Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету

Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював  професор М.Р. Лучко, з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Н.М. Хорунжак, з червня 2006 року по червень 2009 року  – д.е.н., професор П. Я. Хомин, з червня 2009 року по квітень 2012 року –  д.е.н., професор І.Д. Фаріон, з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент О.В. Адамик, з вересня 2013 року – д.е.н., професор М.Р. Лучко. 

Мета і завдання функціонування кафедри

Метою функціонування кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері є підготовка фахівців за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізації “Облік і аудит в сфері послуг” та  ”Облік, контроль та правове забезпечення в державному секторі економіки” на денній та заочній формах навчання. 

Відповідно до мети основними завданнями кафедри є: 

 1. підвищення науково-педагогічного рівня викладачів з метою покращення якості та результативності навчального процесу;
 2. забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання навчальних дисциплін;
 3. впровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування сучасних освітніх та комп’ютерних технологій;
 4. здійснення науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 5. здійснення підготовки кандидатів та докторів наук зі спеціальності “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”;
 6. активізація студентської наукової роботи з метою формування у студентів елементів творчого пошуку в навчальному процесі;
 7. налагодження та розвиток співпраці з підприємствами регіону, державними установами з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів при проходженні виробничої практики та переддипломного стажування;
 8. сприяння працевлаштуванню, здійснення початкового супроводу та консультування випускників кафедри з питань організації та методики облікового процесу бюджетних установ та суб’єктів господарської діяльності в сфері послуг;
 9. розширення форм і методів профорієнтаційної роботи на базі співпраці з загальноосвітніми школами, навчальними закладами, суб'єктами господарської діяльності, бюджетними установами тощо.

Сьогодні колектив кафедри налічує 16 працівників, серед них: 1 доктор економічних наук, професор; 12 кандидатів економічних наук, доцентів; 2 кандидати економічних наук, викладачі; 1 викладач; 2 т.в.о. інженера.

Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері, який спеціалізується з питань економіки, обліку, аудиту, фінансового аналізу, контролю в галузях соціальної та бюджетної  сфери викладає нормативні та вибіркові дисципліни студентам І-V курсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», а також для студентів необлікових спеціальностей, які навчаються на інших факультетах ТНЕУ.

Професорсько-викладацький колектив кафедри: 

 • Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук. 
 • Адамик Оксана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Гуцайлюк Лідія Орестівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Желюк Леонтій Олександрович – доцент, кандидат економічних наук.
 • Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Зорій Надія Мирославівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Романків Ірина Ярославівна – доцент, кандидат економічних наук. 
 • Савчук Леонід Іванович – доцент, кандидат економічних наук. 
 • Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Бурденюк Тарас Григорович – ст. викладач,  кандидат економічних наук. 
 • Фаріон Антоніна Іванівна – ст. викладач, кандидат економічних наук. 
 • Штимер Леся Тарасівна – викладач.

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичної літератури. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким складом кафедри видано понад 55 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекс тестових та практичних завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблені електронні варіанти посібників з предметів, які читаються кафедрою. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем. Систематично оновлюється дидактичний матеріал лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

Науково-дослідна робота кафедри:

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів. Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри за такою тематикою:

 • Невизначеність та ймовірністність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку.   Бухгалтерський облік: світ та Україна, погляд крізь роки (Лучко М.Р.)
 • Облік в органах пенсійного і соціального страхування (Адамик О.В.).
 • Проблемні аспекти та напрями удосконалення обліку в сфері послуг (Романків І.Я.)
 • Напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку (Жукевич С.М.)
 • Аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств (Бурденюк Т.Г.).
 • Модернізація системи обліку АПК України в умовах ринку (Рожелюк В.М.).
 • Стратегічний аналіз потенціалу необоротних активів (Фецович Т.Р.).
 • Управлінський аспект обліку і контролю (Желюк Л.О.).
 • Формування облікової по¬літики в бюджетних установах (Гуцайлюк Л.О.).
 • Організація та методика контролю в системі бухгалтерського обліку (Зорій Н.М.,       Мельник Н.Г.).
 • Історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності  (Яцишин С.Р.).
 • Стандартизація і правове ре¬гу¬лювання обліку (Яцишин С.Р.).
 • Правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді¬яль¬но¬сті (Мельник Н.Г., Бенько І.Д.).
 • Облік і аналіз в бюджетній сфері: теорія та практика (Хорунжак Н.М.).
 • Проблема організації та методики обліку і контролю в бюджетних установах (Сисюк С.В.)
 • Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетній сфері (Фаріон А.І.).

Кафедрою проводиться науково-дослідна робота зі студентами спеціальності «Облік, контроль та правове забезпечення в бюджетній сфері» та «Облік і аудит в сфері послуг». 

З метою активізації студентської науково-дослідної роботи на кафедрі функціонує студентський науковий гурток, відповідальною за роботу якого є к.е.н., викладач А.І. Фаріон. Члени наукового гуртка виступають з доповідями на студентських науково-практичних конференціях, наукових семінарах кафедри, залучаються до виконання держбюджетних наукових досліджень, виступають співавторами при підготовці наукових публікацій, приймають участь у студентських олімпіадах з спеціальності «Облік і аудит». За результатами наукової роботи студенти мають змогу опублікувати статті у збірниках наукових праць та взяти участь у щорічних студентських конференціях. За 2012 рік 30 студентів брали участь у науковій діяльності: теоретичних семінарах, наукових гуртках, проблемних групах.

Кафедра підтримує постійні наукові контакти з Київським національним економічним університетом, Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та співпрацює з кафедрою бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.

Підготовка фахівців

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру. Захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Випускники спеціалізації «Облік, контроль і правове забезпечення в державному секторі економіки» успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, економіста у:

 • В підприємствах та установах державного сектору економіки
 • Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Пенсійного фонду України та Державної податкової служби, Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах, органах місцевого самоврядування, маючи статус державного службовця;
 • закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах усіх форм власності та в організаціях тощо. 

Здобуття спеціалізації «Облік і аудит в сфері послуг» надає випускникам кафедри можливість працювати на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, аудитора, економіста, консультанта з економічних питань, фахівця-аналітика з фінансів і торгівлі на підприємствах:

 • торгівлі та ресторанного бізнесу;
 • туризму та готельного господарства;
 • рекламного бізнесу;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • автотранспортного бізнесу;
 • санаторно-курортних закладів тощо.

Ряд дисциплін, що викладають студентам згідно з навчальним планом, дають їм змогу працювати на підприємствах промисловості, будівництва та інших галузей економіки.

Додаткова інформація

 • Регион: Тернопольская обл.
вгору