Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету

Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював  професор М.Р. Лучко, з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Н.М. Хорунжак, з червня 2006 року по червень 2009 року  – д.е.н., професор П. Я. Хомин, з червня 2009 року по квітень 2012 року –  д.е.н., професор І.Д. Фаріон, з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент О.В. Адамик, з вересня 2013 року – д.е.н., професор М.Р. Лучко. 

Мета і завдання функціонування кафедри

Метою функціонування кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері є підготовка фахівців за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізації “Облік і аудит в сфері послуг” та  ”Облік, контроль та правове забезпечення в державному секторі економіки” на денній та заочній формах навчання. 

Відповідно до мети основними завданнями кафедри є: 

 1. підвищення науково-педагогічного рівня викладачів з метою покращення якості та результативності навчального процесу;
 2. забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання навчальних дисциплін;
 3. впровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування сучасних освітніх та комп’ютерних технологій;
 4. здійснення науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 5. здійснення підготовки кандидатів та докторів наук зі спеціальності “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”;
 6. активізація студентської наукової роботи з метою формування у студентів елементів творчого пошуку в навчальному процесі;
 7. налагодження та розвиток співпраці з підприємствами регіону, державними установами з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів при проходженні виробничої практики та переддипломного стажування;
 8. сприяння працевлаштуванню, здійснення початкового супроводу та консультування випускників кафедри з питань організації та методики облікового процесу бюджетних установ та суб’єктів господарської діяльності в сфері послуг;
 9. розширення форм і методів профорієнтаційної роботи на базі співпраці з загальноосвітніми школами, навчальними закладами, суб'єктами господарської діяльності, бюджетними установами тощо.

Сьогодні колектив кафедри налічує 16 працівників, серед них: 1 доктор економічних наук, професор; 12 кандидатів економічних наук, доцентів; 2 кандидати економічних наук, викладачі; 1 викладач; 2 т.в.о. інженера.

Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері, який спеціалізується з питань економіки, обліку, аудиту, фінансового аналізу, контролю в галузях соціальної та бюджетної  сфери викладає нормативні та вибіркові дисципліни студентам І-V курсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», а також для студентів необлікових спеціальностей, які навчаються на інших факультетах ТНЕУ.

Професорсько-викладацький колектив кафедри: 

 • Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук. 
 • Адамик Оксана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Гуцайлюк Лідія Орестівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Желюк Леонтій Олександрович – доцент, кандидат економічних наук.
 • Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Зорій Надія Мирославівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Романків Ірина Ярославівна – доцент, кандидат економічних наук. 
 • Савчук Леонід Іванович – доцент, кандидат економічних наук. 
 • Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.
 • Бурденюк Тарас Григорович – ст. викладач,  кандидат економічних наук. 
 • Фаріон Антоніна Іванівна – ст. викладач, кандидат економічних наук. 
 • Штимер Леся Тарасівна – викладач.

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичної літератури. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким складом кафедри видано понад 55 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекс тестових та практичних завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблені електронні варіанти посібників з предметів, які читаються кафедрою. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем. Систематично оновлюється дидактичний матеріал лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

Науково-дослідна робота кафедри:

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів. Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри за такою тематикою:

 • Невизначеність та ймовірністність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку.   Бухгалтерський облік: світ та Україна, погляд крізь роки (Лучко М.Р.)
 • Облік в органах пенсійного і соціального страхування (Адамик О.В.).
 • Проблемні аспекти та напрями удосконалення обліку в сфері послуг (Романків І.Я.)
 • Напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку (Жукевич С.М.)
 • Аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств (Бурденюк Т.Г.).
 • Модернізація системи обліку АПК України в умовах ринку (Рожелюк В.М.).
 • Стратегічний аналіз потенціалу необоротних активів (Фецович Т.Р.).
 • Управлінський аспект обліку і контролю (Желюк Л.О.).
 • Формування облікової по¬літики в бюджетних установах (Гуцайлюк Л.О.).
 • Організація та методика контролю в системі бухгалтерського обліку (Зорій Н.М.,       Мельник Н.Г.).
 • Історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності  (Яцишин С.Р.).
 • Стандартизація і правове ре¬гу¬лювання обліку (Яцишин С.Р.).
 • Правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді¬яль¬но¬сті (Мельник Н.Г., Бенько І.Д.).
 • Облік і аналіз в бюджетній сфері: теорія та практика (Хорунжак Н.М.).
 • Проблема організації та методики обліку і контролю в бюджетних установах (Сисюк С.В.)
 • Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетній сфері (Фаріон А.І.).

Кафедрою проводиться науково-дослідна робота зі студентами спеціальності «Облік, контроль та правове забезпечення в бюджетній сфері» та «Облік і аудит в сфері послуг». 

З метою активізації студентської науково-дослідної роботи на кафедрі функціонує студентський науковий гурток, відповідальною за роботу якого є к.е.н., викладач А.І. Фаріон. Члени наукового гуртка виступають з доповідями на студентських науково-практичних конференціях, наукових семінарах кафедри, залучаються до виконання держбюджетних наукових досліджень, виступають співавторами при підготовці наукових публікацій, приймають участь у студентських олімпіадах з спеціальності «Облік і аудит». За результатами наукової роботи студенти мають змогу опублікувати статті у збірниках наукових праць та взяти участь у щорічних студентських конференціях. За 2012 рік 30 студентів брали участь у науковій діяльності: теоретичних семінарах, наукових гуртках, проблемних групах.

Кафедра підтримує постійні наукові контакти з Київським національним економічним університетом, Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та співпрацює з кафедрою бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.

Підготовка фахівців

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру. Захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Випускники спеціалізації «Облік, контроль і правове забезпечення в державному секторі економіки» успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, економіста у:

 • В підприємствах та установах державного сектору економіки
 • Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Пенсійного фонду України та Державної податкової служби, Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах, органах місцевого самоврядування, маючи статус державного службовця;
 • закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах усіх форм власності та в організаціях тощо. 

Здобуття спеціалізації «Облік і аудит в сфері послуг» надає випускникам кафедри можливість працювати на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, аудитора, економіста, консультанта з економічних питань, фахівця-аналітика з фінансів і торгівлі на підприємствах:

 • торгівлі та ресторанного бізнесу;
 • туризму та готельного господарства;
 • рекламного бізнесу;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • автотранспортного бізнесу;
 • санаторно-курортних закладів тощо.

Ряд дисциплін, що викладають студентам згідно з навчальним планом, дають їм змогу працювати на підприємствах промисловості, будівництва та інших галузей економіки.

Additional Info

 • Регион: Тернопольская обл.
UP