звіт про управління ‒ новий звіт для української
практики (К. Безверхий)
Розділ 5. Особливості систем обліку і звітності суб’єктів малого та
мікропідприємництва в Україні та ЄС ………..…………………………………………284
5.1 Мейнстрим бухгалтерського обліку та фінансової звітності малих та середніх
підприємств в сучасних умовах (С. Cеменова)
5.2 Аналіз практики обліку і звітності суб’єктів малого та мікропідприємництва в країнах
ЄС (С. Cеменова)
5.3 Порівняння фінансової звітності малих і мікропідприємств України, Польщі та Іспанії
відповідно до сучасних вимог (С. Cеменова)
5.4 Адаптація фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва у відповідності до
вимог ЄС (І. Ковова)
Розділ 6. Розвиток інформаційного забезпечення оподаткування в країнах Європи:
досвід і перспективи для України………..……………………………………………….320
6.1 Зміни в адмініструванні податків в Україні в контексті досвіду країн
ЄС (О. Малишкін)
6.2 Особливості побудови прямого оподаткування в країнах ЄС
6.2.1 Податок на доходи фізичних осіб (І. Ковова)
6.2.2 Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його обліку на підприємствах
Німеччині та Польщі (О. Малишкін)
6.2.3 Генезис облікового забезпечення розрахунку податку на прибуток в Україні на тлі
європейського досвіду (О. Малишкін)
6.3 Аналіз справляння податку на додану вартість в Україні та в Європейському союзі
6.3.1 Нормативно-правове регулювання справляння податку на додану вартість в Україні
та в Європейському союзі (І. Ковова)
6.3.2 Обліково-звітні аспекти ПДВ: досвід країн Балтії (О. Малишкін)
6.3.3 Особливості контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування (О. Малишкін)
6.3.4 Глобальні проблеми ПДВ як податку і можливі шляхи їх розв’язання (В. Карєв).
Додатки.…………………………………………………………………………………401

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору