Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database

Кафедра економічного аналізу обліково – економічномого факультету Одеського національного економічного університету

В Одессе говорят так: “Хорошие аналитики всегда нужны”. Мы хотели бы охарактеризовать кафедру в Одесском ВУЗе, где собрались “таки да” хорошие аналитики, хорошие люди, говорящие на нескольких языках: украинском, русском, …

Внимание! Вопрос! 

Чем занимаются профессор, доценты, преподаватели на кафедре Экономического анализа в ОНЭУ?

Ответ:

Оказывают услуги по запутыванию происшедшей ситуации (ретроспективный анализ), по запутыванию текущей ситуации (оперативный анализ) и по запутыванию будущей ситуации (стратегический анализ).

Кафедра економічного аналізу функціонує на обліково – економічному факультеті і готує фахівців вищої освіти за програмою бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Навчальний план передбачає викладання дисциплін, засвоєння яких забезпечує майбутнім фахівцям знання з питань аналізу діяльності суб’єктів традиційних та нових форм господарювання, аналітичної оцінки ефективності діяльності підприємств та ефективності використання їх виробничих та фінансових ресурсів, оцінки рівня конкурентоспроможності, фінансового ризику, економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання та ін.

На кафедрі економічного аналізу викладається одинадцять актуальних дисциплін: економічний аналіз; аналіз господарської діяльності в галузях народного господарства; фінансовий аналіз; організація і методика економічного аналізу; організація і методика економічного аналізу в АПК; стратегічний аналіз; моделі і методи прийняття рішень; фінансова звітність; основи наукових досліджень та методика викладання економічних дисциплін; управлінський аналіз; аналіз господарської діяльності підприємств туризму; економічний аналіз безпеки діяльності підприємства.

На кафедрі діє дві магістерські програми: «Економічний аналіз суб’єктів господарювання» (наукове спрямування) та «Аналіз в галузях економіки» (професійне спрямування).

Внимание! Фраза одесита!

«Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают!»

                                                                  М. Жванецкий

На кафедрі ефективно працює аспірантура денної та заочної форми навчання з підготовки висококваліфікованих наукових працівників, та майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

Кафедра економічного аналізу веде свою історію від кафедри аналізу господарської діяльності, заснованої у 1966 році. Ще у післявоєнні роки у Інституті народного господарства розпочалась підготовка кадрів зі спеціальності "Оперативна техніка і облік в Державному банку". Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теорії бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в галузях народного господарства.

Внимание! Совет!

Старый аналитик молодому: «Если не знаешь что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится».

В умовах об'єктивної необхідності в удосконаленні аналізу господарської діяльності, як однієї із функцій управління, з одного боку, і як економічної науки з іншого виникла потреба у наукових дослідженнях з теоретичних основ аналізу господарської діяльності та методики практичної аналітичної роботи. Ці завдання були покладені на нову кафедру аналізу господарської діяльності, яка була створена перед початком 1966-1967 навчального року за рішенням вченої ради інституту. Завідуючим нової кафедри призначили відомого фахівця, автора багатьох наукових і методичних праць з аналізу господарської діяльності, доцента, згодом професора Марка Романовича Ковбасюка. Далі кафедру очолюють відомі вчені та видатні особистості: з 1971-1973 роки - професор Палій В.Ф., з 1974-1976 роки - доцент Романенков Д.Ф., з 1977 - 1983 роки - доцент Сосновський Анатолій Васильович, з 1984-1986 роки - доцент Фомін Ф.Ф., з 1987-1991 роки  доцент, потім професор, Ковальов Анатолій Іванович, з 1991-2008 роки – професор Сосновський А.В., з  2008-2012 роки – доцент Волкова Ніна Анатоліївна, з 2013 року – професор Дрозд Ірина Кузьмівна.

Внимание! Анекдот!

Когда я слышу слово «Аналитик», на ум приходит старый анекдот:

Трейдер присылает домой жене телеграмму:

«Купи кота, назови Аналитиком. Приеду – задушу».

На сьогодні викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 3 старших викладача, а також 5 аспірантів. Уся методична робота кафедри направлена на підвищення якості підготовки висококваліфікованих економістів-аналітиків. За останнє десятиріччя колективом викладачів кафедри було підготовлено та надруковані 2 монографії, 3 навчальних посібника для студентів і викладачів економічних спеціальностей з грифом МОНУ та більш ніж 60 методичних вказівок для студентів усіх форм навчання. Викладання всіх дисциплін ведеться з використанням інтерактивних методів навчання. Широко застосовується дистанційні форми навчання.

Внимание! Анекдот!

Аналитики, делающие прогнозы, делятся на 2 типа:

Тех, которые не знают, что произойдет

Тех, которые не знают, что они этого не знают.

Особливу увагу кафедра приділяє науковому напряму, який пов’язаний з оздоровленням виробничо-фінансової діяльності підприємств різних галузей економіки. Зокрема у розрізі держбюджетної теми: «Аналітичні методи дослідження конкурентноздатності суб’єктів господарювання» викладацький склад кафедри займається проблематикою розробки багатоваріантної стратегії розвитку харчопереробних та сільськогосподарських підприємств, досліджує особливості аналізу комплексної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі, банківської справи, вивчає економічні аспекти функціонування підприємств готельного господарства, ресторанного та виставкового бізнесу та інше.

Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри опробовано на наукових конференціях, знайшли відображення у наукових монографіях, статтях, тезах наукових доповідей та втілені в учбовий процес, а саме, використовуються студентами-бакалаврами під час засвоєння дисциплін, які читаються на кафедрі , а також студентами-магістрантами під час написання випускних робіт з метою поліпшення складових наукової новизни проведених ними досліджень.

Кафедра економічного аналізу має гарні традиції організаційно-методичної, наукової і виховної роботи й добрі перспективи подальшого розвитку.

Внимание! Анекдот!

Умный сначала думает, потом говорит.

Дурак сначала говорит, а потом думает.

Аналитик сначала говорит, …, потом говорит, говорит и говорит ,…

Рассказ о кафедре Экономического анализа ОНЭУ получился не совсем научный . Рассказ этот – о жизни. В часности, о нашей, надеемся, если Вы приедете к нам учиться или поработать, то и о Вашей.

О нашей Одессе, о которой уже достаточно сказано и спето, но никогда не будет слишком много.

Поэтому заканчивайте школу и приходите к нам учиться, пишите научную статью и приезжайте на конференцию в ОНЭУ, собирайте деньги на отпуск и приезжайте к нам тратить их летом, в Одессе.

Внимание! Девиз аналитиков!

«Считать деньги в чужих карманх нехорошо,  но очень уж интересно!»

 

Additional Info

  • Регион: Одесская обл.
UP