Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Кафедра обліку і аудиту Національного університету харчових технологій

Історія відкриття в Національному університеті харчових технологій спеціальності «Бухгалтерський облік» розпочинається з 1981року після перших клопотань Міністра м’ясної і молочної промисловості УРСР пана Соломахи В.К. та Міністра харчової промисловості УРСР пана Кулініча М.Ф., які в лютому-квітні 1982 р. звернулися на адресу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР пана Єфіменка Г.Г. та ректора КТІХП пана Гулого І.С. з проханням відкрити, починаючи з 1982/1983 навчального року в КТІХП відділення з підготовки бухгалтерських кадрів.

Але, тільки з 1991 року завдяки докладеним зусиллям наш навчальний заклад розпочав готує висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту. Починали ми з 25 студентів І курсу в 1991 році і дійшли до випуску 626 фахівців (331 - бакалавр, 198 – спеціалісти, 97 – магістри) в 2012 році. Ці дані свідчать, що наш Університет дійсно був підготовленим до відкриття нової спеціальності, має чудову матеріально-технічну базу та високоосвічений професорсько-викладацький персонал з обліку, аналізу і аудиту.

У 1992 році з кафедри економіки і бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочній промисловості виділилась кафедра бухгалтерського обліку, яка у 1995 р. була перейменована на «Кафедру обліку і аудиту».

Метою роботи кафедри обліку і аудиту є підготовка висококваліфікованих спеціалістів з обліку, аналізу та аудиту, що можуть конкурувати в Україні та за її межами. Для вирішення цієї мети розроблюються та реалізуються різноманітні стратегічні цілі, що базуються на пріоритетах кафедри. До  них можна віднести реалізацію кадрової політики щодо поліпшення якісного складу професорсько-викладацького складу кафедри, забезпечення розвитку наукової діяльності з метою підготовки висококваліфікованих кадрів з обліку, аналізу і аудиту, активну співпрацю з вітчизняними і зарубіжними науковцями та кращими представниками вітчизняної практики за цими напрямками та соціальний розвиток колективу кафедри, сприяння кар’єрному зростанню його членів.

З початку створення кафедри і по сьогодні кафедру очолює к.е.н., професор  Чернелевський Л.М., який до переходу на роботу в Університет (1987 рік) багато років працював на керівних посадах в системі харчової промисловості та агропромислового комплексу України.

На різних рівнях управління харчовою промисловістю від підприємств до Міністерства Л.М. Чернелевський поєднував практичну роботу з науковими дослідженнями, приділяв велику увагу механізації і автоматизації бухгалтерського обліку, популяризував цей напрям у статтях і практичних посібниках. Без відриву від виробництва у 1984 році захистив кандидатську дисертацію.

Леонідом Миколайовичем докладено багато зусиль по становленню випускової кафедри з нової для Університету спеціальності «Облік і аудит», формуванню професорсько-викладацького складу кафедри, розробці методичного забезпечення 34 дисциплін, які викладаються колективом кафедри обліку і аудиту.

Успішній роботі Чернелевського Л.М. над проблемами становлення кафедри сприяли проекти Європейського співтовариства «TASIS - реформування бухгалтерського обліку в Україні» та Американської агенції з міжнародного розвитку USAID «Міжнародний фінансовий облік» і «Міжнародний управлінський облік». Одночасно  з підвищенням кваліфікації в сфері міжнародного бухгалтерського обліку Леоніду Миколайовичу присвоєна кваліфікація аудитора, він одержав ліцензію на аудиторську діяльність.

Першими викладачами новоствореної кафедри були кандидати економічних наук, доценти Гандзюк Д.І., Мозгова І.І., Перетятько М.В., Момот Л.В.

З моменту заснування кафедри на ній працює доктор економічних наук професор Ткаченко Надія Марківна.

Загальний науковий доробок професора Ткаченко Н. М. складає  252 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 21 видання навчально-методичних посібників, монографій, підручників. Загальний обсяг 1205 друкованих аркушів.

Нею підготовлено 4 кандидата економічних наук і є керівником 4-х аспірантів .

Професор Ткаченко Н. М. – керівник постійно діючої наукової школи кафедри обліку і аудиту.

Сьогодні в складі кафедри працюють доктор економічних наук, професор Н.М. Ткаченко,  кандидати економічних наук, доценти  Н.І. Беренда, Л.М. Духновська, І.В. Жолнер, О.В. Михайленко, Г.Г. Осадча, Н.Г. Слободян,  Ю.Л. Темчишина, В.М. Небильцова, Л.В. Момот, старші викладачі О. В. Овдій, Т.Ю. Редзюк, Л.М. Соломчук, асистенти В.В. Бевз, І. Й. Кравченко, Н.В. Кудренко, С.М. Ніколаєнко, С.Ю. Скоморохова, В.О. Чорна, О.С. Щербина.

На кафедрі викладачі постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі. За роки існування кафедри була захищена докторська дисертація Т.М. Ткаченко, а також 10 аспірантів захистилися та отримали науковий ступінь кандидатів економічних наук, серед них Н.І. Беренда, Л.М. Духновська, І.В. Жолнер, О.В. Михайленко, Г.Г. Осадча, Ю.Л. Темчишина, Л.М. Стиренко, О.В. Мєдведенко, О.В. Пилипенко, І.Б. Єфімова.

Четвертий рівень акредитації і статус Національного, що має НУХТ, вимагає високопрофесійного наукового, навчально-методичного та кадрового забезпечення кафедри обліку і аудиту.

Сучасна теорія і практика бухгалтерського обліку змінюється у ході економічного розвитку та політичних перетворень, у рамках яких здійснюються виробничі та господарські процеси.

На сучасному етапі розвитку до ведення господарської діяльності держава пред’являє все нові і нові вимоги. Удосконаленню бухгалтерського обліку постійно приділяється велика увага, оскільки він служить базою для інших видів обліку, необхідних різним користувачам.

Коли заглянете на кафедру обліку і аудиту, то зрозумієте, наскільки відповідально колектив кафедри ставиться до викладацької та наукової роботи. На кафедрі завжди панує їх величність – Досвід і Наука.

Відвідавши заняття викладачів Ткаченко Н.М., Беренди Н.І., Небильцової В.М., Осадчої Г.Г., Слободян Н.Г., відразу розумієш, що їхні жіноча краса і розум об’єднуються в одне прекрасне ціле. Це справжні професіонали своєї справи, їх лекції і практичні заняття наповнені не лише глибоким науковим і теоретичним змістом, а і набутим практичним та життєвим досвідом.

Особливою зовнішньою красою та оригінальним підходом до своєї роботи відзначаються доценти Духновська Л.М., Михайленко О.В.,  Момот Л.В., Темчишина Ю.Л., Жолнер І. В., старші викладачі Овдій О.В., Редзюк Т.Ю., Соломчук Л.М., асистенти Бевз В.В., Кравченко І.Й., Кудренко Н.В., Ніколаєнко С.М., Щербина О.С.

Успішну роботу колективу кафедри не можна уявити без “бджілок-трудівниць” – завідувача кафедральним методичним кабінетом  Скоморохової С.Ю. та провідного інженера кафедрального комп’ютерного класу Чорної В.О.

Велику роботу колектив кафедри проводить по методичному забезпеченню навчального процесу. Реформа бухгалтерського обліку в Україні, необхідність впровадження в життя нового національного плану рахунків та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку поставили перед колективом кафедри проблему постійного оновлення методичного забезпечення з дисциплін бухгалтерського циклу, економічного аналізу і аудиту. На протязі останніх років ця проблема колективом кафедри успішно вирішується.

За період функціонування (1992-2013) колектив кафедри обліку і аудиту разом з заочними факультетами НУХТ підготували більше восьми тисяч висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту (3917 бакалаври, 4152 спеціалістів та 982 магістрів).

Наукові здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем та моральним кліматом, що панує у колективі та у відносинах зі студентами.

Такій плідній роботі колективу сприяла раціональна організація його наукової діяльності.

За основним напрямком наукової діяльності затверджена держбюджетна тема: 0112U001495 «Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки» (науковий керівник, професор Чернелевський Л.М.).

Виконання даної теми тісно пов’язане з науковими напрямками: «Удосконалення бухгалтерського фінансового обліку, оподаткування і звітність в умовах глобалізації» (виконавець – проф. Ткаченко Н.М.), «Дослідження впливу обліку, аналізу і аудиту як інформаційних систем на формування конкурентної стратегії підприємств харчової та переробної галузей АПК» (виконавець  – доц. Беренда Н.І.); «Удосконалення методичних підходів управління витратами підприємств харчової промисловості в умовах інтеграції та глобалізації світової економіки» (виконавець – доц. Осадча Г.Г.); «Удосконалення методології економічного аналізу діяльності підприємств харчової  та переробної галузі АПК» (виконавець - доц.. Слободян Н.Г.); «Удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємствах харчової промисловості з гармонізацією національних стандартів і впровадженням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності» (виконавець – доц. Жолнер І.В.); «Формування, організація та ефективне використання потенціалу підприємств харчової промисловості» (виконавець – доц. Михайленко О.В.); «Обліково-аналітичне забезпечення формування інформаційної бази для менеджменту підприємства в умовах глобалізації світової економіки» (виконавець - Темчишина Ю.Л.); «Дослідження розвитку обліку франчайзингу в Україні та шляхи удосконалення» (виконавець – доц. Момот Л.В.), «Глобалізація податкового законодавства як один з елементів удосконалення обліку на Україні» (виконавець  - Редзюк Т.Ю.), «Удосконалення системи управління виробничими запасами харчової промисловості шляхом оптимізації процесів постачання та розробки логістичних методів» (виконавець – Овдій О.В.), «Підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу в умовах кризи» (виконавець – Соломчук Л.М.), «Підвищення ефективності збереження енергії та  ресурсів на підприємствах харчової промисловості» (виконавець Бевз В.В.).

Харчова промисловість України, на більшості підприємств якої працевлаштовуються випускники спеціальності «Облік і аудит» Національного університету харчових технологій, характеризується великою кількістю малих і середніх приватних підприємств, в яких обмежена чисельність адміністративно-управлінського персоналу, а головну роль в організації виробництва та виборі стратегії їх розвитку виконують керівники та головні бухгалтери цих підприємств.

Університет готує висококваліфікованих спеціалістів цього напряму (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), які крім широкого спектру фахових облікових, аналітичних, інформаційних та контрольних дисциплін у великому обсязі вивчають особливості технологій та організації виробництва на підприємствах усіх підгалузей харчової промисловості (хлібопекарської, кондитерської, макаронної, цукрової, оліє-жирової, спиртової, лікеро-горілчаної, виноробної, пивоварної та безалкогольної, м’ясної, молочної, консервної та плодоовочевої тощо.

Саме глибокі знання дисциплін фахової направленості та технологій виробництва окремих продовольчих товарів вигідно виділяють випускників нашого Університету від випускників цієї спеціальності інших ВНЗ, оскільки вони без затримки включаються в реальний стан харчових підприємств, що досить ефективно відображається на організації та веденні бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій.

Сьогодні студенти мають змогу вивчати дисципліни з використанням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення. Особлива увага викладачами кафедри приділяється комп'ютеризації обліку на основі типових пакетів прикладних програм та створення автоматизованих робочих місць бухгалтера. В основу цієї роботи покладено комп'ютерні системи «1С-бухгалтерія», «БЕСТ», «Парус», «Галактика», «Турбо Аудит».

За період існування кафедри було підготовлено і видано одну монографію, десять підручників, двадцять  навчальних посібників з грифом МОН України. Зокрема, питання сучасної теорії  і практики ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази розкриті Н.М. Ткаченко в підручниках «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України» (2001), «Бухгалтерський фінансовий облік. Оподаткування і звітність» (2006, 2007, 2008, 2011, 2013), навчальних посібниках «Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата» (2011) та «Податкові системи  країн світу та України. Облік і звітність» в співавторстві з Т.М.Горовою та Н.О.Ільєнко. Також теоретичні аспекти фінансового, управлінського та податкового обліку відображені в навчальних посібниках   Л.М.Чернелевського та Т.Ю.Редзюк «Податковий облік і контроль» (2004, 2006), Л.М.Чернелевського та Г.Г.Осадчої «Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості» (2005) та «Організація обліку: управлінський аспект (Харчова промисловість)» (2011), Л.М.Чернелевського  «Бухгалтерський облік у документах» (2005, 2007), Ю.Л. Темчишиної «Бухгалтерський облік (теоретичні основи)» (2008), Л.М.Чернелевського та М.І.Татарчука «Збірник нормативних і робочих документів з бухгалтерського обліку» (2004), І.В.Жолнер «Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами (2012, 2013), В.М. Небильцовою та О.В. Небильцовою «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2006),  В.М. Небильцовою, О.В. Небильцовою та О.В. Овдій «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2007).

Перша спроба в Україні об’єднати в єдину систему усі види аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств промисловості і торгівлі  та банківських установ відображена в підручнику Л.М.Чернелевського,  Н.Г. Слободян, О.В Михайленко «Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний» (2009). Такий підхід надає можливість читачам, використовуючи єдину інформаційну базу, проводити усі види аналізу щодо ефективності діяльності об’єктів та перспектив їх розвитку. Проблеми аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств харчової промисловості розглянуті також в навчальних посібниках Л.М.Чернелевського «Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі» (2003) та Л.М.Чернелевського та  О.В Михайленко «Економічний аналіз на підприємствах харчової промисловості» (2000).

Основні питання організації статистики, обчислення статистико-економічних показників, що відображають використання ресурсів промислового виробництва, результати господарювання, а також методів і способів аналізу об'єктивно існуючих статистичних закономірностей, взаємозв'язків, тенденцій розвитку відображені в підручнику Л.М. Чернелевського, Л.М. Соломчук,  М.В. Перетятько «Статистика»(2012) та навчальному посібнику «Статистика у галузях харчової промисловості: теорія і практика» (2012).

Навчальні посібники «Аудит» (2002) та «Аудит: теорія і практика» (2008) Л.М.Чернелевського та Н.І.Беренди висвітлюють теоретичні засади, методологію та організацію незалежної аудиторської перевірки як найбільш ефективної складової фінансово-економічного контролю.

 В навчальному посібнику «Судова-бухгалтерська експертиза» Л.М.Духновської (2011, 2012) викладено сутність  та методологію судово-бухгалтерської  експертизи,  методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності промислових підприємств.

В 2013 році вийшла перша колективна монографія викладачів кафедри «Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки».

Наукові здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем та моральним кліматом, що панує у колективі та у відносинах зі студентами.

В нинішніх економічних реаліях неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, отримує прибутки від своєї діяльності, без належної організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, внутрішнього аудиту, формування облікової інформації, контролю та аналізу виробничо-господарської діяльності. Адже саме завдяки цим процесам керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення стосовно подальшого існування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Фахівці спрямування «Облік і аудит» необхідні усім сферам економіки. Перш за все, вони потрібні у виробничій сфері – усім галузям харчової промисловості: цукровій, олієжировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м’ясній, молочній тощо. Гарних фахівців потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки, де вже працюють та набувають досвіду випускники нашого університету.

Наші колишні студенти, яких ми з гордістю та повагою можемо вже сміливо назвати колегами, працюють на різних посадах підрозділів бухгалтерій промислових підприємств; фінансовими директорами та менеджерами виробничих об’єднань, підприємств і організацій різних форм власності і галузей господарювання (в тому числі приватних підприємств та підприємств малого бізнесу), в управліннях обліку і звітності відповідних міністерств і відомств, на керівних посадах відділів обліку і звітності, економістів-бухгалтерів з методології обліку, наукових співробітників з питань обліку, аудиту та економічного аналізу.

Добре зарекомендували себе наші випускники на посадах головних бухгалтерів та їх заступників, економістів, бухгалтерів в республіканських обласних та районних структурах ДПА, Пенсійного фонду та інших бюджетних установах. За бажанням та покликанням молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії, аудиту вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів та інших навчальних закладів.

По закінченню Університету та після відповідного стажу роботи за фахом випускники спеціальності «Облік і аудит» мають можливість займатись аудиторською діяльністю. Одержавши в установленому порядку сертифікат аудитора, вони можуть працювати аудиторами незалежних аудиторських фірм (українських і закордонних, наприклад таких, як Price Water House) та створювати власні аудиторські фірми.

Додаткова інформація

  • Регион: Киев
вгору