Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА ТА ЗАЯВА ЩОДО НЕДОБРОСОВІСНОЇ ПОВЕДІНКИ

Ця заява дає роз’яснення щодо етичної поведінки всіх сторін, які залучені до процесу публікації статті в науково-практичному виданні «Незалежний АУДИТОР», включаючи головного редактора, редакційну колегію, рецензента, автора та видавця. Цей документ складений відповідно до рекомендацій Комітету публікаційної етики (www.publicationethics.org). Крім того, він враховує досвід провідного міжнародного видавництва (https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/publishing-ethics).

1.  Обов’язки головного редактора

1.1. Рішення про публікацію та відповідальність

Головний редактор несе відповідальність за всі матеріали, що опубліковані в журналі, та має право приймати остаточне рішення про взяття чи відхилення поданого рукопису статті. У процесі прийняття цих рішень головний редактор керується політикою редакційної колегії журналу та/або політикою видавця, а також правовими вимогами щодо порушення авторських прав і плагіату.

1.2. Порядність

Головний редактор повинен оцінювати рукописи за їхньою теоретичною та практичною цінністю, незважаючи на стать, сексуальну орієнтацію, етнічне походження, громадянство, релігійні переконання або політичні погляди автора.

1.3. Конфіденційність

Головному редактору та іншим редакторам забороняється розкривати інформацію, що міститься в поданому рукописі статті, будь-кому, крім кореспондуючого автора, потенційних рецензентів, рецензентів та видавця.

1.4. Розкриття інформації, конфлікти інтересів та інші питання

Неопубліковані матеріали, висвітлені в поданому рукописі статті, не повинні використовуватись у дослідженні головного редактора, членів редакційної комісії або будь-якого співробітника редакції без письмового дозволу автора.

2. Обов’язки рецензентів

2.1. Вплив на рішення редакційної колегії

Рецензенти асистують головному редактору в процесі прийняття редакційних рішень, а також через редакційний зв'язок з автором (оскільки процес рецензування є сліпим) допомагають удосконалити поданий рукопис статті.

2.2. Своєчасність

Рецензенти, які знають, що вчасне рецензування поданого рукопису статті є неможливим з огляду на певні об’єктивні причини, повинні негайно повідомити про це головного редактора.

2.3. Конфіденційність

З рукописами статей, що були отримані на розгляд, рецензенти мають поводитися як із конфіденційними документами та не повинні обговорювати їх зміст з будь-ким, крім головного редактора.

2.4. Стандарти об'єктивності

Експертний аналіз поданого рукопису статті має бути неупередженим. Рецензенти повинні чітко висловлювати свою думку щодо поданого рукопису статті та підкріплювати її відповідними аргументами. Недопустимо критикувати особистість автора і використовувати ненормативну лексику.

2.5. Визнання першоджерел

Рецензенти повинні перевірити той факт, що будь-яке твердження у рукописі статті, яке вже було опубліковане раніше, супроводжується відповідним посиланням. Крім того, вони повинні інформувати головного редактора про існування істотної подібності між представленим рукописом статті та будь-яким іншим вже опублікованим дослідженням, про яке вони знають особисто.

2.6. Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті у поданому рукописі статті, не повинні використовуватися у дослідженнях рецензентів без письмового дозволу автора. Рецензенти не повинні оцінювати будь-які рукописи, щодо яких у них існує конфлікт інтересів.

3. Обов’язки автора

3.1. Стандарти

Автор, який представляє результати свого оригінального дослідження, повинен здійснити докладний опис своєї роботи, а також навести об’єктивні аргументи її важливості. Шахрайські або завідомо неточні твердження являють собою неетичну поведінку та є неприйнятними.

3.2. Оригінальність та плагіат

Автор повинен гарантувати, що він написав цілковито оригінальну роботу, а використані в ній праці інших авторів були належним чином процитовані.

3.3. Багаторазова, надлишкова або паралельна публікація

Автор не повинен публікувати рукописи, які за своєю суттю описують те ж саме дослідження більш ніж в одному журналі або основній публікації.

3.4. Визнання першоджерел

Належне підтвердження факту використання робіт інших авторів повинно завжди бути наведено у рукописі статті. Автор повинен наводити посилання на роботи, які вплинули на характер дослідження, що представлене. Інформація, яка була отримана приватно (у бесідах, під час кореспонденції тощо), не повинна використовуватися без письмового дозволу джерела. Інформація, яка була отримана під час надання конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або оцінка заявок на гранти, не повинна бути використана без письмового дозволу їх авторів.

3.5. Авторство рукопису

Авторство рукопису повинно визнаватися за тими, хто зробив суттєвий внесок у концепцію, розробку, виконання або інтерпретацію поданого дослідження. Кореспондуючий автор повинен гарантувати, що всі співавтори дослідження були включені до рукопису статті, а також той факт, що вони бачили та схвалили останній варіант рукопису і погодилися з його подачею у друк.

3.6. Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Всі подані матеріали повинні включати в себе розкриття всіх відносин, які можна розглядати як потенційний конфлікт інтересів.

3.7. Суттєві помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, він/вона повинен негайно повідомити головного редактора журналу та співпрацювати з ним, щоб відкликати статтю або опублікувати відповідну заяву щодо її виправлення.

4. Обов'язки видавця

4.1. Редакційна автономія

Видавничий дім «СОВА» чітко визначає ролі видавця та головного редактора, членів редакційної колегії та інших співробітників редакції для того, щоб забезпечити автономію редакційних рішень і уникнути впливу потреб бізнесу (зокрема реклами, передруку або іншого комерційного доходу).

4.2. Інтелектуальна власність та авторські права

Видавничий дім «СОВА» захищає свою інтелектуальну власність, авторське право, права авторів та інших осіб, які беруть участь в акті публікації. Крім того, він забезпечує цілісність і прозорість кожної статті, що опублікована у науково-практичному виданні «Незалежний АУДИТОР», у частині публікаційної етики.

4.3. Порушення етичних принципів науки

У разі виявлення порушення етичних принципів науки видавець у тісній співпраці з головним редактором та членами редакційної колегії вживатиме всіх необхідних заходів для вирішення цієї проблеми. Ці заходи включають у себе (але не обмежуються) оперативну публікацію заяви про внесення правок або відкликання цієї статті.


 

«Незалежний АУДИТОР» (ISSN 2306-0050) – науково-практичне видання, що висвітлює економічні питання та проблеми з наукової точки зору, публікує наукові та фахові статті, результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 654, від 31.05.2013 р.

1-600

 

2-600

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», а також зовнішніми рецензентами.

 

Засновники:

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», «Видавництво «Сова», компанія «Фрегтон Партисіпейшн Лімітед».

Заснований у 2012 році. Періодичність видання: 1 раз на квартал.

Передплатний індекс: 68461.

Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами та паралельними випусками).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ

Серія КВ №19343-9143 ПР від 01.10.2012 року

 3-600

 

вгору
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.