Наково-практичне видання
Незалежний АУДИТОР

Practical science edition «Independent AUDITOR»
Included in the List of scientific professional editions of Ukraine for Economics according to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 654 of 31.05.2013
Publication frequency is one issue per quarter

Included to database

Кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ є однією з базових кафедр факультету обліку та фінансів, яка стійко розвиває минулі напрацювання, досліджує сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.

Підготовку фахівців з обліку і аудиту у Луцькому НТУ розпочато в 1994 році за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра. Перший захист дипломних проектів за спеціальністю «Облік і аудит» відбувся у 1999 році. За 15 років колективом кафедри було підготовлено 1755 фахівців, з них 280 магістрів та 1475 спеціалістів.

Завідувач кафедри обліку і аудиту – Садовська Ірина Борисівна – кандидат економічних наук, професор, сертифікований аудитор, голова Волинського територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Наукова й практична діяльність Садовської І.Б. є яскравим прикладом творчого таланту і високої ерудиції обліковця, непересічної відданості нелегкій справі та невтомного служіння обраній професії. Маючи великий професійний та організаційний досвід вона зуміла протягом 10 років досягнути 100% забезпечення кафедри працівниками з науковими ступенями та вченими званнями. 

Цілеспрямована кадрова стратегія завідувача кафедри к.е.н., професора Садовської І.Б., яка ґрунтується на поєднанні ініціативи молоді і досвіді професіоналів, здатних разом вирішувати найскладніші проблем, забезпечила формування дружнього колективу досвідчених і висококваліфікованих викладачів:

 • доктора економічних наук, професора Голяна В.А.;
 • кандидатів економічних наук, доцентів: Бабіч І.І., Бродської І.І., Бортнікової О.О., Голячук Н.В., Жураковської І.В., Зеленко С.В., Московчук А.Т. (декан факультету обліку та фінансів), Нагірської К.Є., Нужної О.А., Писаренко Т.М., Савош Л.В., Сидоренко Р.В., Талах Т.А., Ткачук І.М., Тлучкевич Н.В., Чудовця В.В.;
 • головного бухгалтера Луцького НТУ Шунь О.Ф.

Всі викладачі кафедри є членами Волинського територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, що в свою чергу дозволяє забезпечити головні завдання з підвищення ролі і престижу професії бухгалтера в суспільстві, вдосконалення професійних знань і кваліфікації бухгалтерів, провадження наукових розробок за напрямами вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу, контролю. За програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів СІРА сертифікат практикуючого бухгалтера (САР) отримали Бабіч І.І., Писаренко Т.М., Сидоренко Р.В.

Кафедра обліку і аудиту також є осередком Волинського територіального відділення Спілки аудиторів України. На кафедрі працюють сертифіковані практикуючі аудитори України Садовська І.Б., Бабіч І.І., Чудовець В.В.

Пріоритетним напрямком розвитку кафедри є забезпечення студентів сучасними знаннями комп’ютерних систем і технологій та практичними навиками їх використання у професійній діяльності. З цією метою заняття проводяться у спеціалізованих комп’ютерних аудиторіях університету. Придбана ліцензійна програма «1С: Підприємство 8.0» дає можливість навчати студентів напряму підготовки «Облік і аудит» роботі з програмою «1С: Бухгалтерія для України». К.е.н., доцент Голячук Н.В. пройшла сертифікований курс навчання «Використання прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України» в Центрі Сертифікованого Навчання м. Києва. Завдяки такому навчанню є можливість використання методичних матеріалів, розроблених спеціалістами фірми 1С, в навчальному процесі при підготовці студентів-обліковців.

Викладачі кафедри поєднують викладацьку роботу з практичною діяльністю, адже практичний досвід роботи є невід’ємною складовою в процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Зокрема, головний бухгалтер Луцького НТУ Шунь О.Ф. ґрунтовно розкриває студентам особливості організації та методики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, уміння повною й достатньою мірою впливати на зміцнення фінансово-економічного стану установи й уникати порушень і втрат фінансових ресурсів на виконання кошторису доходів і видатків.

Наукова робота. Виходячи  із фундаментального значення науки у розвитку суспільства, наукова робота кафедри є ключовим засобом  підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання розвитку обліку та контролю, постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та самовдосконалюватись.

При кафедрі обліку і аудиту здійснює діяльність Науково-дослідна лабораторія «Дослідження управлінської звітності системи управління інформаційними ресурсами» (керівник – Садовська І.Б.), яка займається розробкою і дослідженням управлінської звітності системи управління інформаційними  ресурсами та відповідних електронних навчальних програм кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ.

Багатоаспектними є напрями наукових досліджень викладачів кафедри:

 • Розвиток інституту бухгалтерського обліку в соціально орієнтованому економічному просторі (Садовська І.Б., Тлучкевич Н.В., Чудовець В.В.)
 • Формування інституціонального середовища природокористування в умовах ринкових відносин (Голян В.А.)
 • Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю та інтелектуальним потенціалом підприємств (Жураковська І.В.)
 • Організаційно-методичне забезпечення оперативного обліку на сільськогосподарських підприємствах (Бортнікова О.О., Зеленко С.В., Нагірська К.Є.)
 • Організація управлінського обліку в системі прийняття рішень соціально-економічного розвитку (Писаренко Т.М., Шунь О.Ф.)
 • Контроль, як складова інформаційного базису стратегічного управління (Бабіч І.І., Ткачук І.М.)
 • Розвиток агропромислового комплексу в умовах глобалізації економіки України (Савош Л.В.)
 • Капіталізація сільського господарства України: проблеми та перспективи (Нужна О.А.)
 • Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (Бродська І.І., Московчук А.Т., Талах Т.А.)
 • Інформаційні технології та їх застосування в бухгалтерському обліку (Голячук Н.В.)
 • Проблеми і перспективи розвитку виробничо-економічних відносин суб’єктів бізнесу в умовах стратегічного розвитку (Сидоренко Р.В.)

Для популяризації результатів проведених досліджень та розробок викладачі кафедри обліку і аудиту беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, висвітлюють результати роботи у наукових виданнях.

Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено комплекс навчально-методичної документації, який включає підручники, навчальні посібники, робочі програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, курсових, дипломних проектів, контрольних, випускних, магістерських робіт, тести контролю знань, бібліографічні каталоги. Викладачами кафедри опубліковано 28 монографій, 4 підручники (з грифом МОН України) та 29 навчальних посібників (з грифом МОН України), розроблено 8 електронних навчальних посібників. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу.

Традицією кафедри обліку і аудиту є організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика» (Луцький НТУ, 2009 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю»  (Луцький НТУ, 2009 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (Луцький НТУ, постійно з 2009 р.)
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Луцький НТУ, постійно з 2009 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Проблеми обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації економіки» (Луцький НТУ, 2011 р.)
 • Науково-практичний семінар «Обліково-аналітичне забезпечення аудиту розрахунків з бюджетом при справлянні податку на прибуток в контексті нового Податкового кодексу України: методика та організація» (Луцький НТУ, 2011 р.)
 • Науково-методичний семінар «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: напрями наукових досліджень, методика викладання, підготовка фахівців» (Луцький НТУ, вересень–листопад 2012 р.)

 

Співпраця З метою становлення та розвитку співробітництва у сфері освіти і  творчої діяльності, а також забезпечення спільних навчальних, науково-практичних, дослідних та інших програм кафедра обліку і аудиту активно долучається до організації науково-практичних конференцій з вітчизняними та зарубіжними партнерами:

 • Концепції розвитку польсько-української співпраці на ринку готельного господарства і виїзного туризму: Міжнародна науково-практична конференція  (Вища Школа Господарча м. Перемишль, Республіка Польща, 2011 р.)
 • Безпека країн у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція (Нижньосілезька Вища Школа, м. Вроцлав, Республіка Польща, 2012 р.)
 • Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, 2012 р.)
 • Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, лютий 2013 р.)
 • Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту в умовах глобальних економічних змін: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  (Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, квітень 2013 р.)
 • Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, листопад 2013 р.)
 • В рамках наукового співробітництва кафедра підтримує міжнародні зв’язки із зарубіжними ВНЗ, зокрема Республіки Білорусь (Полоцький державний університет), Республіки Казахстан (Університет імені Д.А. Кунаєва), Республіки Польща (Державна Вища Школа Східноєвропейська та Вища Школа Господарча в Перемишлі), Республіки Болгарія (Університет національного та світового господарства), Російської Федерація (Волзький університет імені В.Н. Татіщева, Горно-Алтайський державний університет, Кемеровський державний університет, Південно-Західний державний університет, Волгоградський філіал Російського державного торгово-економічного університету, Південно-Уральський державний університет, Сибірський державний технологічний університет, Південно-Західний державний університет).

Робота зі студентами. Створення середовища творчого, інтелектуального, культурного спілкування опирається на формування орієнтацій студентської молоді. Розвиток даного напрямку можливий за рахунок створення й зміцнення традицій кафедри, участі в проведенні наукових та культурних заходів як у рамках кафедри, факультету, так і університету в цілому.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» беруть активну участь в серії ігор «Що? Де? Коли?» Луцького НТУ та кубку Волині з брейн-рингу.

Для всебічного творчого розвитку і поглиблення фахових знань студентів при кафедрі обліку і аудиту функціонують студентські наукові гуртки: Актуальні питання бухгалтерського обліку (керівник – к.е.н., доцент Жураковська І.В.), Світ управлінського обліку (керівник – к.е.н., доцент Тлучкевич Н.В.), Фінансовий облік (керівник – к.е.н., доцент Чудовець В.В.).  Участь у гуртках проводяться у формі наукових семінарів та круглих столів, на яких заслуховуються повідомлення студентів про результати їх наукової роботи, що в свою чергу допомагає виробити вміння доповідати та захищати результати своїх наукових досліджень.

Студенти-обліковці беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, є активними  учасниками університетських та всеукраїнських олімпіад, міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій в номінації «Використання 1С: Бухгалтерія 8 (Україна)». Високий рівень знань та творчий підхід до виконання конкурсних завдань дозволили студентам-обліковцям стати переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад зі спеціальності «Облік і аудит». У 2013 році за результатами Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт з напряму підготовки 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», проведеного на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, наших студентів нагороджено дипломом 1 ступеня за ОКР «спеціаліст» та дипломом 3 ступеня за ОКР «магістр».

Формуючи сучасного фахівця з обліку і аудиту, професорсько-викладацький колектив кафедри звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, дотримання принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, політичної поміркованості та підвищення громадської активності студентів.

З метою сприяння студентству у визначенні з майбутньою професією та плануванням професійної кар’єри, в отриманні додаткових професійних знань та навичок, необхідних для майбутнього фахівця, налагодження контактів з підприємствами, організаціями, установами – потенційними роботодавцями при кафедрі обліку і аудиту створено студентське бюро з кар’єрного росту «Кар’єрне портфоліо».

Випускники кафедри обліку і аудиту працевлаштовуються за фахом і обіймають керівні посади на підприємствах як Волинської області, так і інших регіонів України, зокрема: ТзОВ «Західпромторг», ТзОВ «Волвест-груп», Ратнівський РЗМПО, ТзОВ «Котон», ДП ЛРЗ «Мотор», СГПП «Дружба», Група компаній «Модерн-Експо», Волинське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України, Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області, Головне управління Міндоходів у Волинській області, Територіальне медичне об’єднання Любомльського і Шацького районів та інші.

Колективу кафедри обліку і аудиту є ким пишатись, адже наші випускники працюють на ключових посадах у державних та комерційних структурах: О. Середа – головний бухгалтер СВК «Урожай», В. Скопюк – заступник директора по комерції та фінансах ТзОВ «Алфаінтерпласт», Б. Наливайко – головний бухгалтер ТОВ «Світ каменю», М. Органіста – головний бухгалтер ТзОВ «Наш Край Груп», І. Московчук – менеджер відділу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», І. Курліщук – директор ФГ «Ярина-Агро»,  О. Ткачук – головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Володимир-Волинського управління державної казначейської служби України.

Кращі випускники-обліковці продовжують навчання в аспірантурі. За період діяльності кафедри нашими випускниками захищено 11 кандидатських дисертацій. Молоді науковці поповнюють склад кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Стратегічними напрямами перспективної діяльності кафедри обліку і аудиту є забезпечення належної якості освіти і підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом: покращення матеріальної бази; впровадження новітніх форм та методів навчання; розширення кола міжнародної діяльності та міжнародних наукових зв’язків; проведення міжнародних науково-практичних конференцій; посилення співпраці з місцевими органами влади та бізнесовими структурами.

Монографії

 • Писаренко Т. М. Теоретичні основи та особливості формування фінансових ресурсів в установах невиробничої сфери: Монографія / Т. М. Писаренко. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 62 с.
 • Писаренко Т. М. Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області): Монографія / Т. М. Писаренко. –  Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 71 с.
 • Писаренко Т. М. Напрямки вдосконалення обліку фінансових ресурсів у бюджетних установах: Монографія / Т. М. Писаренко. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 40 с.
 • Савош Л., Заремба В., Павлов В. Реформування підприємств аграрної сфери регіону (за матеріалами Волинської області): Монографія / Л.Савош, В.Заремба, В.Павлов. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 155 с.
 • Садовська І. Б., Сардачук І. І., Жураковська І. В. Облік і контроль відносин власності в сільському господарстві: теорія і практика: Монографія / І. Б. Садовська, І. І. Сардачук, І. В. Жураковська. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 264 с.
 • Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методо­логія і механізми: Монографія / М. Й. Малік, О. А. Нужна. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. – 270 с.
 • Садовська І. Б., Михалевич С. Г. Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємствах: теорія і практика: Монографія / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 217 с.
 • Садовська І. Б., Тлучкевич Н. В. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах: теорія і практика: Монографія / І. Б. Садовська, Н. В. Тлучкевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 360 с.
 • Дем’яненко М. Я., Чудовець В. В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: Монографія / М. Я. Дем’яненко, В. В. Чудовець. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. – 288 с.
 • Садовська І. Б., Бабіч І. І., Тлучкевич Н. В., Жураковська І. В. Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур: Монографія / І. Б. Садовська, І. І. Сардачук, Н. В. Тлучкевич, І. В. Жураковська. –  Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 382 с.
 • Садовська І. Б., Жураковська І. В. Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика: Монографія / І. Б. Садовська, І. В. Жураковська. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 295 с.
 • Ткачук І. М. Організація та методика обліку і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика: Монографія / І. М. Ткачук. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 204 с.
 • Бабіч І. І., Приступа К. П. Оперативний контроль в сільському господарстві: організація і методика: Монографія / І. І. Сардачук, К. П. Приступа. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 195с.
 • Парасій-Вергуненко І. М., Бродська І. І. Оцінка вартості підприємства: обліково-аналітичні аспекти: Монографія / І. М. Парасій-Вергуненко, І. І. Бродська. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 211 с.
 • Садовська І. Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Монографія / І. Б. Садовська, О. В. Мачулка. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 352 с.
 • Гарасим П. М., Зеленко С. В., Гарасим М. П. Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах: теорія та практика: Монографія / П. М. Гарасим, С. В. Зеленко, М. П. Гарасим. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 200 с.
 • Хвесик М. А., Голян В. А., Хвесик Ю. М., Демидюк С. М. Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект: Монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. М. Хвесик, С. М. Демидюк. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – 488 с.
 • Голячук Н. В. Інформаційне забезпечення управління лісогосподарськими підприємствами: Монографія / Н. В. Голячук. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 136 с.
 • Садовська І. Б. Управлінський облік в сільському господарстві: теорія, методологія, організація: Монографія / І. Б. Садовська. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 477 с.
 • Савош Л. В., Павлюк Л. В. Розвиток аграрного  техніко-технологічного сервісу: теорія та практика: Монографія / Л. В. Савош, Л. В. Павлюк. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 186 с.
 • Талах В. І., Талах Т. А. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства: методика та практика аналізу: Монографія / В. І. Талах, Т. А. Талах. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 156 с.
 • Дем’яненко М. Я., Сидоренко Р. В. Облік за центрами відповідальності в сільському господарстві: теорія і практика: Монографія / М. Я. Дем’яненко, Р. В. Сидоренко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 194 с.
 • Голян В. А., Шубалий О. М., Василик Н. М. Механізми стимулювання розвитку лісоресурсної сфери: Монографія / В. А. Голян, О. М. Шубалий, Н. М. Василик. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – 376 с.
 • Голян В. А., Нірода Д. С. Фінансово-економічне регулювання землекористування: теорія і практика: Монографія / В. А. Голян, Д. С. Нірода. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – 342 с.
 • Садовська І. Б., Бортнікова О. О. Оперативний облік: теорія, методика, практика: Монографія / І. Б. Садовська, О. О. Бортнікова. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 354 с.
 • Дем’яненко М. Я., Садовська І. Б., Нагірська К. Є. Управлінська звітність сільськогосподарської діяльності: теорія, методика, практика: Монографія / М. Я. Дем’яненко, І. Б. Садовська, К. Є. Нагірська. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 332 с.
 • Бабіч І. І., Дацюк А. А. Облік і контроль витрат допоміжних виробництв в сільськогосподарських підприємствах: Монографія / І. І. Бабіч, А. А. Дацюк. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – 246 с.
 • Садовська І. Б., Динько І. М. Облік та аналіз фінансових результатів на підприємствах цукрової галузі: Монографія / І. Б. Садовська, І. М. Динько. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – 288 с.

Підручники

 • Садовська І. Б. та ін. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах: Підручн. / І. Б. Садовська та ін. / За ред. П. Т. Саблука, В. Б. Моссаковського. – К.: Урожай,1998. – 416 с.
 • Писаренко Т. М., Турчик І. В. Управлінський облік: Підручн. / Т. М. Писаренко, І. В. Турчик / За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Луцьк, 2007. – 504 с.
 • Писаренко Т. М., Турчик І. В. Управлінський облік. Зб. практичних задач та тестових завдань для студентів економічних спеціальностей напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво: Підручн. / Т. М. Писаренко, І. В. Турчик / За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Луцьк, 2007. – 256 с.
 • Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік: Підручн. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 792 с.

Навчальні посібники

 • Лагутін В. Д., Бурчак О. Г., Войтович М. С., Московчук А. Т. та ін. Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: Навч. посібн. для студ. економічних спеціальностей ВНЗ / В. Д. Лагутін, О. Г. Бурчак, М. С. Войтович, А. Т. Московчук та ін. – Луцьк: ВДУ імені Лесі Українки, 1998. – 225 с.
 • Ліпич Л. Г., Морохова В. О., Московчук А. Т. Організація виробництва: навч. посібн. для студ. вищ. навч. заклад. / Л. Г. Ліпич, В. О. Морохова, А. Т. Московчук. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 256 с.
 • Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібн. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко / За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 566 с.
 • Садовська І. Б., Жураковська І. В. Практикум з бухгалтерського обліку: Навч. посібн. / І. Б. Садовська, І. В. Жураковська. –  К.: Знання, 2009. – 420 с.
 • Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: Навч. посібн. / І. Б. Садовська. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 632 с.
 • Садовська І. Б. та ін. Звітність сільськогосподарських підприємств: Навч. посібн. / І. Б. Садовська І. Б. та ін. / За ред. Ю. Я. Лузана, В. М. Жука, В. М. Гаврилюка. – К.: Юр-Агро-Веста, 2009. – 224 с.
 • Садовська І. Б., Михалевич С. Г., Вегера Т. Г. Бухгалтерський облік: Навч. посібн. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич, Т. Г. Вегера. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 458с.
 • Садовська   І.   Б.,   Тлучкевич   Н.   В.   Управлінський облік: Навч. посібн. / І. Б. Садовська, Н. В. Тлучкевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 432 с.
 • Писаренко Т. М. Звітність підприємств: Навч. посібн. / Т. М. Писаренко. – Луцьк: Видавництво «Волинська книга», 2009. – 452 с.
 • Писаренко Т. М. Звітність підприємств. Зб. практичних задач та тестових завдань: Навч. посібн. / Т. М. Писаренко. – Луцьк: Видавництво «Волинська книга», 2009. – 448 с.
 • Нужна О. А. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібн. / О. А. Нужна. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 192 с.
 • Бабіч І. І. Аудит: Навч. посібн. / І. І. Сардачук. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 202 с.
 • Садовська І. Б., Михалевич С. Г. Фінансовий облік: Навч. посібн. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 548 с.
 • Садовська І. Б., Тлучкевич Н. В., Гарасим М. П. Управлінський облік: Навч. посібн. / І. Б. Садовська, Н. В. Тлучкевич, М. П. Гарасим. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 560 с.
 • Барський Ю. М., Вахновська Н. А., Демидович М. В., Дорош В. Ю., Іщук Л. І., Кравчук О. М., Лещук В. П., Ніколаєва А. М., Олександренко І. В., Талах В. І., Талах Т. А. Фінанси: Навч. посібн. / Ю. М. Барський, Н. А. Вахновська, М. В. Демидович, В. Ю. Дорош, Л. І. Іщук, О. М. Кравчук, В. П. Лещук, А. М. Ніколаєва, І. В. Олександренко, В. І. Талах, Т. А. Талах. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 570 с.
 • Ткачук І. М. Облік у зарубіжних країнах. Практикум. Навч. посібн. / І. М. Ткачук. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 300 c.
 • Савош Л. В. Ділова математика: Навч. посібн. / Л. В. Савош. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 196 с.
 • Кравчук   О.  Я.,  Божидарнік  Т.  В.,  Савош   Л. В.   Міжнародна   економіка: Навч. посібн. / О. Я. Кравчук, Т. В. Божидарнік, Л. В. Савош. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня» 2010. – 420 c.
 • Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік: Навч. посібн. з практичними задачами та тестовими завданнями / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко / За ред. д.е.н., професора І. Д. Фаріона. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 388 с.
 • Нужна О. А. Оптимізаційні методи та моделі: Навч. посібн. / О. А. Нужна. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 232 с.;
 • Чудовець В. В. Фінансовий облік ІІ: Навч. посібн. / В. В. Чудовець. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 356 с.
 • Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. Міжнародний туризм: Навч. посібн. / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 312 c.
 • Голячук Н. В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті:  Навч. посібн. / Н. В.  Голячук. – Луцьк: РЛНТУ, 2012. – 240 с.
 • Вісина Т. М.,  Савош Л. В. Політекономія: Навч. посібн. / Т. М. Вісина,  Л. В. Савош. – Ч. 1. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 290 c.
 • Садовська І. Б., Голян В. А., Бабіч І. І., Чудовець В. В., Тлучкевич Н. В., Жураковська І. В. Організація   обліку:  Навч.  посібн. /  І. Б. Садовська , В. А. Голян, І. І. Бабіч, В. В. Чудовець, Н. В. Тлучкевич, І. В. Жураковська / За ред. І. Б. Садовської. –  Луцьк: ЛНТУ, 2013. – 646 с.
 • Левицька С. О., Садовська І. Б., Бабіч І. І., Жураковська І. В. Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами: Навч. посібн. / С. О. Левицька, І. Б. Садовська, І. І. Бабіч, І. В. Жураковська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2013. – 410 с.
 • Вісина Т. М.,  Савош Л. В. Політекономія: Навч. посібн. / Т. М. Вісина,  Л. В. Савош. – Ч. 2. – Луцьк: ЛНТУ; 2013. – 396 c.
 • Садовська І.  Б.,  Божидарнік   Т. В.,   Нагірська К.  Є.  Бухгалтерський   облік: Навч. посібн. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К.: «Центр учбової літератури». – 2013. – 688 c.
 • Московчук А. Т., Талах В. І., Талах Т. А., Ткачук І. М. Аналіз господарської діяльності. Практикум: навч.  посібн. для студ. вищ. навч. закладів / А. Т. Московчук, В. І. Талах, Т. А. Талах, І. М. Ткачук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2013. – 212 с.

Електронні навчальні посібники

 • Кравчук О. Я., Божидарнік Т. В., Савош Л. В. Міжнародна економіка: Електр. навч. посібн. / О. Я. Кравчук, Т. В. Божидарнік, Л. В. Савош. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.
 • Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: Електр. навч. посібн. / І. Б. Садовська. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.
 • Талах Т. А. Економічний аналіз: Електр. навч. посібн. / Т. А. Талах. – Луцьк: ЛНТУ, 2011.
 • Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. Міжнародний туризм: Електр. навч. посібн. / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош. – Луцьк: ЛНТУ, 2011.
 • Садовська І. Б., Тлучкевич Н. В. Управлінський облік: Електр. навч. посібн. / І. Б. Садовська, Н. В. Тлучкевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2012;
 • Жураковська І. В. Професійна етика бухгалтера і аудитора: Електр. навч. посібн. / І. В. Жураковська. – Луцьк: ЛНТУ, 2013.
 • Вісина Т. М., Савош Л. В. Політекономія: Електр. навч. посібн. / Т. М. Вісина, Л. В. Савош. – Луцьк: ЛНТУ, 2013.
 • Савош Л. В. Економетрія: Електр. навч. посібн. / Л. В. Савош. – Луцьк: ЛНТУ, 2013.
 • Голячук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: Електр. навч. посібн. / Н.В. Голячук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014

Additional Info

 • Регион: Волынская обл.
UP