Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних
Україна/Украина/Ukraine

Україна/Украина/Ukraine (14)

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету

Метою функціонування кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері є підготовка фахівців за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізації “Облік і аудит в сфері послуг” та  ”Облік, контроль та правове забезпечення в державному секторі економіки” на денній та заочній формах навчання


Кафедра управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету

Кафедра управління персоналом та економіки праці заснована у 2003 р. на базі факультету економіки та менеджменту Житомирського державного технологічного університету.


Кафедра обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Передісторія кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових відносин промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси.


Кафедра економічного аналізу обліково – економічномого факультету Одеського національного економічного університету

Кафедра економічного аналізу функціонує на обліково – економічному факультеті і готує фахівців вищої освіти за програмою бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки


Кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ є однією з базових кафедр факультету обліку та фінансів, яка стійко розвиває минулі напрацювання, досліджує сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.


Кафедра Учета и аудита Национальная академия природоохранного и курортного строительства

Главной задачей кафедры учета и аудита является подготовка высококвалифированных специалистов по учету и аудиту для использования в различных видах экономической деятельности крымского региона и Украины


Кафедра обліку і аудиту Миколаївського національного аграрного університету

У системі української національної вищої школи підготовки фахівців з обліку і аудиту чільне місце посідає кафедра обліку і аудиту, яка є однією з випускових кафедр Миколаївського національного аграрного університету


Кафедра обліку і аудиту Національного університету харчових технологій

Історія відкриття в Національному університеті харчових технологій спеціальності «Бухгалтерський облік» розпочинається з 1981року після перших клопотань Міністра м’ясної і молочної промисловості УРСР


Кафедра економіки та стратегії підприємств Криворізького економічного інститута ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра економіки та стратегії підприємств – одна з найстаріших в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний університет» з випускаючих кафедр, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальності “Економіка підприємства”


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Розвиток кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є одним із яскравим свідчень того, як впродовж більш ніж 50 років відбувалося становлення університету як освітнього, наукового  вищого навчального в центрі України, який спроможний забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів для усіх галузей економіки і особливо споживчої кооперації


Сторінка 1 з 2