Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database

Кафедра управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету

Кафедра управління персоналом та економіки праці заснована у 2003 р. на базі факультету економіки та менеджменту Житомирського державного технологічного університету. Наразі, ЖДТУ є єдиним навчальним закладом Житомирської області, який готує фахівців з управління персоналом та економіки праці за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Очолює кафедру відомий вчений, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку ЖДТУ Євдокимов Віктор Валерійович.

На кафедрі управління персоналом та економіки праці працює 15 викладачів, (з них 3 професора, доктори економічних наук, 7 доцентів, кандидатів наук), які мають значний досвід не тільки науково-дослідної й педагогічної діяльності, а й практичної роботи за фахом. За останні 5 років усі викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування у інших ВНЗ, НДІ України та за кордоном, а також шляхом навчання в аспірантурі й докторантурі , написання та захисту дисертаційних робіт. На кафедрі захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 1 дисертація – доктора економічних наук. Викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію через виконання наукових досліджень, участь науково-практичних конференціях різних рівнів. За час існування кафедри видано 14 монографій, 7 підручників, понад 40 навчальних посібників, 170 публікацій у фахових періодичних виданнях, збірниках наукових праць як в Україні, так і за кордоном.

Значні зусилля зосереджені на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування. За останні 5 років виконуються комплексні наукові дослідження за темою «Управління зайнятістю населення в умовах розвитку соціально орієнтованої економіки» (державний реєстраційний номер  0112U007346); «Удосконалення системи бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ (лізингові компанії, фінансові компанії, ломбарди, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки)» (номер державної реєстрації 0112U007585); «Розвиток інтегрованої звітності банків в умовах забезпечення сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0113U007531). Науково-дослідна робота кафедри спрямована на пошук шляхів підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання на основі зростання рівня використання людського капіталу. Викладачі, аспіранти та здобувачі також проводять наукові дослідження в межах виконання науково-дослідних робіт на замовлення господарюючих суб’єктів, зокрема: інвестиційний проект «Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку»; науково-дослідна робота «Аудит персоналу та організація кадрового діловодства суб’єкта підприємницької діяльності».

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри управління персоналом та економіки праці пов’язані зі створенням бізнес-школи практичного менеджменту персоналу, яку наразі очолює д.е.н., проф. Євдокимов В.В. За період 2007-2014 рр. під його керівництвом було захищено 6 кандидатських дисертацій, готуються до захисту 7 кандидатських та 2 докторські дисертації. Науковці кафедри приймають активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, виступають офіційними опонентами, є членами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (проф. Євдокимов В.В., проф. Мельничук Д.П., доц. Богоявленська Ю.В.).

Кафедра здійснює співробітництво з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України та зарубіжжя, зокрема в межах укладених угод про співпрацю з Клайпедським університетом (м. Клайпеда, Литва), Литовським сільськогосподарським університетом (м. Каунас, Литва), Державним навчальним закладом L’EPLEFPA de VICОEN-BIGORRE (м. Вікан-Бігор, Франція), Державним навчальним закладом L’EPLEFPA de CHARTRES (м. Шартр, Франція), Вільним міжнародним університетом Молдови, Навчальним університетом САБАУНІ (м. Тбілісі, Грузія) . Серед напрямів міжнародної та наукової роботи необхідно зазначити участь викладачів кафедри в міжнародному проекті “Master of Business Administration and Information Technology”, фінансованому міжнародною організацією TACIS. З 2008 р. кафедра набула представництва у міжнародних наукових виданнях Європи: доцент Богоявленська Ю.В. є членом редакційної колегії міжнародних збірників наукових праць Університету нафти та газу м. Плоешті «Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieєti: Law and Social Scienses Series» (Румунія) та Клайпедського університету «Tiltai» (Литва). До участі у міжнародних проектах долучені і студенти спеціальності управління персоналом та економіки праці, які займають активну громадянську позицію.

На базі започаткованої школи практичного менеджменту персоналу студенти мають можливість здобувати практичні навички в сфері розробки і впровадження проектів соціально-економічного спрямування, навчитися управлінському мистецтву, брати участь у роботі круглих столів та конференцій. Організовано роботу студентських наукових гуртків «Ринок праці та державне регулювання зайнятості» (науковий керівник доц. Кулаковська Л.П.) і «Управління проектами» (науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В.). Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні проблеми управління персоналом та економіки праці». Студенти опановують методики наукових досліджень, отримують навички роботи з науковою літературою, співпрацюють з підприємствами та науково-дослідними інститутами. Протягом останніх 5 років студенти брали активну участь у олімпіадах та конкурсах, які ініціювалися Міністерством освіти і науки України: Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з груп спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», за напрямом «Економіка транспорту та зв’язку», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» тощо.

За наукову, методичну та виховну роботу викладачі кафедри відзначені нагородами та грамотами Міністерства освіти і науки України. Зокрема, проф. Євдокимов В.В. нагороджений грамотами і відзнаками МОН України та Житомирської обласної державної адміністрації; доц. Шпиталенко Г.А. є Відмінником освіти України, має грамоти МОН України; доц. Богоявленська Ю.В. нагороджена грамотою МОНмолодьспорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів; асистент кафедри Ткачук В.О. є стипендіатом Кабінету Міністрів України.

Additional Info

  • Регион: Житомирская обл.
UP