Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія / Л. М. Пилипенко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА............................................................. 5
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СТАН І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ............ 9
1.1. Публічна звітність корпорацій у системі інформаційного
забезпечення ринкової інфраструктури ............................................... 9
1.2. Принципи та концептуальна спрямованість формалізації
фінансової звітності корпорацій і їх адаптивність до умов
постіндустріальної економіки............................................................ 24
1.3. Суспільна диспозиція публічної звітності та її функціональна
роль у процесах регулювання економіки........................................... 38
Висновки до розділу 1 ............................................................................... 51
Розділ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ БАЗИСФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ: ЗІСТАВНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬМЕТОДОЛОГІЧНИХ
ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ.............................................................. 54
2.1. Теоретичні засади фінансової звітності .............................................. 54
2.2. Концептуальні засади вироблення стандартизованих
регламентацій у різних системах та їх конвергенція ......................... 73
2.3. Концепція (парадигми) публічної фінансової
(корпоративної) звітності................................................................... 85
Висновки до розділу 2 ............................................................................. 104
Розділ 3. ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ТА ПОВНОТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ.................................... 109
3.1. Прибутки як формалізований показник ефективності
діяльності корпорації ....................................................................... 109
3.2. Валюта балансу і величина власного капіталу: капіталізація
як критерій ефективності функціонування корпорації .................... 125
3.3. Обліково-звітне відображення гудвілу та його вплив
на публічну репрезентацію вартості корпорації .............................. 140
3.4. Обліково-звітна репрезентація деривативів
корпорацій постіндустріального типу.............................................. 155
3.5. Резервування і страхування капіталу в системі
обліково-звітного забезпечення управління ризиками .................... 166
Висновки до розділу 3 ............................................................................. 183
Розділ 4. РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ФОРМАТУ ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ............................. 188
4.1. Методологічні підходи до стандартизації облікових
процедур акціонерного капіталу корпорацій................................... 188
4.2. Моделювання структурної будови бухгалтерського балансу
корпорацій постіндустріального типу.............................................. 205
4.3. Обґрунтування формату фінансової звітності корпорацій
постіндустріального типу................................................................. 220
4.4. Розвиток нефінансової компоненти в системі
корпоративної звітності.................................................................... 249
Висновки до розділу 4.............................................................................. 260
Розділ 5. ОЦІННО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ОПРАЦЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ................. 264
5.1. Розвиток аудиту публічної звітності корпорацій
в умовах постіндустріальної економіки ........................................... 264
5.2. Інструментарій опрацювання формалізованих показників
фінансової звітності корпорацій постіндустріального типу ............ 277
5.3. Опрацювання показників фінансової звітності
ринковими інституціями .................................................................. 288
Висновки до розділу 5.............................................................................. 302
ВИСНОВКИ .................................................................................................... 306
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... 312

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору