Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР»
Включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №654 від 31.05.2013 р.
Журнал щоквартальний. Черговий номер виходить протягом наступного кварталу

Видання включене до бази даних
Завантажити прикріплення:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ АВТОРІВ

 

1. Вимоги до тексту рукопису.

1.1. Рукопис має бути ретельно вичитаний автором і містити всі структурні елементи відповідно до п. 3 постанови ВАК України від 15.01.2003 р. № 7 05/1:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор;
 • не вирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячена стаття;
 • формулювання цілей рукопису (метою статті є…);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження і перспективи подальших розвідок на вказаному напрямі;
 • список використаних джерел, також обов’язково англійською мовою.

1.2. Текст кожного рукопису необхідно подавати у вигляді файлу формату WinWord-97, у якому не слід використовувати стильову розмітку.

1.3. Комп’ютерний набір тексту потрібно здійснювати за такими параметрами:

 • шрифт – Times New Roman, розмір – 11;
 • інтервал між рядками – одинарний;
 • перед назвою і після назви рукопису та кожного розділу має бути пропуск в один рядок;
 • відступ першого рядка кожного абзацу повинен дорівнювати 0,5 см;
 • поля ліворуч, внизу та вгорі – 20 мм, праворуч – 10 мм.

1.4. Обсяг статті – 20–45 тис. знаків із пробілами (разом із назвою, анотацією, ключовими словами, формулами, таблицями, рисунками та списком літератури). За згодою Редакційної колегії обсяг може бути збільшено.

1.5. Матеріали рукопису подавати в такій послідовності:

 • індекс УДК;
 • код JEL;
 • П.І.Б. повністю, вчений ступінь, вчене звання, посада кожного співавтора українською, російською та англійською мовами;
 • назва рукопису (5–9 слів, адекватна змісту рукопису, конкретна, без словосполучень на зразок «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…» тощо) українською, російською та англійською мовами;
 • розмір анотації має складати не менше 900 знаків (враховуючи пропуски), але не більше 1800 знаків. Текст анотації повинен бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, який дасть можливість скласти уявлення про основний зміст статті, що іноді позбавляє необхідності читати матеріал у повному обсязі. Анотація повинна містити короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі. Одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок;
 • ключові слова і словосполучення – до 10, українською, російською та англійською мовами;
 • основний повний текст рукопису;
 • список літератури, також обов’язково англійською мовою.

1.6. Додаткові вимоги до тексту рукопису:

 • кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад: [1], [1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]; якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще одне джерело, то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою, наприклад: [4, с. 5; 8, с. 10–11]; не подавати в тексті розгорнутих посилань;
 • усі цитати подавати мовою рукопису (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
 • не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті;
 • на всі таблиці та рисунки давати посилання в тексті статті;
 • усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту);
 • усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу під рисунком, окремим абзацом; підпис не може бути елементом рисунка);
 • формули в рукописах набирати лише редактором формул Microsoft Equation, шрифт основних символів – Times New Roman, розмір – 10;
 • скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо), а також скорочення «млн, млрд» писати без крапки;
 • між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;
 • термінологія рукопису має відповідати стандартам галузі науки та бути звіреною зі спеціальними словниками української мови.

 

2. Вимоги до рисунків.

2.1. У меню «Вставка» вибрати опцію «Об'єкт».

2.2. У вікні, що з'явилося, вибрати опцію «Рисунок Microsoft Word».

2.3. У новому документі, що з'явився, виконати операції вставки підготовленого рисунка і додавання за допомогою написів (вставка напису або інструмент панелі «Малювання») текстових елементів рисунка.

2.4. Закрити рисунок.

2.5. Шрифт написів рисунка – Times New Roman, напівжирний, розмір – 8.

 

3. Вимоги до списку літератури.

3.1. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складати за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006).

3.2. Джерела у списку літератури подавати за алфавітним порядком прізвищ перших авторів, шрифт – Times New Roman, розмір – 8.

3.3. Усі джерела мають бути пронумеровані, кожен номер у переліку посилань повинен відповідати лише одному джерелу.

3.4. У списку літератури прізвища та ініціали авторів подавати курсивом, ініціали ставити після прізвища.

 

4. Вимоги до оформлення рукописів іноземних авторів.

4.1. Вимоги пунктів 1.1, 1.6 та 3.1 не мають обов’язкового характеру для іноземних авторів.

4.2. Іноземні автори подають рукописи відповідно до стандартів і вимог своїх країн.

вгору