Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database

Кафедра обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МИНУЛЕ, СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ

Передісторія кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  сягає початку ХХ століття, коли завдяки наполегливості ділових відносин промисловців і підприємців, професорсько-викладацької спільноти, в умовах розвитку капіталістичних відносин в царській Росії в 1906 році в Києві були відкриті 4-річні Вищі комерційні курси. Відтоді і починається підготовка (поряд з підготовкою комерційних кореспондентів, товарознавців, викладачів комерційних дисциплін для початкових і середніх комерційних шкіл та училищ) спеціалістів з бухгалтерського обліку. Раніше така підготовка здійснювалася на теренах Росії лише в Москві і Петербурзі. На Київських вищих комерційних курсах підготовка спеціалістів велась не тільки для Києва, але і для всього півдня Росії.

Потреба в спеціалістах економічного профілю зростала. Попит у висококваліфікованих спеціалістах-економістах викликаний розвитком залізничного транспорту, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, банківської і страхової справ вже не могли задовольнити різні комерційні курси і школи та училища. Таке розуміння панувало на той час як у владних комерційних структурах, так і серед вчених-економістів. І тому, виходячи з необхідності організації наукової системи підготовки висококваліфікованих кадрів, 4 липня 1908 року Київські вищі комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут, який через 4 роки, 3 червня 1912 року, набув статусу Київського державного комерційного інституту.

Починаючи з тих далеких років, як би не називався наш вищий навчальний заклад, підготовка бухгалтерів вищої кваліфікації в ньому ніколи не припинялася. Це відбулося і в роки Першої світової війни, і Великої Жовтневої соціалістичної революції, і після неї в роки індустріалізації промисловості і колективізації сільського господарства.

У 1934 році Київський фінансово-економічний інститут (так тоді називався наш університет) було переведено до Харкова, де він об’єднався з Харківським фінансово-економічним інститутом. І це об’єднання одержало назву – Український фінансово-економічний інститут, який і працював у Харкові до 1941 року.

З початком Великої вітчизняної війни частина студентів і персоналу добровільно або за призовом пішла на фронт, частина працювала на будівництві оборонних споруд, а решта персоналу була евакуйована до Іркутська та Ташкента, де вони працювали в тамтешніх фінансового-економічних інститутах.

З евакуації інститут повернувся до Харкова, а в 1944 році повернувся в Київ і одержав назву Київського фінансово-економічного інституту, який розташувався по вул. Андріївській, 2 в приміщенні фінансово-економічного технікуму.

Саме тоді, 70 років тому, в 1944 році в Київському фінансово-економічному інституті (так тоді називався наш університет) була створена, одночасно з іншими базовими кафедрами (політекономії, фінансів, грошового обігу і кредиту, економічної географії, статистики, математики, іноземних мов, галузевих економік) кафедра бухгалтерського обліку.

Протягом 70-річної своєї історії вона була і є однією з найбільших кафедр університету, яка багато років проводить підготовку студентів на всіх факультетах нашого університету, викладаючи такі навчальні дисципліни, як теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, ревізія і контроль.

 Змінювалися часи, розвивалась економіка Радянського Союзу і незалежної України, і разом з цим, змінювались напрямки, зміст діяльності кафедри і її назви:

Назва кафедри

Роки

Кафедра бухгалтерського обліку

1944 - 1977 рр.

Кафедра бухгалтерського обліку в промисловості

1977 – 1986 рр.

Кафедра обліку, контролю і аналізу господарської діяльності в промисловості

1986 - 1992 рр.

Кафедра обліку та аудиту в промисловості

1992 – 2000 рр.

Кафедра обліку в промисловості

2000 – 2003 рр.

Кафедра обліку підприємницької діяльності

2003 р. – до теперішнього часу

За час існування кафедру очолювали висококваліфіковані науковці-педагоги:

  • к.е.н, доцент Цюпа Митрофан Григорович (1944-1946 рр.);
  • д.е.н., професор Німчинов Прокіп Петрович (1946-1975 рр.);
  • д.е.н., професор Литвін Юрій Якович (1975-1977 рр.);
  • д.е.н., професор Кузьмінський Анатолій Миколайович (1978-1995 рр.);
  • д.е.н., професор Кужельний Микола Васильович (1995-2009 рр.);
  • д.е.н., професор Бондар Микола Іванович (з вересня 2009 року).

З 1959 року кафедра бухгалтерського обліку входить до складу обліково-економічного факультету. Спочатку факультет називався обліково-статистичним, а згодом його перейменували в обліково-економічний.

Створення обліково-економічного факультету сприяло підвищенню ефективності навчального процесу за рахунок концентрації всіх обліково-економічних дисциплін в одному структурному підрозділі.

Протягом всього періоду діяльності кафедри перед нею стояли різні конкретні завдання, вирішувались окремі проблеми, змінювались завідувачі кафедри і викладацький склад, але завжди основним завданням кафедри була підготовка для народного господарства країни фахівців високої кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і аудиту.

В 40-ві післявоєнні роки перед інститутом в цілому і перед кафедрою, зокрема, стояло завдання забезпечення народного господарства, що відбудовувалося спеціалістами з бухгалтерського обліку і тому підготовка велась не тільки на денній формі навчання, але й на заочній, а пізніше і вечірній формі.

Кількість студентів була незначною, так як матеріально-технічна база була слабкою, особливо не вистачало навчальних приміщень. Значно змінилась ситуація, коли в 1958 році був введений в експлуатацію новий корпус інституту за адресою проспект Перемоги, 54/1 (колишній Брест-Литовський проспект), що дало змогу збільшити кількість студентів на всіх формах навчання і значно поліпшити умови праці професорського складу і всього персоналу інституту.

Не дивлячись на те, що в 40 – 50-х роках кафедра називалась «кафедра бухгалтерського обліку» в її лоні уживались як облік, так і аналіз господарської діяльності. В цей період на кафедрі працювали відомі серед бухгалтерської спільноти вчені й педагоги: доцент Митрофан Григорович Цюпа, к.е.н., доценти Прокіп Петрович Німчинов (завідувач кафедри), Іван Іванович Каракоз, Петро Михайлович Козлов, Євген Васильович Довгополов, Юрій Гаврилович Самусь, Олександр Дмитрович Шмігель, Юрій Якович Литвин, Степан Петрович Куценко, Людмила Василівна Жилкіна старші викладачі Іван Матвійович Кулініч, Йосип Миколайович Лучинський, Олександр Григорович Лихвар, Валентина Андріївна Півторадня, Володимир Миколайович Годун.

В цей період члени кафедри вирішували цілу низку проблем з удосконалення обліку в народному господарстві і навчальному процесі, зокрема, впровадження журнально-ордерної форми обліку в промисловості, сільському господарстві, будівництві, механізації обробки облікової інформації на базі перфораційної техніки і формування таблично-перфораційної форми обліку, формування нових підходів до визначення предмету і методу бухгалтерського обліку.

Склад кафедри значно поповнився і змінився в 60-ті роки і, особливо, в першій половині 60-х років.

Працювати на кафедру прийшли: Кузьмінський Анатолій Миколайович (після закінчення аспірантури в 1963 році), який потім став к.е.н., доцентом, а згодом д.е.н., професором, завідувачем кафедри 1978-1995 рр.), а також відомі в країні практики і вчені к.е.н., доценти Чумаченко Микола Григорович (згодом академік НАН України, д.е.н., професор) і к.е.н., доцент Бородкін Олексій Сергійович (згодом д.е.н., професор), старший викладач Грабова Ніна Микитівна, яка потім захистила кандидатську дисертацію і одержала вчене звання доцента.

Для ефективного управління підприємствами необхідна була більш оперативна, достовірна і повна аналітична інформація і тому виникла необхідність виділення із кафедри бухгалтерського обліку в окремий структурний підрозділ кафедри економічного аналізу (1964 р.). Це було також пов’язано з великою чисельністю кафедри бухгалтерського обліку, що викликало деякі труднощі в управлінні нею.

З початку 60-х років і понад двадцять років поспіль членами кафедри велась значна науково-дослідна робота з удосконалення і впровадження в практику промислових, сільськогосподарських і будівельних підприємств принципів і положень нормативного методу обліку затрат і калькулювання собівартості продукції.

В 1975 році за станом здоров’я залишив посаду завідувача кафедри, яку обіймав біля 30 років, відомий вчений і педагог, шанований всіма членами кафедри і всіма хто його знав, д.е.н., професор Прокіп Петрович Німчинов, який залишився працювати професором-консультантом кафедри.

З 1975 року кафедру очолив учень Німчинова П.П.- д.е.н., професор Литвин Юрій Якович.

Колектив кафедри розростався, поглиблювалися галузеві особливості підприємств, зростали вимоги до бухгалтерського обліку як до основного джерела інформації для управління господарюючими суб’єктами і тому назріла об’єктивна необхідність виділення із складу кафедри бухгалтерського обліку в окремий структурний підрозділ кафедри обліку в сільському господарстві, і це відбулося в 1977 році. На нову кафедру пішли працювати д.е.н., професор Литвин Ю.Я., к.е.н., доценти Герасимович А.М., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Прудкий М.С., Щирський В.А. і лаборант Шишко Г.М.

В 1978 році кафедру бухгалтерського обліку в промисловості очолив д.е.н., професор Кузьмінський Анатолій Миколайович.

В 70­–80-ті роки колектив кафедри значну увагу приділяв проблемі вдосконалення організації бухгалтерського обліку і науковій організацій праці облікового персоналу підприємств промисловості.

В 90-х роках колектив кафедри значно поповнився молодими спеціалістами, в основному випускниками обліково-економічного факультету, а також за рахунок аспірантів кафедри і викладачів, яких обрали за конкурсом. В ці роки на кафедрі почали працювати: к.е.н., доценти Галенко Оксана Миколаївна (згодом д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного обліку та аудиту), Гнилицька Лариса Володимирівна (згодом д.е.н., професор), Головко Тетяна Василівна (згодом професор), Кузьмінський Юрій Анатолійович (згодом д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку), Петрик Олена Анатоліївна (згодом д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту), Козак Вадим Григорович, Лахтіонова Людмила Анатоліївна, Лук’яненко Любов Іванівна, Мельничук Ольга Арсентіївна, Небильцова Оксана Володимирівна, Сагова Світлана Володимирівна, Токарєва Тетяна Олександрівна, Ходзицька Валентина Василівна, Хоптинський Юзеф Анастасійович.

На початку 90-х років в Україні з’явились і почали стрімко розширюватись аудиторські послуги і була створена Аудиторська палата України, а д.е.н., професори Кузьмінський А.М. і Сопко В.В. стали членами Президії Аудиторської палати, а значна кількість викладачів кафедри – сертифікованими аудиторами.

В 1994 році за безпосередньої участі професора Кузьмінського А.М. почав видаватись перший в Україні фаховий науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», засновником і першим головним редактором якого був А.М. Кузьмінський. Перший номер журналу вийшов у січні 1994 року, авторами статей у якому були і члени кафедри. Журнал набув великої популярності не тільки в Україні, але і в країнах близького зарубіжжя.

На жаль, 5 червня 1995 року раптово пішов із життя великий вчений в галузі обліку, контролю, аналізу і аудиту, здібний організатор науки і освіти, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку в промисловості Анатолій Миколайович Кузьмінський.

Кафедру очолив випускник даного університету (тоді інституту), член цієї ж кафедри, досвідчений фахівець в сфері обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор Кужельний Микола Васильович.

Безумовно, що всі наукові і освітні проблеми, вирішення яких було розпочато при А.М.Кузьмінському, продовжувались розвиватися і вирішуватися членами кафедри.

В червні 2000 року від кафедри бухгалтерського обліку в промисловості була відділена кафедра аудиту. На цю кафедру пішли працювати д.е.н., професор Завгородній Віктор Петрович, який і став першим завідувачем цієї кафедри, а також к.е.н., доценти Савченко Володимир Якович (згодом професор, завідувач кафедри 2002 – 2011 рр.), Петрик Олена Анатоліївна (згодом д.е.н., професор, завідувач кафедри з 2012 року до теперішнього часу), ст.викладач Фенченко Микола Тимофійович.

У зв’язку із значною чисельністю викладачів кафедри і з метою поліпшення якості викладання облікових дисциплін на інших факультетах університету, із кафедри бухгалтерського обліку в промисловості в 2003 році виділена в окремий підрозділ кафедра бухгалтерського обліку, а материнська кафедра стала називатись кафедра обліку підприємницької діяльності.

Нажаль, 31 жовтня 2009 року, після тяжкої хвороби пішов із життя д.е.н., професор Микола Васильович Кужельний, який очолював кафедру обліку підприємницької діяльності понад 14 років.

У вересні 2009 року кафедру очолив вихованець університету, здібний молодий вчений, д.е.н., професор Бондар Микола Іванович.

Склад кафедри обліку підприємницької діяльності, 2009 р.

Розширення обсягів викладання облікових дисциплін, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, а також підготовки студентів за спеціальностями, пов’язаними з зовнішньоекономічною діяльністю, викликало необхідність створення в університеті у 2010 році окремої кафедри міжнародного обліку і аудиту. На цю кафедру пішли працювати: д.е.н., професор Галенко Оксана Миколаївна (завідувач кафедри), к.е.н., доценти Лук’яненко Любов Іванівна, Максименко Анна Вікторівна, Небильцова Оксана Володимирівна.

Структура нинішнього складу кафедри наведена в табл.1.

Таблиця 1

Сучасний склад кафедри обліку підприємницької діяльності

П.І.Б.

Науковий ступінь, посада

Бондар Микола Іванович

д.е.н., професор,

завідувач кафедри

Добровський Василь Миколайович

к.е.н., професор, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Кірданов Михайло Григорович

к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Гнилицька Лариса Володимирівна

д.е.н., професор

Ловінська Людмила Генадіївна

д.е.н., професор

Сопко Василь Васильович

д.е.н., професор

Шигун Марія Михайлівна

д.е.н., професор

Бабіч Віталій Васильович

к.е.н., професор

Головко Тетяна Василівна

к.е.н., професор

Єфіменко Василь Іванович

 к.е.н., професор

Лисенко Надія Михайлівна

к.е.н., професор

Свідерський Євгеній Іванович

к.е.н., професор

Гавриловська Людмила Миколаївна

к.е.н., доцент

Диба В’ячеслав Михайлович

к.е.н., доцент

Івченко Лариса Вікторівна

к.е.н., доцент

Коршикова Рената Сергіївна

к.е.н., доцент

Лахтіонова Людмила Анатоліївна

к.е.н., доцент

Лежненко Людмила Ігорівна

к.е.н., доцент

Озеран Алла Володимирівна

к.е.н., доцент

Поплюйко Андрій Миколайович

к.е.н., доцент

Примаченко Олена Леонідівна

к.е.н., доцент

Сташенко  Юлія Вікторівна

к.е.н., доцент

Степаненко Оксана Іванівна

к.е.н., доцент

Федорченко Ольга Євгеніївна

к.е.н., доцент 

Ходзицька Валентина Василівна

к.е.н., доцент

Чабанюк Ольга Анатоліївна

к.е.н., ст. викладач

Дунаєва Марія Віталіївна

ст. викладач

Ларіонова Алла Сергіївна

ст. викладач

Мельничук Ольга Арсентіївна

ст. викладач

Семеняка Анжела Анатоліївна

ст. викладач

Гордієнко Лариса Петрівна

асистент

Ловінська Ірина Георгіївна

асистент

Супрович Ганна Олександрівна

асистент

Additional Info

  • Регион: Киев
UP