Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Розвиток кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є одним із яскравим свідчень того, як впродовж більш ніж 50 років відбувалося становлення університету як освітнього, наукового  вищого навчального в центрі України, який спроможний забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів для усіх галузей економіки і особливо споживчої кооперації.

Однією з перших кафедр, яка була створена ще на зорі освітньої діяльності навчального закладу, та стала стрижнем його історії, є кафедра бухгалтерського обліку і аудиту,  яка за наказом Управління навчальних закладів Центроспілки від 19.07.1971р. набула статус самостійної і випускової та на момент створення отримала назву кафедри бухгалтерського обліку у складі Полтавської філії Львівського торгово-економічного інституту, а вже у 1972 році відбувся перший випуск спеціалістів денної форми навчання спеціальності „Бухгалтерський облік” (61 студент). За роки функціонування кафедрою підготовлено 13798 фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу  і аудиту.

Першим завідувачем кафедри працював к.е.н., доцент Козак Іван Давидович (1971р. -1979р.), який був фундатором створення бухгалтерської наукової школи кафедри, досвідченим фахівцем і висококваліфікованим науковцем, автором першого підручника українською мовою «Теорія бухгалтерського обліку».  На цьому етапі створювалася матеріально-технічна база кафедри, розроблялося навчально-методичне забезпечення, започаткована підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, так за цей період захистили кандидатські дисертації Заєць О.В. і Нетикша Є.Й.

З 1979 р. по 1987р. кафедру очолював к.е.н, доцент, а згодом професор, Відмінник освіти України Заєць Олексій Вікторович, який особливу увагу приділяв науковій діяльності викладачів, підготовці власних наукових кадрів, а також підготовці підручників з Грифом Міністерства освіти. За ці роки захистили кандидатські дисертації: Губачова О.М., Мельник С.І., Верига Ю.А., виконано чотири госпрозрахункові та кафедральні науково-дослідні теми, які впроваджені в практичну діяльність підприємств і організацій системи споживчої кооперації та в навчальний процес, видано 4 навчальних посібники з Грифом Міністерства освіти СРСР.

З 1987р. по 2001 р. кафедру очолювала   к.е.н., доцент, а згодом професор Верига Юстина Андріївна. За цей період захистили кандидатські дисертації: Зима Г.І., Карпенко О.В., Левченко В.А., Руденко Л.В., Токар  О.В., Деньга С.М., Жидєєва Л.І. Вчене звання доцента за сукупністю наукових праць отримали Ополонський І.В. та Котляренко М.І. Виконано десять кафедральних науково-дослідних тем, з них три госпдоговірні, результати наукових досліджень впроваджено в практичну діяльність і навчальний процес, студенти залучалися до виконання наукових тем, активізувалася науково-дослідна робота зі студентами у наукових гуртках. За ці роки викладачами кафедри видано 7 підручників з Грифом і 23 навчальних посібники, з них 20 - з Грифами Міністерств освіти, 51 текст лекцій, та інші методичні розробки. Особлива увага приділялася підвищенню кваліфікації викладачів, з урахуванням концепції реформування бухгалтерського обліку в Україні до Міжнародних стандартів шляхом проходження стажування в університетах США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Данії.

З 2001р. по 2006р. кафедру очолювала к.е.н., доцент Губачова Ольга Марківна. За ці роки захистили кандидатські дисертації: Зюкова М.М., Хоменко Н.В., Гриліцька А.В., виконано 2 науково-дослідні теми за замовленнями університету та Укоопспілки, видано 1 підручник і 6 навчальних посібників з Грифами МОН України, оновлено методичне забезпечення і створено навчально-методичні комплекси для самостійного вивчення 16 дисциплін навчального плану. За результатами роботи наукової школи кафедри підготовлено та вперше видано чотири монографії .

З 2006 року по теперішній час кафедру очолює к.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, Член-кореспондент Академії економічних наук зі спеціальності «Облік та аудит», член підкомісії з обліку і аудиту науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України  Верига Юстина Андріївна.

За цей період захистили дисертації: докторську – Захарченко В.Ю. та кандидатські –Фірсова Н.В., Соболь Г.О., Виноградова М.О., Ночовна Ю.О., Орищенко М.М., Прохар Н.В., Кулик В.А., Кравченко І.Ю., Котова С.С., Карпенко Є.А., Артюх О.В., Любимов М.О., Самбурська Н.І., Костяник Н.В., отримали вчене звання доцента за сукупністю наукових праць  Подольська В.О. і Гладких Т.В. Виконано п’ять кафедральних наукових тем та ведеться робота по виконанню двох тем.

Особлива увага приділялась створенню нового навчально-методичного забезпечення, що обумовлено приєднанням України до Болонської конвенції і впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу; розробці дистанційних курсів для студентів заочної та денної форм навчання та використання їх в навчальному процесі ( режим доступу: http://el.puet.edu.ua/article/golovniy-centr-distanciynogo-navchannya); підготовці підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, а у зв’язку з розширенням міжнародних зв’язків університету та навчання студентів більш ніж 17 країн світу, викладачами кафедри були розроблені навчально-методичні посібники англійською та російською мовами та здійснено їх викладання. На теперішній час викладачами повністю підготовлено навчально-методичне забезпечення 47-ми навчальних дисциплін для 20-ти напрямів підготовки. Викладання здійснюється з використанням сучасних інноваційно-інформаційних технологій, програмних продуктів, міні-тренінгів, рольових та ділових ігор, що забезпечує більш глибоке засвоєння теоретичних основ.

Наукова робота викладачів є важливою складовою діяльності кафедри, тому особливо активізувалася робота наукових шкіл щодо виконання науково-дослідних тем, з залученням студентів випускних курсів. За ці роки підготовлено і видано 17 монографій, з яких одна кафедральна колективна, за результатами виконання кафедральних тем, та 6 статей в колективних монографіях. Велику увагу наукові школи кафедри приділяють організації і проведенню науково-теоретичних і науково-практичних конференцій різного рівня, у тому числі міжнародних, засідань круглих столів, проведенню семінарів. Так, за весь період існування кафедри організовано і проведено 12 конференцій, з них 7 міжнародних, та кафедра є співорганізатором 6-ти міжнародних конференцій; за результатами проведених конференцій видані збірники тез доповідей та опубліковано наукові статті у фаховому виданні університету „Науковий вісник ПУЕТ (економічні науки)” та в наукових журналах інших вузів. Науковці кафедри систематично беруть безпосередню участь у наукових конференціях інших вузів України та в зарубіжних країнах і мають відповідні публікації, а також публікації в Scopus. Університетом створено депозитарій наукових публікацій викладачів з вільним доступом для користувачів, у якому розміщені монографії та наукові фахові статті викладачів і нашої кафедри (режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/)

З 2009 року на кафедрі працює доктор економічних наук, професор Савченко Олексій Федосійович, який сформував новий напрям наукових досліджень кафедри, присвячений проблемам бухгалтерського обліку в сфері природокористування.

На теперішній час на кафедрі працює: 2 доктора економічних наук, професора – Захарченко Віталій Юрійович і Савченко Олексій Федосійович; 2 кандидати економічних наук, професора – Верига Юстина Андріївна і Карпенко Ольга Василівна; 3 кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри Губачова Ольга Марківна, Мельник Світлана Іванівна, Зима Галина Іванівна; 24 кандидата економічних наук, доцента; 2 кандидата економічних наук, старших викладача; 1 старший викладач; 3 асистента. Середній вік викладачів – 42 роки, якісний склад кафедри, станом на 01.11.2013р., становить – 89 %. Із загальної кількості працюючих майже 85% становлять випускники нашого ВУЗу – це молоді, талановиті, креатині викладачі, які разом з досвідченими педагогами і науковцями знаходяться в постійному пошуку нових напрямів розвитку бухгалтерської науки і методів організації навчального процесу, з урахуванням вимог часу. Працюють над докторськими дисертаціями кандидати економічних наук, доценти – Соболь Г.О., Кулик В.А. та Деньга С.М.; чотири викладачі працюють над кандидатськими дисертаціями. Одинадцять викладачів кафедри склали іспити за Міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів САР/СІРА та шість викладачів отримали відповідні сертифікати і з 2006 р. кафедрою самостійно розпочата підготовка фахівців за програмою САР/СІРА.

Усі наукові, навчально-методичні, виховні та організаційні заходи спрямовані на студентів, які є головними дієвими особами навчального процесу. Сучасний студент значно відрізняється від студентів попередніх поколінь своїм рівнем знань і рівнем володіння комп’ютерними технологіями, іноземними мовами, вони є активними учасниками наукових студентських гуртків, семінарів та круглих столів, студентських наукових конференцій в Україні та за її межами, учасниками університетських та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових та дипломних робіт, де стають переможцями та призерами; учасниками та стипендіатами програми «Завтра. UA» Всеукраїнської благодійної організації  «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива», де двоє студентів отримали стипендії, а на теперішній час Іванюк С.Ю. працює в Аудиторській фірмі м. Київ і Кабай В.О. є аспіранткою ДВНЗ імені Вадима Гетьмана «Київський національний економічний університет».

Більш докладно ознайомитися з діяльністю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту можна освітньому порталі  http://www.buhoblic.uccu.org.ua/.

Кафедрою налагоджені багаторічні плідна співпраця з вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, що забезпечує вивчення передового досвіду та запровадження його в навчальний процес та дозволяє запрошувати провідних науковців у галузі  бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту для проведення майстер-класів, читання лекцій, а також головами державних екзаменаційних комісій для оцінки якості підготовки фахівців.

Університет та кафедра має укладені договори з підприємствами різних видів економічної діяльності, що забезпечує замовлення на підготовку фахівців, якісне проходження виробничих практик, виконання студентами дипломних і магістерських робіт за реальними даними та в подальшому працевлаштування. Кафедра протягом 20-ти років плідно співпрацює з Всеукраїнською бухгалтерською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік» та уклала договір про співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією „Всеукраїнський бухгалтерський клуб”, разом з якою систематично організовуються і проводяться науково-практичні семінари з актуальних проблем бухгалтерського обліку, фінансової, статистичної і податкової звітності та контролю, в яких беруть участь викладачі кафедри та студенти напряму підготовки «Облік і аудит». 

Кафедра і університет пишаються своїми випускниками, серед яких: Народний депутат України Болюра Антоніна Володимирівна; Міністр внутрішніх справ України Захарченко Віталій Юрійович, Голова Правління центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) – Гончаренко Василь Дмитрович; депутати обласних та місцевих рад України і Росії та багато інших висококваліфікованих і визнаних фахівців, які працюють в різних галузях економіки і обіймають керівні посади в аудиторських фірмах, податкових службах, банках, державних установах і підприємствах різних форм власності, а також є знаними науковцями, докторами і кандидатами наук, які працюють у вузах України, Росії, Беларусі, Молдови та інших країнах світу.

Успіхи та досягнення кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є закономірним результатом багаторічної злагодженої та самовідданої роботи всіх її викладачів та допоміжного персоналу. Педагогічний колектив має великий потенціал посилення кадрового складу, бажання реалізувати творчі задуми та плідно працювати на благо університету і студентів. На майбутній період подальший розвиток буде спрямовано на пошук і реалізацію нових напрямів наукових досліджень, удосконалення навчального процесу, започаткування викладання нових дисциплін, відповідно до сучасної економічної та освітницької політики держави, що дасть можливість підвищити рівень знань і практичних навичок майбутніх фахівців з обліку, аналізу і аудиту.

Додаткова інформація

  • Регион: Полтавская обл.
вгору