Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Научно-практическое издание «Независимый АУДИТОР»
Включен в Перечень научных специализированных изданий Украины по экономическим наукам согласно Приказу Министерства образования и науки Украины № 654 от 31.05.2013 г.
Журнал ежеквартальный. Номер выходит на протяжении следующего квартала

Издание включено в базу данных

Кузнецова Світлана Анатоліївна

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

31.08.1976р. м. Мелітополь, Україна

ОСВІТА:

1991-1994    Мелітопольський автомоторний технікум, технік-економіст, спеціальність «Економіка та планування   в галузях народного господарства»

Севастопольський національний технічний університет, економіст, спеціальність «Облік і аудит»

2002 кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит  (Тернопільський національний економічний університет)

2007 Doctor of Philosophy Economic Sciences (Ph.D.) «Economics (Accounting, Analysis and Auditing)»

2009 доктор економічних наук, спеціальність 08.00.09-Бухгалтерський облік, аналіз та аудит    (ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

2013   професор (кафедри фінансів та банківської справи)

ОСТАННЄ МІСЦЕ РОБОТИ

з 2010 р. – завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Облік і аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області) 2002

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання 2009

МОНОГРАФІЇ

 1. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007 р. – 297 с.
 2. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008 р. – 224 с.
 3. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК України / Монографія. / За заг. ред. С.А. Кузнецової. – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2009 р. – 156 с. співавтор Кучеркова С.О.
 4. Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні / Монографія – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2010 р. – 148 с.
 5. Трансформаційні перспективи фінансового менеджменту у сучасному суспільстві та нестабільній економіці. – Самара: Самарський державний університет, 2011 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 ( в т.ч. за останні 5 років)

 • Фінансовий менеджмент (рекомендовано МОН України). – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 124 с.
 • Банківська система / за заг. ред.. Кузнецової С.А.: (рекомендовано МОН України). – К.: Центр учбової літератури, 2014. - 400с.
 • Фінанси підприємств . Том 2. Фінансова діяльність підприємств. / за заг. ред.. Кузнецової С.А. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2013 р. - 128 с.
 • Фінанси підприємств . Том 1. Основи фінансів підприємств. / за заг. ред.. Кузнецової С.А. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2013 р. - 256 с.
 • Фінанси: практикум / За заг. ред. Кузнецової С.А. (у складі колективу авторів) – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2012 р. - 132 с.
 • Finance:practicum / Edited by Kuznetsova S. (in composition anauthorial collective) – Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk, 2013. -          124 с.
 • Синергія інформації в бізнесі // Кузнецова С.А. – Д. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012 р. - 119 с. (книга посіла І місце у номінації «Навчальний посібник» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»)
 • Банківська система: у схемах і таблицях / За заг. ред. Кузнецової С.А. // Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2012 р. - 320 с.(книга посіла ІІІ місце у номінації «Навчальний посібник» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»)
 • Фінансове планування і прогнозування / За заг. ред. Кузнецової С.А. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  2012 р. - 123 с.
 • Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях // Кузнецова С.А. – Д. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011 р. - 179 с.(книга посіла І місце у номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання»)
 • Бухглатерський облік в управлінні підприємством (рекомендовано МОН України). – ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 230 с.
 • Глобальный финансовый кризис: фундаментальные причины и пути преодоления // Основы экономики, управления и права. – 2013. – №1 (7). – С.40-45.
 • Банковская система как инструмент управления экономической безопасностью национальной экономики // Экономика, управление и право в современных условиях, Россия, Самара – 2012, Вып. 1 (13). – С. 108 – 118.
 • Монетаризм в хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації. волатильність // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2012. – 1 (5). Том 1 – С. 233 – 242.
 • The transformation of accounting systems in the chaotic economy structuring: The synergetic approach // Risk and Decision Analysis: Special Issue: Behavioral Finance. – IOS Print, USA, New York – 2011, № 3. – С.151 – 160.
 • Tools of quantitative finance: accounts receivable management // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – Вип. 2 (11). – С. 118 – 126.
 • The Transformation of Accounting system in the Chaotic Economy Structuring: the Synergetic Approach// Corporate Governance & Accounting – International Research Forum, The Hong Kong Polytechnic University – 2010
 • Кузнецова С. А. Синергетичний розвиток управлінського обліку: підходи, принципи, трансформації / С. А. Кузнецова // Вісник
 • Національного університету "Львівська політехніка".  – 2012. –  №. –  С.121-127.
 • Кузнецова С. А. Трансформація облікових принципів в контексті інформатизації фінансового менеджменту  // Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». – 2012. – Вип. 1(12). –  С. 93-103
 • Кузнецова С. А.  Специфіка фінансового контролінгу в різних компаніях // Академічний огляд. – 2011. – № 2. – С.53-59.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • синергетичний розвиток систем фінансів, обліку та бізнесу в хаотично структурованій глобальній економіці
 • бухгалтерський облік в управлінні бізнесом
 • управління обліковою інформацією
 • управлінський облік
 • розвиток аудиту

ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРАНТИ ТА АСПІРАНТИ

2012 Вареник В.М. (к.е.н)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО

 • академік Академії економічних наук Україн (облік і аудит)
 • Член Американської фінансової асоціації (The American Finance Association)
 • Член Європейської облікової асоціації (The European Accounting Association)
 • Член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України
 • Член Методологічної ради Інтситуту аудиту України
 • Керівник науково-дослідної роботи «Розвиток фінансів в умовах хаотично-структурованої економіки» (номер державної реєстрації – 0111U007589).
 • Член редакційної колегії 4 фахових наукових видань «Основы экономики, управления и права»( Россия),  «Європейський вектор економічного розвитку», «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», «Академічний огляд».
 • Сертифікат Аудитора України (серія А) (вид. Аудиторською палатою України з 2003 року);
 • Сертифікат «Project Management», (вид. Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ), м. Київ, 2008 рік);
 • Certificate «Specialist in Global Project Management» (Project Management Institute (PMI), Business Management Consultants, Belgium, 2008).
Наверх