Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Професійне судження в аудиті: теорія і практика [текст]: монографія / І.М. Пожарицька. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2013. – 356 с.

У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти
формування та застосування професійного судження в
аудиторської діяльності. Досліджено генезис дефініції та
зарубіжна наукова думка щодо судження аудитора.
На підставі процесного підходу у монографії розроблена
модель процесу формування судження аудитора щодо
професійних питань. Головна увага приділена формуванню та
застосуванню професійного судження щодо вибору типу
аудиторської думки у звіті незалежного аудитора.
Монографія розрахована на широке коло науковців,
аудиторів, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто досліджує
та вивчає проблемні питання аудиту.

ЗМІСТ
ВСТУП ......................................................................................... 5
Перелік умовних позначень ..................................................... 7
РОЗДІЛ 1. Судження як результат дискурсивного
мислення аудитора ..................................................................... 8
1.1. Етимологія судження як форми мислення аудитора ......... 8
1.2.Тенденції наукової думки щодо судження .......................... 18
1.3. Концепція дискурсивного мислення аудитора .................. 36
Висновки за розділом 1 ................................................................ 48
РОЗДІЛ 2. Концепція професійного судження
аудитора на сучасному етапі розвитку аудиторської
діяльності ..................................................................................... 49
2.1. Професійна компетентність аудитора ................................. 49
2.2. Професійне судження – основна компетенція
аудитора ........................................................................................ 67
2.3. Концепт «судження аудитора» у сучасному
дискурсі ......................................................................................... 82
Висновки за розділом 2 ................................................................ 94
РОЗДІЛ 3. Професійне судження у процесі аудиту .............. 96
3.1. Застосування процесного підходу в аудиті ......................... 96
3.2. Професійне судження в контексті міжнародних
стандартів аудиту ......................................................................... 106
3.3. Професійне судження за кодексом професійної
етики .............................................................................................. 153
Висновки за розділом 3 ................................................................ 169
РОЗДІЛ 4. Професійне судження щодо вибору типу
аудиторської думки .................................................................... 171
4.1. Аудиторська думка та висновок: теоретичний
аспект ............................................................................................. 171
4.2. Професійне судження щодо вибору типу
аудиторської думки у звіті незалежного аудитора .................... 183
4.3. Вимоги регуляторних органів щодо аудиторського
висновку (звіту) ........................................................................... 205
Висновки за розділом 4 ............................................................... 218
РОЗДІЛ 5. Професійне судження у практиці аудиту .......... 219
5.1. Професійне судження у завданнях з надання
впевненості ................................................................................... 219
5.2. Професійне судження щодо тверджень класів
операцій, сальдо рахунків та звітності ..................................... 226
5.3. Професійне судження у спеціалізованих сферах
аудиту ........................................................................................... 240
5.4. Професійне судження щодо результатів інших
аудиторських послуг ................................................................... 253
Висновки за розділом 5 ............................................................... 270
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................... 272
ДОДАТКИ .................................................................................. 315

Доступ до перегляду PDF-версії видання мають лише зареєстровані користувачі
вгору